بررسی تاثیر بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه :شرکت های کوچک و متوسط فعال در عرصه صادرات بین المللی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی ، گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد ، قزوین، ایران

2 دانش آموخته مدیریت بازرگانی گرایش کارافرینی، دانشگاه ازاد واحد الکترونیک کارشناسی ارشد،گروه مدیریت بازرگانی ، قزوین، ایران

چکیده

هدف اصلی از انجام این رساله بررسی تاثیر بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه :شرکت های کوچک و متوسط فعال در عرصه صادرات بین می باشد. در این تحقیق با استفاده از منابع مکتوب و نظر خبرگان و همچنین بررسی پیشینه پژوهش ها و مقاله های مجلات معتبر، مدل مفهومی پژوهش استخراج و متغیر مستقل (گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی) و متغیر وابسته (عملکرد صادرت) در مدل مفهومی تحقیق قرار گرفتند و سپس با راهنمایی استاد راهنما پرسشنامه های استاندارد آنها تهیه گردید، برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش تصادفی طبقه ای بوده لذا حجم نمونه تحقیق بین پنج تا پانزده برابر تعداد سوالات پرسشنامه تعیین گردید و بین 138 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان واحد بازرگانی و کارشناسان واحد تحقیق و توسعه ده شرکت کوچک و متوسط ایرانی فعال در عرصه صادرات  توزیع گردید. پس از تکمیل و جمع آوری، داده های مورد نیاز تحقیق گردآوری و با استفاده از فنون آمارتوصیفی و نرم افزار SPSS22و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزارهای آماری  AMOS با روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته‏ها حاکی از آن است که تمامی فرضیه های تحقیق که در آنها تاثیر معناداری بین ابعاد متغیر مستقل و متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می داد مورد سنجش قرار گرفته و تمامی فرضیه ها پژوهش تایید گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Impact Of Market Orientation And Entrepreneurship Trend On Export Performance Case Study: Small And Medium Companies Active In The Field Of International Exports

نویسندگان [English]

  • shahram hashemi nia 1
  • nilofar mirsepasi 1
  • aisan maleki 2
1 Faculty member, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Azad University, Qazvin, Iran
2 Graduates of Business Management, Entrepreneurship, Azad University, M.Sc., Department of Business Management, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this dissertation is to investigate the impact of market orientation and entrepreneurial orientation on export performance (Case study: small and medium companies active in the field of export. In this study, using written sources and expert opinions and also reviewing the research background). The articles of reputable journals, the conceptual model of research were extracted and the independent variable (tendency to entrepreneurship and market orientation) and the dependent variable (export performance) were included in the conceptual model of the research and then their standard questionnaires were prepared with the guidance of the supervisor. Cronbach's alpha coefficient was calculated to determine the validity of face and structural validity and to assess the reliability of the questionnaires. Sampling method in the present study is stratified random method, so the sample size was determined between five to fifteen times the number of questionnaire questions and between 138 senior managers and experts of the business unit and experts of the research and development unit of ten small and medium Iranian companies The field of export was distributed. After completion and collection, the required data were collected and used using descriptive statistics techniques and SPSS22 software and inferential statistics techniques with the help of AMOS statistical software using structural equation modeling. Findings indicate that all research hypotheses in which the significant effect between the dimensions of the independent variable and the dependent variable were examined were evaluated and all research hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to entrepreneurship
  • innovation
  • market orientation
  • export performance
ابراهیم زاده, یحیی، (1395). بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعاتی نوین و اثربخشی سازمانی دربانک های دولتی شهرستان  ارومیه، سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
ﻋﻔﺘﻲ ﺩﺍﺭﻳﺎﻧﻲ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ. ﺭﻭﻧﻖ ﻣﺮﻳﻢ (1389 ). ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ،. ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﻣﻨﺶ