تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد آژانس‌های گردشگری: نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در بیشتر تحقیقات انجام شده در صنعت گردشگری، گردشگران در مرکز توجه قرار دارند و درباره نقش و اهمیت کارکنان آژانس­های گردشگری پژوهش­های به نسبت کمتری صورت گرفته است. بازاریابی داخلی مفهومی است که بر اهمیت و چگونگی برانگیختن کارکنان در پاسخگویی به نیازهای مشتریان دلالت دارد. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی و با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی رفتار شهروندی و تعهد سازمانی در آژانس­های گردشگری پرداخته و با روش نمونه­گیری در دسترس، داده­هایی را از طریق پرسشنامه از 388 نفر از کارکنان آژانس­های گردشگری در شهر تهران گردآوری نموده است. جهت تجزیه ­و  تحلیل داده­ها نیز از مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده و نرم افزارهای SPSS و Lisrel بکار گرفته شد. نتایج تحلیل داده­ها حاکی از تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی و رفتار شهروندی، همچنین تاثیر مثبت رفتار شهروندی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی بود. اما تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی و تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Internal Marketing on Tourism Agencies : The role of Mediating Variables of Organizational Commitment and Citizenship behavior

نویسندگان [English]

  • heshmatollah askari
  • jafar abbaspour
  • mahbobe rashidi
چکیده [English]

In most of the researches in tourism industry, tourists are in the center of attention and there are rather a few researches done about the role and the importance of tourism agencies ‘s staff. Internal marketing is a concept which implies the importance and the ways of stimulating staff in order to meet the customer needs. Therefore, this research studies internal marketing effects on organizational performance considering mediating variables of organizational commitment and citizenship behavior in tourism agencies. It also has collected data through questionnaire from 388 persons of tourism agencies ‘s staff with the existing way of sampling from all over Tehran. Structural Equation Modeling (SEM) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) and SPSS and Lisrel software are used in data analysis. The results of data analysis has shown a positive effect of internal marketing on organizational performance and citizenship behavior , and also a positive effect of citizenship behavior and organizational commitment on organizational performance. However, the effect of internal marketing on organizational performance and the effect of organizational commitment on citizenship behavior weren’t meaningful in the level of significance of 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Knowledge Management Maturity
  • Gas Company
  • Kurdistan Province
  • Asian Productivity Organization Model