بررسی موانع عمومیت یافتن استفاده از شبکه‌های اجتماعی(تلگرام) در امور داخلی (از منظر دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته علوم ارتباطات تهران مرکز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر در صدد است موانع عمومیت یافتن استفاده از شبکه‌های اجتماعی(تلگرام) در امور داخلی را از منظر دانشجویان و فارغ التحصیلا ن رشته علوم ارتباطات تهران مرکز مورد بررسی قرار دهد این تحقیق  از نظر روش پیمایشی و میدانی است و از نظر نوع کاربردی می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است جامعه آماری 100 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز می باشد و نمونه آماری 60 نفر از آنان می باشد که از طریق جدول کرجس و مورگان تعیین گردیدند. از طریق کای اسکوئر فرضیه ها تحلیل و مورد آزمون قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد.
بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام  و امکان ترویج و دسترسی فیلم‌های غیراخلاقی در میان کار بران،امکان دامن زدن به موارد مجرمانه کشور ، امکان نفوذ سایبری بیگانگان  و امکان افشای اطلاعات محرمانه و به‌تبع آن تهدید امنیتی کشوررابطه قوی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the barriers to the generalization of the use of cultural networks (telegrams) in internal affairs (From the perspective of universities and graduates of communication sciences in Tehran)

نویسنده [English]

  • fahimeh setareh
چکیده [English]

The present research seeks to overcome obstacles to the use of social networks (telegrams) in internal affairs
According to the students and graduates of Tehran University of Communication Science, this study is a field survey and in terms of its application type. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study was 100 students and graduates of the field of science The links between Islamic Azad University of Tehran and the sample is 60, which were determined through the Kerjes and Morgan table. Hypotheses were analyzed and tested using Chi-Square and the following results were obtained.
There is a strong relationship between using the social network of the telegram and the possibility of promoting and accessing immoral films among the worker, the possibility of causing the country's criminal offenses, the possibility of the influence of the cybercriminals of foreigners and the possibility of disclosing confidential information and, hence, the security threat of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • telegram
  • internal affairs