موضوعات = رفتار تجاری در سازمان
بررسی نقش شورای رقابت در توسعه حقوق مالکیت فکری محصولات تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

کاظم خورشیدی؛ محمد صادقی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


رتبه بندی عوامل مؤثر بر ساماندهی منابع انسانی با رویکرد سبز با استفاده از شاخص های تصمیم گیری چندمعیاره در اداره کل مالیاتی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

یداله رحیمی؛ حسن رنگریز؛ عادل فاطمی


تبیین نقش هیجان بر تجربه خرید زنان با بررسی انگیزه خرید با همراه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

مژگان رجبی؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی


Presenting a model for the development of systematic business-administrative ethics: the case study of Iranian banks

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 119-141

10.52547/JABM.3.2.1901469

Javad ShamsiPour؛ AbulHasan Faqihi؛ Reza NajafBeigi؛ MohammadJavad Kameli