تأثیر گرایش کارافرینانه، سرمایه های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتهای کارآفرین با میانجی متغیر نوآوری کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد ، رشته کارآفرینی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ، تهران ،ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر گرایش کارافرینانه، سرمایه های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتهای کارآفرین با میانجی متغیر نوآوری کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط تولید کفش در تهران طی نیمسال دوم سال 1399» می باشد. مؤلفه های گرایش کارآفرینانه (پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری)، سرمایه ساختاری و انسانی به عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. نوآوری کرکنان نیز به عنوان متغیر  تعدیل گر در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ستادی شرکتهای کوچک و متوسط تولید کفش در تهران می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 248 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی می باشد و روش گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج تحقیق نشان داد مؤلفه های گرایش کارآفرینانه (پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری)، سرمایه های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتها تأثیر مستقیم و معناداری دارند و نوآوری کارکنان موجب تقویت تأثیر مستقیم مؤلفه های گرایش کارآفرینانه (پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری)، سرمایه های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتها می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of entrepreneurial orientation, structural and human capital on the performance of entrepreneurial companies through the variable mediation of employee innovation

نویسندگان [English]

  • reza nateghi
  • hamed keshavarz khorshidi
M.Sc., Entrepreneurship, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the effect of entrepreneurial orientation, structural and human capital on the performance of entrepreneurial companies through the variable mediation of employees of small and medium-sized shoe companies in Tehran. During the second half of 1399 ". The components of entrepreneurial orientation (pioneering, innovation and risk-taking) are structural and human capital as independent variables and company performance as a dependent variable. Kirkan's innovation is also considered as a moderating variable. The statistical population of the study includes all staff members of small and medium-sized shoe manufacturing companies in Tehran. Using Morgan table, 248 people were selected as a statistical sample. The research method is descriptive survey and the method of data collection is library method and questionnaire distribution. The method of data analysis is through correlation test and multiple regression. The results showed that the components of entrepreneurial orientation (pioneering, innovation and risk-taking), structural and human capital have a direct and significant impact on the performance of companies and employee innovation strengthens the direct impact of components of entrepreneurial orientation (pioneering, innovation and risk-taking). Structural and human capital depends on the performance of companies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial orientation
  • Structural capital
  • Human capital
  • Company performance
ایمانی، محمد تقی (1398). آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها (چهارچوبی برای برنامه ریزی، اجراء و ارزیابی برنامه‌های کارآفرینی)، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره اول، ص 27- 49.
حجازی، اسد (1396). بررسی رابطه  ویژگی‌های فرهنگ سازمانی با  کارآفرینی، فصلنامه علمی – پژوهشی رهپویه هنر، دوره سوم، شماره 22.
حسینی مقدم، هاشم و حجازی، مینا (1396). ، بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با در‌نظر‌گرفتن بازارگرایی به‌عنوان متغیر میانجی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، 35(2)، صص 119- 143.
حسینی، مصطفی و زالی، محمدرضا و رشیدی، محمود و دیداری، جاوید(1395)، بررسی تاثیر بازار مداری و فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت های غذایی بورس تهران، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال سوم، شماره 5، صص95-116.
صمدآقایی، جلیل. (1398). سازمانهای موفق کارآفرین. تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عزیزی، محمد. داریونی، مهری (1396). بررسی وضعیت آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و ارایه الگوی آموزش کارآفرینی. رساله دکترا در مدیریت آموزش‌عالی، دانشکده علوم تربیتی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
کریمی، آذر و رحمانی، مهدی(1395)، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط با میانجی-گری فرآیند خلق دانش در استان قزوین، پژوهش نامه مدیریت تحول؛ سال اول، شمارۀ 2، 105-118..
مختارزاده ، اکرم، رامین مهر، حمید و حسینی، سیدسجاد (1398) ، شناسایی و تبیین تاثیر متغیرهای بازارگرایی، فرهنگ سازمانی، نوآوری فناورانه و عملکرد سازمانی، توسعه کارآفرینی، دوره اول، شماره 4، صص 162-139.