شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر نرخ خرید در شبکه‌های اجتماعی برخط با بهره‌گیری از مدل کانو و تاپسیس فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

چکیده

پیدایش شبکه‌های اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین پدیده‌های قرن بیست‌ویک است، لذا شناخت کارکردهای این شبکه‌ها یک ضرورت به‌حساب می­آید. امروزه شبکه‌های اجتماعی جایگاه مناسبی در بین عموم به دست آورده و با توجه به دسترسی آسان به آن روزبه‌روز استقبال از این پدیده رو به افزایش می‌باشد. با رشد شبکه­های اجتماعی خرید از این شبکه‌ها نیز وارد مرحله جدیدی شده است. هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر نرخ خرید در شبکه­های اجتماعی برخط است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و برحسب روش، تحقیقی از نوع همبستگی است که با به­کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده‌های موردنیاز جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری این پژوهش نامحدود و شامل کاربران شبکه­های اجتماعی می‌باشند و از روش نمونه­گیری به‌صورت تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد 315 نمونه قابل‌قبول انتخاب شد. تجزیه‌وتحلیل داده­‌ها با استفاده روش کانو و رتبه­بندی با تکنیک تاپسیس فازی انجام‌شده و نتایج پژوهش نشان داد که «اعتماد به فروشنده»، «فراهم بودن اطلاعات کالا» و «صرفه­جویی در هزینه» مهم­ترین و تأثیرگذارترین عوامل و «ماجراجویی در فرآیند خرید» جذاب­ترین عامل در خرید از شبکه­های اجتماعی هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

identifying and Ranking Factors Affecting the Rate of Shopping on Online Social Networks Using a Comparative Approach of Fuzzy Topsis with the Kano Model

نویسنده [English]

  • Fatemeh Montazeri Sanij
MSc‎ Information Technology Engineering, majoring in e-commerce‏,‏‎ University of Science and Art, Yazd, Iran
چکیده [English]

the emergence of social networks is one of the most influential 20th century phenomena, so recognizing the functions of these networks is a necessity. nowadays, social networks have a good place among the public, and it is increasingly welcomed by this phenomenon due to easy access to it. by the growth of social networks, these networks also have entered a new phase. the aim of this study is to identify and rank the factors affecting the rate of shopping on online social networks. the present study is applicable in terms of target and in terms of method, it is a correlation of correlation type that is collected using questionnaire and survey method. the population of this study is infinite and includes users of social networks, using simple random sampling method and 315 acceptable samples were selected. the analysis of data by using the fuzzy topsis method and the results of the study showed that "trust to seller", "availability of goods" and "cost savings" and "cost savings" are the most important and most influential factors and "adventure in shopping process" is the most attractive factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • social media
  • social media marketing
  • fuzzy topsis

