شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری مشاغل ایجاد شده توسط کارآفرینان در صندوق کار آفرینی امید استان گیلان با تأکید بر نقش بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی واحد الکترنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

3 دانشجوی دکتری ، مدیریت بازرگانی ،،دانشکده میدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

چکیده

بی تردید یکی از بزرگترین دغدغه های مسئولین و تصمیم گیران کلان هر کشوری وضعیت اقتصادی آن کشور است. کسب و کارهای خرد یکی از عوامل مهم اشتغال زایی و راهی به سوی ایجاد کار آفرینی به شمار می روند. در کشورهای در حال توسعه، شرکتهای خرد در جهت اشتغال زایی و توزیع درآمد نقش قابل توجهی ایفا می کنند.همچنین آنها نقش بسیار مهمی در ایجاد فرصت شغلی برای افراد جامعه داشته و سهم بالایی از اشتغال را در دست دارند .هدف این تحقیق شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر  پایداری مشاغل ایجاد شده توسط صندوق کار آفرینی امید استان گیلان و بررسی نقش بیمه در پایداری کسب و کارهای ایجاد شده توسط صندوق کار آفرینی امید استان گیلان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 35 نفر از خبرگان و کارآفرینان برتر صندوق کارآفرینی امید استان گیلان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف اکتشافی و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش برای شناسائی مهمترین معیارهای مطالعه از ادبیات پژوهش استفاده شده است. برای تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده های بدست آمده از کدنویسی بیسیک در محیط اکسل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل داخلی در مقایسه با عوامل خارجی از الویت بیشتری در پایداری مشاغل برخوردارند. همچنین مولفه تجربه شغلی، آورده اولیه، سن کارآفرین، مهارت نیروی انسانی،وضعیت ثبتی کسب و کار، بازار، بیمه، تسهیلات بانکی کم بهره، مهارت مدیریتی و تحصیلات مرتبط جزء ده اولویت پایداری مشاغل می باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the factors affecting the sustainability of jobs created by entrepreneurs in Omid Entrepreneurship Fund of Guilan Province with emphasis on the role of insurance

نویسندگان [English]

  • mohammad taleghani 1
  • adel hasan zadeh 2
  • elham farzanfar 3
1 Associate Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran
2 Master of Business Administration in Electronic Branch, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran
3 PhD Student, Business Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, the biggest concern of authorities and decision-makers in any country is macro-economic situation of the country.. Micro-businesses are a way to create an important factor for employment and entrepreneurship. In developing countries, micro firms to employment generation and income distribution play a considerable role. They also play an important role in creating more job opportunities for the population and have a high proportion of employment in their hands. The aim of this research is to identify internal and external factors affecting the sustainability of jobs created by the karafarini omid cash of gilan and the role of insurance in the stability of the business is generated by the karafarini omid cash of gilan. The research statistical society is consist of 35 experts and top entrepreneurs omid entrepreneurial fund Gilan Province. Due to the exploratory study and based on the nature and purpose, is a descriptive of the survey research. In this study to identify the most important criteria is used Research literature. to determine the priority of this study is used Multi-criteria decision-making models & fuzzy hierarchical analysis model .To analyze the obtained data is used Basic code in Microsoft Excel. The results show that internal factors than external factors have more priority on the stability of their jobs. Also The job experience, Raw material, the age of the entrepreneur, skill of human resources, business registration status, market, insurance, banking facilities, low productivity, management skills and Related Education are the ten constant priority for jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Business
  • fuzzy hierarchical analysis
  • entrepreneurship
آخوندی، مرجان و مرشدی، میلاد (1391) " نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران" دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با رویکرد برنامه ریزی منطقه ای
امین آقایی مهرناز (1387)" بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغال زایی بنگاه های اقتصادی کوچک در ایران" فصلنامه علوم اجتماعی :   تابستان 1387 , دوره  - , شماره  41 ; از صفحه 87 تا صفحه 123
جعفری فشارکی، نگار و باغستانی میبدی، مسعود(1394) "نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار در ایران"، مجله اقتصادی، شماره های 1 و 2 فروردین و اردیبهشت 1394، صص95-112
جعفری، فریبا و اعظمی، موسی، (1393) " اثر کسب و کارهای کوچک روستایی بر برخی شاخص های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان ملایر" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم کشاورزی . پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
جهرمی، فرزانه،1397،عوامل موثر بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط،کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد،تهران
حجازی، س.ر ، (1389) " ارزیابی تکنولوژی در شرکتهای کوچک و متوسط" انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ 1
سعادت، احمد و دانش زاده، محمد،1396،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پایداری کسب و کار در طبقات مشاغل خرد ( مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران )،سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار،تهران
شاه بیکی، ملیحه،1398،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در مناطق مرزی کشور،همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی،زاهدان
شاه طهماسبی، اسماعیل و جوادیان، مجید و نیکبخت، محمد جواد(1391) " بررسی نقش بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال: مورد مطالعه کارگاههای صنعتی شهر تهران" فصلنامه علوم اقتصادی، شماره1، زمستان 1391، صص 31-56
صمیمی، احمد جعفر و یحیی زاده فر، محمود و آقا جانی، حسن علی و کریمی، سید محمد (1392) " نقش بیمه در پایداری مشاغل خرد" پژوهشنامه بیمه/ سال بیست و هشتم /شماره 1/ بهار 1392/ شماره مسلسل 108/ صفحات 57 تا 78
صیدایی، سید اسکندر و بهاری، عیسی و زارعی، امیر(1390) " بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سالهای 1335 تا1389" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پروتال جامع علوم انسانی، شماره 25، بهار 1390، صص 216-247
مدهوشی ،مهردادو تاری ،غفار، (1386) " تاثیر سرمایه اولیه در بقای شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط در ایران" نشریه دانش و توسعه :   1386 , دوره  - , شماره  20 ; از صفحه 147 تا صفحه 166 .