نویسنده = وحید ثانوی گروسیان
طراحی الگوی صادرات محور محصولات نفتی و مشتقات آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

حسن بشی؛ وحید ثانوی گروسیان؛ علی حسین زاده