Ismailpour, Hassan and Amir Golduzian. 2011. Factors Affecting Consumer Online Shopping Motivation. Business Management Quarterly 2 (9): 131–51.
Azami, Mohsen 2016. Internet Marketing with Business Intelligence Approach. Tehran: Raz Nahan Publications.
Azami, Mohsen 1400. Identify and determine the effects of integrated internet marketing dimensions on companies' online performance. Information Management and Encyclopedia Quarterly (online publication).
Arman, Mani and Javidfar love. 2016. The role of social media marketing activities in the development of customer equity. Quarterly Journal of Development and Transformation Management (Special Issue): 191–202.
Bahrami, Shahab and Mohammad Saeed Kiani. 1400. The Impact of Social Media and the Internet on Sports Event Marketing. Journal of Communication Management in Sports Media (Online Publishing).
Al-Husseini Al-Modarressi, Sayyid Mahdi Naderi Bani, Mahmoud Dehghani, Adeleh, Mohammad Mehdi Afshar. 2016. Designing a behavioral model leading to online shopping based on website quality. Knowledge and Research in Applied Psychology 17 (4): 74–84.
Hosseini Dehshiri, Seyed Jalaluddin Aghaei, Mojtaba Taghavi Fard, Mohammad Taghi. 1397. Identifying and prioritizing the vital factors of e-business based on the best-worst method. Quarterly Journal of Smart Business Management Studies 7 (52): 741-773.
Khodayari, Kolsoom, Fatemeh Daneshvar Hosseini and Hamideh Saeedi. 2014. The extent and type of use of virtual social networks. Communication Research Quarterly 21 (1): 167–92.
Soltani, Morteza, Arianfar Morteza, Naserzadeh Seyed Mohammad Reza and Fathi Mohammad Reza. 2016. Identify and rank the factors affecting the intention to purchase sports equipment through social media; Application of logarithmic preferred fuzzy programming technique (Case study: Instagram social media users). Quarterly Journal of Contemporary Research in Sports Management 6 (12): 82–98.
Shahin, Arash and Reza Salehzadeh. 2011. Classification of customer needs and analysis of their behavior using the combined model of canoe and association rules. Quarterly Journal of Modern Marketing Research 1 (2): 1–16.
Abdolmohammad Saqa, Moin, Morteza Hindijanifard and Alireza Koushki Jahromi. 1400. Banks and Social Media Marketing: A Content Analysis Study. Intelligent Business Management Studies 9 (35).
Ghafourian Shagardi, Amir, Behnaz Daneshmand and Omid Behboodi. 1396. The effect of social media marketing on brand loyalty and consumers' purchase intention. Journal of Modern Marketing Research 4 (7): 175–88.
Firoozian, Fereshteh, Hassan Bahr al-Ulumi and Houria Dehghanapuri. 1399. The effect of social media marketing on special value and intention to repurchase customers of sports stores. Sports Marketing Studies 1 (2): 149–74.
Little Turansarai, Mary. Saeed Givehchi and Massoud Ghorbani Kanzaq. 1396. Identification and evaluation of factors related to customer satisfaction in travel agencies using Kano model Case study: Travel agencies in Tehran. Fifth International Conference on Research Approaches in the Humanities and Management: 1-14.
Mohammad Shafiei, Majid, Yazdan Rahmatabadi and Omid Soleimanzadeh. 1399. The effect of social media marketing communications on brand equity, communication equity and customer response. Consumer Behavior Studies 6 (1): 105–204.
Mohammadi, Ali, Amir Abbas Saminia and Ehsan Javanmardi. 1394. Application of Dimatel combination, network analysis and TOPSIS in portfolio prioritization. Quarterly Journal of Financial Engineering and Securities Management (24): 15–40.
Mahmoudi, Ahmad, Ahmad Honari and Ayub Islami. 2016. The role of customer relationship management in customer loyalty to leisure and sports centers. Journal of Sports Management Studies 3 (36): 189–208.
Mokhtari, Morteza, Seyed Kamil Taybi and Javad Mir Mohammad Sadeghi. 2016. Prioritization of Investment in Services Sector by Fuzzy TOPSIS Decision Making Method, Case Study: AT Organization. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development) 16 (1): 121–40.
Moradi, Samira, Rasoul Zavarqi and Afshin Hamdipour. 1398. Investigating the information-seeking behavior of students based on the interaction dimension of the theory of fundamental change: a case study of new undergraduate students in the Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz. University Library and Information Research 53 (1).
Modi, Davood and Seyedeh Azra Mirkazemi. 1397. Designing a model for influencing customer relationship management (CRM) on customer satisfaction with service quality based on SERVQUAL model in bodybuilding and aerobics clubs. Physiology and management research in sports. 10 (2): 69-82.
Nabi Meybodi, Morteza, Sirus Alidosti and Maryam Nazari. 1397. Factors Affecting the Success of Professional Social Network of Qualitative Study Findings in Iran. Journal of Information Technology Management, University of Tehran 10 (1): 235–58.

Alam, Syed Shah, Mohd Helmi Ali, Nor Asiah Omar, and Wan Mohd Hirwani Wan Hussain. 2020. Customer Satisfaction in Online Shopping in Growing Markets: An Empirical Study. International Journal of Asian Business and Information Management ‎‏11‏‎(‎‏1‏‎): ‎‏78‏‎‎‏91‏‎.

Anastasiei, Bogdan, and Nicoleta Dospinescu. 2019. Electronic Word-of-Mouth for Online Retailers : Predictors of Volume and Valence. Journal of sustainability ‎‏11‏‎(‎‏814‏‎): ‎‏1‏‎‎‏18‏‎.

Andreeva, Mariya, Monica Cortinas, and Margarita Elorz. ‎‏2010‏‎. The Role of Purchase ‎Regularity and Purchase Frequency in Price and Discount Sensitivity. Journal of Marketing Trends ‎‏1‏‎(‎‏4‏‎):‎‏57‏‎–‎‏73‏‎.‎

Bakhshi, MohammadReza KarimiAlavijeh Mohammad. ‎‏2017‏‎. Determining Influential Users in Social Networks (The Case of: Word of Mouth on Digikala Company Instagram Page). Journal of Information Technology Management ‎‏9‏‎(‎‏3‏‎): ‎‏587‏‎‎‏612‏‎.

