نویسنده = حمیدرضا سعیدنیا
طراحی و تبیین مدل خیانت مصرف‌کننده به برند وتاثیر آن بر ارزش ویژه برند درکسب‌وکارهای الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

زهرا ساسانیان اصل؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علیپور درویشی؛ شادان وهاب زاده


طراحی الگوی پارادایمی سرگردانی مشتریان در انتخاب برند با تمرکز بر ارزش ادراک شده از خدمات: کاربرد رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

رضا ارویش؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ هرمز مهرانی؛ اسماعیل کاووسی


الگوی مدیریت تجربه مشتریان در زمینه نوآوری ارائه خدمات امداد خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

محمود اقبالی؛ حمید سعیدی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ فریز طاهری کیا