کلیدواژه‌ها = مدیریت کسب و کار
طراحی الگوی شاخص های مدیریت کسب و کار در بانک ملی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400

10.52547/JABM.3.2.16438

رضا حسینی؛ پرویز ساکتی؛ علی بدیع زاده؛ حسن اسماعیل پور