Dinçer, Hasan, Serhat Yüksel, and Fatih Pinarbaşi. 2019‏‎. Kano-based measurement of customer expectations in retail service industry using it‏2‏‎ dematel-qualiflex. in handbook of research on positive organizational behavior for improved workplace performance, igi global, ‎‏349‏‎‎‏70‏‎.

Dwivedi, Yogesh K., Elvira Ismagilova, D. Laurie Hughes, Jamie Carlson, Raffaele Filieri, Jenna ‎Jacobson, Varsha Jain, Heikki Karjaluoto, Hajer Kefi, Anjala S. Krishen, Vikram Kumar, ‎Mohammad M. Rahman, Ramakrishnan Raman, Philipp A. Rauschnabel, Jennifer Rowley, ‎Jari Salo, Gina A. Tran, and Yichuan Wang. ‎‏2021‏‎. Setting the Future of Digital and Social ‎Media Marketing Research: Perspectives and Research Propositions. International Journal of Information Management ‎‏59‏‎:‎‏102168‏‎.‎

Godey, Bruno, Manthiou, Aikaterini, Pederzoli, Daniele, Rokka, Joonas, Aiello, Gaetano, Donvito, Raffaele and Rahul Singh. ‎‏2016. Social Media Marketing Efforts of Luxury Brands : In Fl Uence on Brand Equity and Consumer Behavior. Journal of Business Research ‎‏69‏‎(‎‏12‏‎): ‎‏5833‏‎‎‏41‏‎.

Grewal, Lauren, and Andrew T Stephen. ‎‏2019. When Posting About Products in Social Media Backfires: The Negative Effects of Consumer Identity-Signaling on Product Interest. Journal of Marketing Research 56(2): ‎‏1‏‎‎‏46‏‎.

Ismail, Ahmed Rageh. ‎‏2017. The Influence of Perceived Social Media Marketing Activities on Brand Loyalty: The Mediation Effect of Brand and Value Consciousness. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics ‎‏29‏‎(‎‏1‏‎): ‎‏129‏‎‎‏44‏‎.‎‏‎

Mason, Andrew N., John Narcum, and Kevin Mason. ‎‏2021‏‎. Social Media Marketing Gains ‎Importance after Covid-‎‏19‏‎. Cogentbusiness ‎‏8‏‎(‎‏1‏‎).‎

Pikkarainen, Tero, Kari Pikkarainen, Heikki Karjaluoto, and Seppo Pahnila. 2004‏‎. Consumer Acceptance of Online Banking: An Extension of the Technology Acceptance Model. Journal of Internet Research ‎‏14‏‎(‎‏3‏‎): ‎‏224‏‎‎‏35‏‎.

Shareef, Mahmud Akhter, Bhasker Mukerji, Yogesh K Dwivedi, and Nripendra P Rana. ‎‏2019. Social Media Marketing: Comparative Effect of Advertisement Sources. Journal of Retailing and Consumer Services ‎‏46‏‎(November ‎‏2017‏‎): ‎‏58‏‎‎‏69‏‎.

Toor, Areeba, Mudassir Husnain, and Talha Hussain. ‎‏2017. The Impact of Social Network marketing on Consumer Purchase Intention in Pakistan : Consumer Engagement as a Mediator. Asia Journal of Businedd and Accounting ‎‏10‏‎(‎‏1‏‎): ‎‏167‏‎‎‏200‏‎.

Ugonna, A. Ikechukwu, O. Victor, N. Gerald, and O. Jeff, 2017. Effects of Online Marketing on the Behaviour of Consumers in Selected Online Companies in Owerri, Imo State – Nigeria. Journal of International Studies ‎‏6‏‎(‎‏6‏‎): ‎‏32‏‎‎‏43‏‎.

Wibowo, Ardy, Shih-Chih Chen, Uraiporn Wiangin, Yin Ma, and Athapol Ruangkanjanases. ‎‏2020‏‎. “Customer Behavior as an Outcome of Social Media Marketing: The Role of Social ‎Media Marketing Activity and Customer Experience. Sustainability ‎‏13‏‎(‎‏1‏‎):‎‏189‏‎.‎

