بررسی تأثیر عناصربنیادی مدیریت دانش بر کارایی امور مالی شهرداری شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار

چکیده

بانکداری الکترونیک، به عنوان مهمترین الزام توسعه تجارت الکترونیک در کشور، رشد قابل توجهی داشته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی و همراه بانک در بانک ملت زاهدان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و نوع کار آن با توجه به ماهیت تحقیق و مولفه­های مورد بررسی و رویکرد حاکم بر پژوهش، تلفیقی از روش­های توصیفی پیمایشی می­باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) است. پرسشنامه­ تهیه­شده در چهار بخش و 63 گویه در قالب ویژگی­های فناورانه، روانشناسانه، نوآورانه و مشتری­مدارانه کاربران تهیه شد و میان 96 نفر از مشتریان صاحب حساب بانک ملت زاهدان توزیع گردید. با توجه به میانگین بالای 3 در پاسخگویی مشتریان به سوالات پرسشنامه پژوهش، مولفه­ها بصورت قوی در جامعه آماری وجود دارند. نتایج حاصل از تحلیل آزمون تی دونمونه­ای وابسته نشان داد میان انتظارات و ادراکات مشتریان نسبت به مولفه­های پژوهش تفاوت وجود دارد و میزان انتظارات بالاتر از ادراکات آنان است. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد ویژگی­های مشتری­مدارانه از اهمیت بالاتری برخوردار هستند و ویژگی­های روانشناسانه، فناورانه و نوآورانه در رتبه­های بعد قرار دارند. در انتهای پژوهش پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد بانک ملت زاهدان در نحوه خدمات­دهی به مشتریان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the factors affecting customers' tendency to use internet and mobile banking in Bank Mellat, Zahedan

نویسندگان [English]

  • parvin ghafori 1
  • mohammad esmayil ezazi 2
  • mahin rashaki ghale no
2 phd assistant
چکیده [English]

E-banking, as the most important requirement for the development of e-commerce in the country, has grown significantly. The aim of this study was to identify and rank the factors affecting the tendency of customers to use Internet and mobile banking in Bank Mellat Zahedan. The present research is an applied research in terms of purpose and its type of work is a combination of descriptive-survey methods according to the nature of the research and the studied components and the approach of the research. The method of data collection in this study is library and field studies (questionnaire). The questionnaire was prepared in four sections and 63 items in the form of technological, psychological, innovative and customer-oriented characteristics of users and was distributed among 96 customers of Bank Mellat Zahedan. Due to the high average of 3 in customers' answers to the research questionnaire questions, the components are strongly present in the statistical community. The results of the analysis of dependent t-sample test showed that there is a difference between customers' expectations and perceptions of the research components and the level of expectations is higher than their perceptions. The results of Friedman test also showed that customer-oriented characteristics are more important and psychological, technological and innovative characteristics are in the next ranks. At the end of the research, suggestions are provided to improve the performance of Bank Mellat Zahedan in providing services to customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Orientation
  • Internet Banking
  • Mobile Banking
  • Bank Mellat
  • Zahedan