کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تحلیل نقش میانجی فرهنگ در توسعه اقتصاد فرهنگ در جامعه اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 169-176

امیر هرتمنی؛ مهدی بصیرت؛ موسی جعفری بابادی