اسماعیل‌پور، حسن و‎ ‎امیر گلدوزیان. 1390. عوامل مؤثر بر انگیزه خرید آنلاین مصرف‌کننده. فصلنامه مدیریت کسب‌وکار 2(9): ‏‏131–51‏‎.‎
اعظمی، محسن. 1395. بازاریابی اینترنتی با رویکرد هوش تجاری. تهران: انتشارات راز نهان‎.‎
اعظمی، محسن. 1400. شناسایی و تعیین اثرات ابعاد بازاریابی اینترنتی یکپارچه بر عملکرد آنـلاین شرکت‌ها. فصلنامه ‏مدیریت اطلاعات و دانشنامه (انتشار آنلاین).‏
آرمان، مانی و‎ ‎محبت جاویدفر. 1395. نقش فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در توسعه ارزش ویژه مشتری. فصلنامه ‏مدیریت توسعه و تحول (ویژه­نامه): 191–202‏‎.‎
بهرامی، شهاب‎ ‎و‎ ‎محمد سعید کیانی. 1400. تأثیر رسانه‌های اجتماعی و اینترنت در بازاریابی رویدادهای ورزشی. فصلنامه ‏علمی مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی (انتشار آنلاین).‏
الحسینی المدرسی، سید مهدی. نادری بنی، محمود. دهقانی، عادله، ‎ ‎محمدمهدی افشار. 1395. طراحی یک مدل رفتاری ‏منجر به خرید آنلاین بر اساس کیفیت وب‌سایت. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 17(4): 74–84‏‎.‎
حسینی ده­شیری، سید جلال­الدین آقایی، مجتبی تقوی فرد، محمدتقی. 1397. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی کسب‌وکار الکترونیک بر اساس روش بهترین- بدترین. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند 7 (52): 741-773.
خدایاری، کلثوم، فاطمه دانشور حسینی و‎ ‎حمیده سعیدی. 1393. میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی. فصلنامه ‏پژوهشی ارتباطی 21(1): 167–92‏‎.‎
سلطانی، مرتضی، آریان فر مرتضی، ناصرزاده سید محمدرضا و‎ ‎فتحی محمدرضا. 1395. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ‏مؤثر بر قصد خرید تجهیزات ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی؛ کاربرد تکنیک برنامه‌ریزی ترجیحی فازی ‏لگاریتمی (موردمطالعه: کاربران رسانه اجتماعی اینستاگرام). فصلنامه‌ی پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزش ‏‏6(12):82–98‏‎.‎
شاهین، آرش و‎ ‎رضا صالح زاده. 1390. طبقه‌بندی نیازهای مشتریان و تجزیه‌وتحلیل رفتار آن‌ها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و ‏قوانین انجمنی. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 1(2): 1–16‏‎.‎
عبدالمحمد سقا، معین، مرتضی هندیجانی فرد و‎ ‎علیرضا کوشکی جهرمی. 1400. بانک‌ها و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی: ‏پژوهشی مبتنی بر تحلیل محتوا. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند 9(35).‏
غفوریان شاگردی، امیر، بهناز دانشمند و‎ ‎امید بهبودی. 1396. تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید ‏مصرف‌کنندگان. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 4(7): 175–88‏‎.‎
فیروزیان، فرشته، حسن بحرالعلومی و‎ ‎حوریه دهقان­پوری. 1399. تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه و ‏قصد خرید مجدد مشتریان فروشگاه‌های ورزشی. مطالعات بازاریابی ورزشی 1(2):149–74‏‎.‎
کوچکی تورانسرائی، مریم. سعید گیوه چی و ‏‎ ‎مسعود قربانی کنزق. 1396. شناسایی و ارزیابی عوامل مرتبط با رضایت ‏مشتری در آژانس­های مسافرتی با استفاده از مدل کانو مطالعه موردی: آژانس­های مسافرتی شهر تهران. پنجمین کنفرانس ‏بین­المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت: 1–14‏‎.‎
محمدشفیعی، مجید، یزدان رحمت‌آبادی و‎ ‎امید سلیمان زاده. 1399. تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه‌های‌ اجتماعی بر ارزش ‏ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری. مطالعات رفتار مصرف‌کننده 6(1):105–204‏‎.‎
محمدی، علی، امیرعباس سامینیا و‎ ‎احسان جوانمردی. 1394. کاربرد ترکیب دی ماتل، تحلیل شبکه و تاپسیس در اولویت‌بندی ‏سبد سرمایه‌گذاری. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (24): 15–40‏‎.‎
محمودی، احمد،  احمد هنری و‎ ‎ایوب اسلامی. 1395. نقش مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان به مراکز ‏تفریحی‌ورزشی. فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی 3(36):189–208‏‎.‎
