شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژی،گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور ساری،ساری ،ایران ،

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری ‏بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران ارشد و عملیاتی و معاونین شهرداری ساری و کارشناسان اجرایی شهرداری ساری‏ هستند. ابتدا با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری شناسایی شد، سپس با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اوزان و معیارهای مرتبط با این عوامل از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از جامعه آماری مورد مطالعه، تعیین شد و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی به کار گرفته شد. در مرحله بعد، وزن نهایی معیارها با استفاده از میانگین موزون و تلفیق وزن نسبی معیارها و وزن نسبی عوامل اصلی سرگروه آن‌ها به دست آمد. در گام بعدی بر اساس وزن‌های به‌دست‌آمده، رتبه‌بندی نهایی عوامل و معیارهای مربوط به عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری ارائه می‌شود. پس از جمع آوری پرسشنامه های توزیع‌شده و تجزیه ‌و تحلیل این داده ها معیارهای شناسایی‌شده بدین شرح شد: ارزش های اخلاقی، احساس بی عدالتی، جامعه پذیری ضد فساد، نیاز مادی، پایبندی شرعی، فرصت فساد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the factors affecting corruption in Sari Municipality

نویسنده [English]

  • rahim khodadadi
Master of Strategy Management, Faculty of Management and Humanities, Payame Noor University, Sari, Sari, Iran,
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and prioritize the factors affecting corruption in Sari Municipality. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the present study is the senior and operational managers and deputies of Sari Municipality and the executive experts of Sari Municipality. First, according to the existing literature in this field, the factors affecting corruption in Sari Municipality were identified, then using the technique of hierarchical analysis process, weights and criteria related to these factors were determined through a questionnaire and a survey of the statistical population. And hierarchical analysis model was used. In the next step, the final weight of the criteria was obtained by using the weighted average and combining the relative weight of the criteria and the relative weight of the main factors in their group. In the next step, based on the obtained weights, the final ranking of the factors and criteria related to the factors affecting corruption in Sari Municipality is presented. After collecting the distributed questionnaires and analyzing these data, the identified criteria were as follows: moral values, sense of injustice, anti-corruption socialization, material need, religious adherence, opportunity for corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Values
  • Feelings of Injustice
  • Anti-Corruption Socialization
  • Material Need
  • Sharia Adherence
  • Opportunity for Corruption
اسکندری، علی اصغر. (1395). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش به فساد اداری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
توکلی، فاطمه. (1399). بررسی عوامل اخلاقی مؤثر بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی حساسیت اخلاقی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه و کردستان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خاتم، دانشکده علوم انسانی.
حبیبی، علی رضا. (1395). بررسی شیوه‌های پیشگیری از فساد اداری در نظام اجرایی کشور با تأکید بر جرم اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامات دولتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
درویش، حمید، عظمی، فهیمه. (1395). بررسی تاثیر شفافیت سازمانی بر کاهش غساد اداری با ایمانجی گری اعتماد سازمانی. 8 (1)ریال 153-166.
رمضانی، مرتضی. (1396). تاثیر شفافیت سازمانی بر فساد اداری با میانجیگری نگرش‌های فرهنگی مطالعه موردی: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال، دانشکده علوم ورزشی.
زرندی، سعید، حمیدی، یاسین، معدنی، جواد. (1396). عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 24، شماره 91، صص 202-165.
فرهادی نژاد، محسن، لگزیان، محمد. (1390). پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری و روش های کنترل آن. فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی، 8، 45-60.
کریمیان، محمدوزین، کلاهی، بهاره، صفری، سعید. (1394). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران. چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 23، ص 83-105.
محمدی، خدیجه. (1397). بررسی عوامل موثر بر فساد اداری در سازمان های دولتی (مطالعه موردی اداره صنعت، معدن و تجارت شهر اردبیل). رویکرد های پژوهشی  نوین ر مدیریت و حسابداری ، شماره 9، جلد سوم، صص 104-94
مرادی نژاد، الهام. (1397). نگرش شهروندان به فساد اداری و عوامل موثربر آن (مورد مطالعه: شهر خرم آباد). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
مقدسی شارک، احسان. (1395). تاثیر فساد اداری برعملکرد تجاری. پایان نامه کارشناسیی ارشد، دانشگاه مازندارن، دانشکده علوم اداری.
موسوی زاد، شهاب الدین. (1389). نقش آمبود زمان در تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو. روزنامه اطلاعات، 24977.
ولایی، فیروز. (1398). بررسی تاثیر فساد اداری بر سلامت مالی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده اقتصاد.