کلیدواژه‌ها = تضمین
چالش های مربوط به تضمین گمرکی در مقایسه با کنوانسیون‌های بین المللی و قوانین هم عرض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

صادق سلیمی؛ سعید خردمندی؛ خدیجه مرادی