فراخوان مقاله در حوزه کووید-19

با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر جامعه و به خصوص کسب و کار در ایران، فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی  در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و نیز در راستای نگاه موشکافانه، حل مسئله ای و کاربردی به موضوعات جدید کسب و کار  در ایران، در نظر دارد30 درصد مقالات آتی خود را به کسب و کار در شرایط کووید-19 اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی به  سامانه مجله ارسال نمایید. در همین راستا مقاله های دریافتی در اولویت داوری قرار می گیرند.