بررسی تاثیر جوسازمانی بر نوآوری در خدمات (مطالعه موردی بانک سینا شعب شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

یکی از عواملی که در ایجاد و افزایش قابلیت های نوآوری در بانک ها موثر است جو سازمانی می باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر جو سازمانی بر نوآوری در بخش خدمات انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه ی آماری پژوهش را 250 نفر از کارکنان بانک سینا در شعب شهر تهران تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه­ای با انتساب متناسب و با روش فرمول کوکران تعداد 162 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوطه تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (78/0 تا 93/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای  SPSS:win18.5 و Lisrel8.5، تجزیه و تحلیل شدند. نتایجتحلیل توصیفی نشان داد که وضعیت نوآوری در خدمات و جو سازمانی در بانک سینا در حد متوسط است. نتایج حاصل از تحلیل استنباطی نشان داد که بین مولفه های رفتار مدیران و رفتار کارکنان جو سازمانی با نوآوری در خدمات بانک مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به منظور تلخیص متغیرها در چند عامل، از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایج این تحلیل نشان داد که در زمینه جو سازمانی در بانک سینا 5 عامل با 88/0 تبیین واریانس کل و در نوآوری در خدمات 3 عامل با 92/0 تبیین واریانس کل بدست آمد. در نهایت، نتایج تحلیل مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که جو سازمانی با ضریب مسیر 613/0 اثر مثبت و معنی‌داری بر نوآوری در خدمات بانک سینا داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of spatial planning on innovation in services

نویسندگان [English]

  • kobra hosseini
  • ali abdi jamayiran
  • seyyed zaman mousavi mirkalayi
چکیده [English]

One of the factors that is effective in creating and increasing innovation capabilities in banks is the organizational atmosphere. Therefore, this study was conducted to investigate the effect of organizational climate on innovation in the service sector. This research is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of how to collect information. The statistical population of the study consists of 250 employees of Sina Bank in Tehran branches, which was determined as a sample using the class sampling method with appropriate attribution and the Cochran's formula method. . The research instrument was a questionnaire whose validity was confirmed based on the collective opinion of the faculty members of the Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran and relevant experts. Data were analyzed using SPSS software: win18.5 and Lisrel8.5. The results of the descriptive analysis showed that the situation of innovation in services and organizational climate in Sinai Bank is moderate. The results of inferential analysis showed that there is a positive and significant relationship between the components of managers 'behavior and organizational employees' behavior with innovation in the services of the bank under study. In order to summarize the variables in several factors, the factor analysis method was used. . The results of this analysis showed that in the field of organizational climate in Sina Bank, 5 factors with 0.88 total variance explanation and in innovation in 3-factor services with 0.92 total variance explanation were obtained. Finally, the results of the analysis of the structural equation model also showed that the organizational climate with a path coefficient of 0.6133 had a positive and significant effect on innovation in Sina Bank's services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial behavior
  • employee behavior
  • organizational climate
  • innovation in services
  • innovation in banks