کلیدواژه‌ها = عوامل غیرسازمانی
بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 102-117

10.52547/JABM.3.2.7

علیرضا منظری توکلی؛ محمدرضا بهرام زاده؛ سنجر سلاجقه


پیش آیندهایی برای انگیزه کارمندان

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 95-109

10.52547/JABM.2.3.95

علیرضا منظری توکلی؛ محمدرضا بهرام زاده؛ سنجر سلاجقه