تقسیم بندی مشتری در تجارت الکترونیک با رویکرد برنامه کاربردی برای مدل کسب و کار نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدفتقسیم بندی مشتری در تجارت الکترونیک با رویکرد برنامه کاربردی برای مدل کسب و کار نقدی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را  تعداد نامحدوی از مشتریان است که به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی وب سایت شیراز تخفیف استفاده می کنند در بر می­گیرد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384  نفر، به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز به صورت  غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. دراین پژوهش ازپرسشنامه استاندارد کسب و کار نقدی استفاده شده است، که روایی و پایایی ترکیبی آن توسط روایی اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ تأیید شده است وتجزیه تحلیل پژوهش  با استفاده از نرم  افزار spss26  انجام شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش بیانگر این امر است که مولفه های کسب و کار که شامل(بخش های مشتری، ارزش پیشنهادی، کانال های ارتباطی، ارتباط با مشتری ،جریان درآمدی ،منابع کلیدی ،مشارکت کلیدی ،فعالیت کلیدی، ساختار هزینه) بر دسته بندی مشتریان تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Customer Segmentation In E-Commerce With An Application Approach To The Cash Business Model

نویسنده [English]

  • karim rezayizadeh
چکیده [English]

The present study aims to segment the customer in e-commerce with an application approach for the cash business model. The statistical population of this study includes an unlimited number of customers who use the online store of Shiraz discount website online. Using Morgan table, 384 people, in order to collect the required data non-randomly in Accessibility has been selected as the research sample. In this research, the standard cash business questionnaire has been used. The combined validity and reliability were confirmed by the validity of the content validity and the reliability of the questionnaire by Cronbach's alpha and the analysis of the research was performed using SPSS26 software. The results of this study indicate that the components of business that include (customer segments, value proposition, communication channels, customer relationship, revenue stream, key resources, key partnership, key activity, cost structure) Customer categorization has a significant impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer category
  • cash business model