بررسی شرط مشارکت در تصمیم‌گیری بر اساس اکثریت آرا (حد خبرگی)

نویسنده

استادیار گروه مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

چکیده

تصمیم‌گیری یکی از مهمترین وظایف مدیران است که گاهی  براساس اکثریت‌آرا اخذ می‌شود. این روش در سطوح کلان نیز انجام می شود و برخی از انتخابها براساس آن انجام می‌شود. اما برای ورود به این تصمیم‌گیری شرطی که مبتنی بر اخذ تصمیم درست باشد محاسبه نشده‌است. هدف از این تحقیق محاسبه شرطی مشخص برای شرکت در تصمیم‌گیری براساس اکثریت‌آرا می‌باشد. که کسانی را مجاز به مشارکت می‌کند که حضورشان منجر به افزایش احتمال تصمیم درست شود. برای به دست آوردن این شرط جامعه‌ای n عضوی در نظر گرفته و به ازای مقادیر مختلفی از احتمال تصمیم درست اعضای جامعه (p)، احتمال تصمیم درست مشارکتی را محاسبه کردیم. شبیه‌سازی و حل با مت‌لب نشان داد اگر احتمال اخذ تصمیم درست توسط هر فرد 50درصد باشد، در اخذ تصمیم با اکثریت آرا نیز 50درصد تصمیم درست گرفته‌می‌شود. اگر احتمال تصمیم درست در هر فرد کمتر از 50درصد باشد، با افزایش تصمیم‌گیرندگان، احتمال اخذ تصمیم درست به سمت صفر میل می‌کند. با کاهش P، در جمعیت کمتر این اتفاق می‌افتد. اگر احتمال تصمیم درست هر فرد بیش از 50درصد باشد، با افزایش جمعیت احتمال تصمیم درست به سمت 100درصد میل می‌کند و با افزایش P در جمعیت کمتر این‌اتفاق می‌افتد. بنابراین قبل از اخذ تصمیم براساس اکثریت‌آرا، باید احتمال تصمیم درست مشارکت‌کنندگان بررسی شود. فقط در صورتی که احتمال اخذ تصمیم درست توسط هر فرد بیش از 50 درصد باشد، مشارکت آنها به افزایش احتمال تصمیم درست منجر می‌شود که این‌شرط می‌تواند به عنوان مرزخبرگی درنظرگرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the condition of participation in decision-making based on the majority of votes (border for being an expert)

نویسنده [English]

  • Nahid Hashemian Bpjnord
Assistant professor, Industrial engineering department, faculty of engineering, Khayyam University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

 
Decision-making is one of the most important tasks of managers, which is sometimes taken by majority vote. This method is also done at the national level and some choices are made based on it. But to enter into this decision, a condition based on making the right decision has not been calculated. The purpose of this study is to calculate a specific condition for participating in decision-making based on the majority of votes. Which allows those whose presence increases the likelihood of making the right decision. To obtain this condition, we considered n-member communities and calculated the probability of a participatory correct decision for different values ​​of the probability of the right decision of the members of the community (p). Simulation and solution with MATLAB showed that if the probability of making the right decision by each person is 50%, in making a decision with a majority of votes, 50% of the right decision is made. If the probability of making the right decision in each person is less than 50%, with the increase of decision makers, the probability of making the right decision tends to zero. As P decreases, this occurs in a smaller population. If the probability of each person in making the right decision is more than 50%, with increasing population, the probability of making the right decision tends to 100%, and with increasing P in the less population it happens. Therefore, before making a decision based on a majority of votes, the possibility of the right decision of the participants should be considered. Only if the probability of making the right decision by each person is more than 50%, their participation will increase the probability of making the right decision in  majority of vote, which can be considered as a borderline for being expert.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision making
  • majority of votes