بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی : بیمه ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد . با وجود پیشرفت همه جانبه ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر در بیمه ایران می‏باشد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های مدل­سازی معادلات ساختاری در حالت زمینه‌یابی است. داده‌های موردنیاز، از طریق پرسشنامه عوامل اجتماعی و اقتصادی از نمونه­ای 384 نفری از مشتریان بیمه ایران می­باشد که به روش نمونه­گیری تصادفی جمع‌آوری گردید. ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، پایایی مناسبی را برای پرسشنامه نشان داد. آزمون مدل مفهومی با روش حداقل مربعات جزیی و آزمون همبستگی متغیرها و با به بکارگیری نرم­افزار SMART-PLS انجام شد. چندین یافته مهم مشاهده شده است. میزان تمایل به تقاضای بیمه عمر بر عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار است. عوامل اقتصادی بر میزان درآمد پایین، قابل مقایسه بودن بیمه عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری و میزان تمایل به تقاضای بیم عمر موثر است و عوامل اجتماعی بر عدم فرهنگ سازی از طریق رسانه های اجتماعی و ناآشنایی مردم با بیمه های عمر تاثیر معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Economic and Social Factors on Life Insurance Demand (Case Study: Iran Insurance)

نویسندگان [English]

  • hamidreza rezvani
  • afsaneh aliabadi
  • sara dannyali
چکیده [English]

Yuhe can be used as a guide to capital and a means of capitalization, with the goal of overcoming the problems caused by the death of the head of the family and old age. In many Mujahideen living conditions, huge financial resources are available to the entire community from the rights of the experts at your disposal to achieve that you can own the industry for yourself and also from your specialized services. Use. With comprehensive progress and the ability to develop advanced services and even using the received services, providing commercial and health products and urgent need, daily life, in the consumer basket of Iranian families, not to gain virtual positions . Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of economic and social factors on the demand for life insurance in Iran Insurance. The present study is a survey-application type and is based on the methods of modeling structural equations in the field of grounding. The required data, through a questionnaire of social and economic factors, is a sample of 384 people from Iran Insurance customers, which was collected by random sampling method. Cronbach's alpha coefficient and combined reliability showed a good reliability for the questionnaire. The conceptual model test was performed using partial least squares method and variable correlation test using SMART-PLS software. Several important findings have been observed. The tendency to demand life insurance affects economic and social factors. Economic factors affect low income, comparability of traditional life insurance with other investment activities and the tendency to demand life insurance, and social factors have a significant effect on the lack of culture through social media and people's unfamiliarity with life insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social factors
  • economic factors
  • tendency to demand life insurance
  • partial minimum squares
  • Iran insurance