بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان در  پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه، در سال 1399 انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارمندان شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید بودند که در زمان انجام پژوهش تعداد آن‌ها به‌صورت 180 نفر در نظر گرفته شده ، که با استفاده از جدول مورگان 118نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه استاندارد مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ(2005)  و عملکرد سازمانی(1396) در نظر گرفته شده است. روایی ظاهری و پایایی پژوهش تأییدشده است. پرسشنامه­­ی نهایی به روش تصادفی ساده ، در اختیار اعضای نمونه آماری قرار گرفت. پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها، داده­های پژوهش با استفاده از نرم­افزار 24SPSS، مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه­های پژوهش با توجه به نرمال بودن داده‌های پژوهش از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داده است که آموزش و توسعه نیروی انسانی بر عملکرد شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه تأثیر دارد.استخدام با نیروی انسانی بر عملکرد شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه تأثیر دارد.ارتباط مؤثر با کارکنان بر عملکرد شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه تأثیر دارد.توسعه مدیریت بر عملکرد شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه تأثیر ندارد. برنامه‌های کاری منعطف بر عملکرد شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه تأثیر دارد.فرصت‌های شغلی برابر بر عملکرد شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه تأثیر دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of strategic human resource management on organizational performance of employees (Case study: Persepolis Pars Assaluyeh Petrochemical

نویسندگان [English]

  • aghil mandegari
  • adel kolak
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of strategic human resource management on organizational performance of employees in Persepolis Pars Assaluyeh Petrochemical, in 1399. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of data collection. The statistical population of this study was the employees of Persepolis Petrochemical Company. At the time of the research, their number was considered as 180 people, which was considered as a sample using Morgan table, 118 people. . The assessment tool of this research is the standard questionnaire of strategic management of human resources of Chang and Hong (2005) and organizational performance (1396). The apparent validity and reliability of the research have been confirmed. The final questionnaire was given to the members of the statistical sample by simple random sampling method. After collecting the questionnaires, the research data were analyzed using SPSS 24 software. Regression analysis test was used to test the research hypotheses due to the normality of the research data. . The results have shown that training and development of human resources has an effect on the performance of Persepolis Pars Assaluyeh Petrochemical Company. Employment with human resources has an effect on the performance of Persepolis Pars Assaluyeh Petrochemical Company. Effective communication with employees has an effect on the performance of Persepolis Pars Assaluyeh Petrochemical Company Management development has no effect on the performance of Persepolis Pars Assaluyeh Petrochemical Company. Flexible work plans affect the performance of Persepolis Pars Assaluyeh Petrochemical Company. Equal employment opportunities affect the performance of Persepolis Pars Assaluyeh Petrochemical Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic human resource management
  • organizational performance