بررسی تاثیر نوهراسی غذایی و ازدحام جمعیت بر رفتار خریدآنی خوراکی های خیابانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه مدیریت بازاریابی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان ،سپاهان ،ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران.

چکیده

موضوع رابطه بین احساساتِ مصرف­کنندگان و خریدهای آنی آن­ها یکجنبه‌یمهمازشیوهزندگی در عصر ِحاضر است. از این رو درک و آگاهی مطلوب از شرایط این موضوع بر بهبود تمایل به خرید مشتری به ویژه در بازار رقابتی و پیچیدة امروزی موثر می­باشد. علاوه براین علی رغم انجام پژوهش‌های داخلی متعدد در زمینه خرید آنی به تاثیر پذیری اثرات متغیرهای نوهراسی غذایی و ازدحام انسانی کمتر پرداخته شده‌است. براین اساس، این پژوهش با هدف بررسی احساسات بر رفتار مصرف‌کننده درخرید آنی خوراکی­های خیابانی با در نظر گرفتن اثرات تعدیل کنندگی نوهراسی غذایی و ازدحام انسانی  صورت گرفته است.پژوهش حاضر  بهلحاظهدفکاربردی،براساسماهیتوروش،توصیفی-پیمایشی وازنوعهمبستگیاست. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 384 پرسش نامه با پایایی قابل قبول جمع­آوری شد. تحلیل داده­ها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی انجام شده است. نتایج نشان داد که ازدحام انسانی و نوهراسی غذایی به عنوان تعدیل‌کننده، خرید آنی را تعدیل نمی‌نمایند. پس از ارائه نتایج، به فروشندگان کسب و کارهای خیابانی پیشنهاد می‌شود که از طریق بازاریابی حسی، باعث تحریک احساسات افراد شوند تا بتوانند مصرف‌کننده را به خرید آنی تشویق نمایند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect Of Food Neophobia And Human Crowding On The Behavior Of Impulse Buying Of Street Snacks

نویسندگان [English]

  • maryam mashayekhi 1
  • mohammad hossein forghani 2
1 Corresponding Author, Master of Marketing Management, Sepahan Institute of Science and Technology, Sepahan, Iran
2 PhD in Business Management, Faculty of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The issue of the relationship between consumers' emotions and their Impulse Buying is an important aspect of the lifestyle in the present age. Therefore, a good understanding and awareness of the conditions of this issue is effective in improving the customer's desire to buy, especially in today's competitive and complex market. In addition, despite numerous internal studies in the field of Impulse Buying, the effects of Food Neophobia and Human Crowding have been less studied. Accordingly, this study was conducted to investigate the emotions on consumer behavior in the Impulse Buying of street food by considering the moderating effects of Food Neophobia and Human Crowding. In terms of applied purpose, the present study is descriptive-survey and correlational based on its nature and method. Using available sampling, 384 questionnaires were collected with acceptable reliability. Data analysis was performed using hierarchical regression. The results showed that Human Crowding and Food Neophobia as moderators did not moderate Impulse Buying. After the results are presented, street business vendors are suggested to stimulate people's emotions through sensory marketing so that they can encourage the consumer to buy immediately .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impulse Buying
  • Emotion and Cognition
  • Food Neophobia
  • Human Crowding
جوادی آملی، عبدالله. بهمن 1393. مفاتیح الحیات، چاپ 190. ایران. مرکز بین المللی نشر اسراء. 776 صفحه.
 شبگو، مجتبی؛ میرزائی دریائی، شهرام، (1393). به سوی بازاریابی حسی : تحریک حواس پنج گانه (بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه ، چشایی) و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی رشت- 31 خرداد 1393.
صالح نیا، نفیسه؛ صالح نیا، نیره؛ ابراهیمی سالاری، تقی، مسئولیت های انسان مسلمان و توسعه شهری، اولین کنفرانس بین المللی حماسی سیاسی (با رویکردی بر تحول خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت  حسابداری)، فوریه 2014.
 صدیقی، آرش (1392، 16 آبان). خرید ناگهانی در اینترنت.
 ضیاییان، زری؛ نقی زاده باقی، عباس،.تاثیر محیط فروشگاه بر خرید آنی در فروشگاه های ورزشی شهر اردبیل، چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ، سال:1397.
 عابدی، بابک؛ عسگری، ناصر؛ صفری، حسین؛ اسدزاده، احمد؛ رهنما، افشین،(1394)، نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خریدآنی، مدیریت بازرگانی، دوره 7، شماره 1، ص144-127.
 غفاری آشتیانی، پیمان؛ سید موسوی بصری، مسلم و مجودی، امین(1389)،خرید تنوع طلبانه و خرید آنی (نقش عواطف، تاثیرات اجتماعی، سلامتی ذهن و اعتماد به نفس)، ماهنامه اتاق ایران، شماره 510 ، ص 25-22.
فردریک نیکلز کرلینجر، 1396، مبانی پژوهش در علوم رفتاری ، جلد دوم مترجم: حسن پاشا شریفی، نشر آوای نور، ص 532.
قاسم خانی، رقیه، تاثیر هیجانات خرید و ریسک ادراک‌شده بر رفتار خرید آنی (1393). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل. دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری.
موسوی چلک، سیدحسن، 30 بهمن 1396، www.iribnews.ir.
نظری، محسن، قادری‌عابد، امیرحسین، (1390)، ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)، مجله میریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره