بررسی مولفه های موثر بر استفاده از بانکداری همراه با رویکرد تلفیقی نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و مدل تایید انتظارات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ورود فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری، باعث ایجاد فضای رقابتی در این صنعت شده است. بانکها برای کسب مشتریان بیشتر، پایین آوردن هزینه ها و در نتیجه کسب مزیت رقابتی نیاز دارند که شیوه های نوین بانکداری را جایگزین روشهای سنتی نمایند. تغییر فناوریها و اولویتهای مشتریان می تواند تأثیری شگرف بر موفقیت استراتژی بانک ها داشته باشد. با در نظر گرفتن رشد استفاده از موبایل بانک، نهادهای مالی درحال ارائه این فناوری به عنوان قسمتی از راهکارهای استراتژیک خود هستند. اگرچه استفاده از فناوری های نوین همواره از سوی بخشی از مشتریان ممکن است مورد پذیرش قرار نگیرد که از مسائل پیش روی صنعت بانکداری است.یکی از مدل­های پذیرش و اتخاذ تکنولوژی­های عمومی، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و مدل تایید انتظارات است که در این پژوهش برای حل مسئله مربوطه تلفیقی از مدل های فوق مورد استفاده قرار گرفته است.محل مورد مطالعه این تحقیق، دانشجویان دانشگاه های شهرستان فسا بوده که با استفاده از رابطه کوکران و به روش تصادفی 361 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تلفیقی از دو مدل بکار رفته شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 0.924 و روایی پرسشنامه نیز با تایید نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل فرضیه­های پژوهش با استفاده از  مدل­سازی معادلات ساختاری بر پایه­ی روش کم­ترین مربعات جزئی با استفاده از نرم­افزار Smart PLS  نشان داد که تمام فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effective Components On The Use Of Banking Along With The Integrated Approach Of Integrated Theory Of Acceptance And Use Of Technology And Expectation Model

نویسندگان [English]

  • reza alizadeh ghiasabadi
  • hosein miladian
چکیده [English]

The introduction of information technology in the banking industry has created a competitive environment in this industry. Banks need to replace traditional methods with new banking methods in order to gain more customers, reduce costs and thus gain a competitive advantage. Changing technologies and customer preferences can have a tremendous impact on the success of banks' strategies. Given the growing use of mobile banking, financial institutions are offering this technology as part of their strategic solutions. . However, the use of new technologies may not always be accepted by some customers, which is one of the issues facing the banking industry. It is expected that a combination of the above models has been used in this research to solve the relevant problem. The place of study of this research was the students of Fasa universities who were selected as a sample using Cochran relation and 361 people were randomly selected as a sample. The research method is descriptive-correlational and the data collection tool is a combined questionnaire from two models. The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha equal to 0.924 and the validity of the questionnaire was confirmed by experts. The results of analysis of research hypotheses using structural equation modeling based on the least squares method using Smart PLS software showed that all research hypotheses have been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • along with the bank
  • expectations confirmation model
  • integrated model of acceptance and use of technology