بررسی تأثیر پیوند دادن منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیت های پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد ، مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور،نیشابور ، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر پیوند دادن منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیت های پویا در صادرکنندگان صنعت پوشاک استان خراسان رضوی  است و جامعهآماری این  پژوهش، کلیة صادرکنندگان صنعت پوشاک در استان خراسان رضوی می باشد.در این تحقیق برای انتخاب نمونه، تعداد130  پرسشنامه چاپ و در بین کلیة صادرکنندگان صنعت پوشاک در خراسان رضوی (سرخس، نیشابور، دوغارون و مشهد) به صورت تصادفی طبقه ای پخش گردید. ابزار سنجش داده های این پژوهش، ترجمه  مقاله بیس (پائولامونتیرو و همکاران 2019) می باشد که روایی آن به روش روایی محتوا و روایی سازه و پایایی آن با روش کرونباخ تایید شد. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد به طور کلی مقادیر شاخص های کلی برازش مدل اندازه گیری این پژوهش کاملا از وضعیت قابل قبولی برخوردار است و حاکی از رابطة معنی داری پیوند دادن منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیت های پویادر صادرکنندگان صنعت پوشاک استان خراسان رضوی  بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of linking intangible resources and export performance with entrepreneurial approach and dynamic capabilities

نویسنده [English]

  • masih moghri
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of linking intangible resources and export performance with entrepreneurial approach and dynamic capabilities in exporters of clothing industry in Khorasan Razavi province and the statistical population of this study is all exporters of clothing industry in Khorasan Razavi province. In this study, 130 questionnaires were printed for sample selection and distributed among all exporters of clothing industry in Khorasan Razavi (Sarakhs, Neishabour, Dogharun and Mashhad) in a stratified random manner. . The data measurement tool of this study is the translation of the base article (Paula Montreiro et al. 2019) whose validity was confirmed by content validity method and structural validity and its reliability was confirmed by Cronbach's method. Structural equation modeling approach was used to test the hypotheses. The results show that in general, the values ​​of general indicators of fit of the measurement model of this study are quite acceptable and indicate a significant relationship between intangible resources and export performance with entrepreneurial approach and dynamic capabilities in exporters of the garment industry in the province. Khorasan was Razavi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intangible resources
  • export performance
  • entrepreneurial approach
  • dynamic capabilities and the garment industry