تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی الکترونیکی بر توسعه بازار خودروهای وارداتی در ایران (مورد مطالعه شرکت مدیران خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تاثیر تبلیغات بر رشد و بقاء سازمان‌ها در محیط رقابتی دنیای کنونی غیرقابل انکار است. با افزایش عضویت در شبکه‌های الکترونیک اجتماعی، تبلیغات در این شبکه‌ها به مهمترین و اثرگذارترین فعالیت‌های بازاریابی تبدیل شده‌است. شبکه‌های اجتماعی مجازی از مهمترین ابزارهای ارتباطی و بازاریابی در سطح جامعه و جهان به شمار می‌آیند، که روند صعودی چشمگیری در جذب مخاطب دارند. هدف پژوهش حاضر تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی الکترونیکی بر توسعه بازار خودروهای وارداتی در ایران بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بود.جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر مشتریان شرکت مدیران خودرو در شهر تهران بودند که 372 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه­های ارتباطات یکپارچه بازاریابی الکترونیکی و توسعه بازار پاسخ دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل معادلات ساختاری با نرم­افزار اسمارت پلاس استفاده گردید.  نتایج نشان داد تأثیر تبلیغات بر توسعه بازار مثبت و معنادار است. تأثیر روابط عمومی بر توسعه بازار معنادار نیست. تأثیر ترویج فروش بر توسعه بازار مثبت و معنادار است. تأثیر فروش شخصی بر توسعه بازار مثبت و معنادار است. تأثیر بازاریابی مستقیم بر توسعه بازار مثبت و معنادار است. تأثیر بازاریابی آنلاین بر توسعه بازار مثبت و معنادار است. تأثیر شبکه­های اجتماعی بر توسعه بازار مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of integrated electronic marketing communications on the development of the imported car market in Iran (Case study of Modiran Khodro Company)

نویسندگان [English]

  • alireza eftekharian ghamsari
  • alireza miremadi
  • seyyed abolghasem mira
چکیده [English]

 
The impact of advertising on the growth and survival of organizations in today's competitive environment is undeniable. With the increase of membership in electronic social networks, advertising in these networks has become the most important and effective marketing activities. Virtual social networks are one of the most important communication and marketing tools in the community and the world, which have a significant upward trend in attracting the audience. The purpose of this study was the effect of integrated electronic marketing communications on the development of the imported car market in Iran. The method of the present study was descriptive survey. The study population of the present study was the customers of Modiran Khodro Company in Tehran, 372 of whom participated in the study. . They answered the Integrated Communication Questionnaires for e-Marketing and Market Development. The reliability and validity of the instruments were confirmed using Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis. Structural equation model with Smart Plus software was used to analyze the data. The results showed that the effect of advertising on market development is positive and significant. The impact of public relations on market development is not significant. The impact of sales promotion on market development is positive and significant. The impact of personal selling on market development is positive and significant. The impact of direct marketing on market development is positive and significant. The impact of online marketing on market development is positive and significant. The impact of social networks on market development is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated communication e-marketing
  • market development
  • tastes and needs of customers
  • imported cars