مختاری، مرتضی، سید کمیل طیبی و‎ ‎جواد ‏میر محمدصادقی. 1395. اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش خدمات به روش تصمیم‌گیری تاپسیس فازی، مطالعه موردی: سازمان ‏آ.ت. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 16(1): 121–40.‏‎
مرادی، سمیرا، رسول زوارقی و‎ ‎افشین حمدی پور. 1398. بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان بر اساس بعد تعامل نظریۀ ‏تغییر بنیادین: مطالعه موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز. تحقیقات ‏کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی 53(1)‏‎.‎
مودی، داوود و سیده عذرا میرکاظمی. 1397. طراحی مدل تأثیرگذاری مدیریت ارتباط با مشتری (سی.آر. ام) بر رضایت‌مندی مشتریان از کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال در باشگاه‌های بدن‌سازی و ایروبیک. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. 10(2):69-82.
نبی میبدی، مرتضی، سیروس علیدوستی و‎ ‎مریم ‏نظری. 1397. عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه اجتماعی حرفه‌ای تخصصی یافته‌های مطالعه کیفی در ایران. فصلنامه مدیریت فناوری ‏اطلاعات دانشگاه تهران 10(1): 235–58‏‎.‎
Alam, Syed Shah, Mohd Helmi Ali, Nor Asiah Omar, and Wan Mohd Hirwani Wan Hussain. 2020. Customer Satisfaction in Online Shopping in Growing Markets: An Empirical Study. International Journal of Asian Business and Information Management ‎‏11‏‎(‎‏1‏‎): ‎‏78‏‎‎‏91‏‎.
Anastasiei, Bogdan, and Nicoleta Dospinescu. 2019. Electronic Word-of-Mouth for Online Retailers : Predictors of Volume and Valence. Journal of sustainability ‎‏11‏‎(‎‏814‏‎): ‎‏1‏‎‎‏18‏‎.
Andreeva, Mariya, Monica Cortinas, and Margarita Elorz. ‎‏2010‏‎. The Role of Purchase ‎Regularity and Purchase Frequency in Price and Discount Sensitivity. Journal of Marketing Trends ‎‏1‏‎(‎‏4‏‎):‎‏57‏‎–‎‏73‏‎.‎
Bakhshi, MohammadReza KarimiAlavijeh Mohammad. ‎‏2017‏‎. Determining Influential Users in Social Networks (The Case of: Word of Mouth on Digikala Company Instagram Page). Journal of Information Technology Management ‎‏9‏‎(‎‏3‏‎): ‎‏587‏‎‎‏612‏‎.
Dinçer, Hasan, Serhat Yüksel, and Fatih Pinarbaşi. 2019‏‎. Kano-based measurement of customer expectations in retail service industry using it‏2‏‎ dematel-qualiflex. in handbook of research on positive organizational behavior for improved workplace performance, igi global, ‎‏349‏‎‎‏70‏‎.
Dwivedi, Yogesh K., Elvira Ismagilova, D. Laurie Hughes, Jamie Carlson, Raffaele Filieri, Jenna ‎Jacobson, Varsha Jain, Heikki Karjaluoto, Hajer Kefi, Anjala S. Krishen, Vikram Kumar, ‎Mohammad M. Rahman, Ramakrishnan Raman, Philipp A. Rauschnabel, Jennifer Rowley, ‎Jari Salo, Gina A. Tran, and Yichuan Wang. ‎‏2021‏‎. Setting the Future of Digital and Social ‎Media Marketing Research: Perspectives and Research Propositions. International Journal of Information Management ‎‏59‏‎:‎‏102168‏‎.‎
Godey, Bruno, Manthiou, Aikaterini, Pederzoli, Daniele, Rokka, Joonas, Aiello, Gaetano, Donvito, Raffaele and Rahul Singh. ‎‏2016. Social Media Marketing Efforts of Luxury Brands : In Fl Uence on Brand Equity and Consumer Behavior. Journal of Business Research ‎‏69‏‎(‎‏12‏‎): ‎‏5833‏‎‎‏41‏‎.
Grewal, Lauren, and Andrew T Stephen. ‎‏2019. When Posting About Products in Social Media Backfires: The Negative Effects of Consumer Identity-Signaling on Product Interest. Journal of Marketing Research 56(2): ‎‏1‏‎‎‏46‏‎.
Ismail, Ahmed Rageh. ‎‏2017. The Influence of Perceived Social Media Marketing Activities on Brand Loyalty: The Mediation Effect of Brand and Value Consciousness. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics ‎‏29‏‎(‎‏1‏‎): ‎‏129‏‎‎‏44‏‎.‎‏‎
Mason, Andrew N., John Narcum, and Kevin Mason. ‎‏2021‏‎. Social Media Marketing Gains ‎Importance after Covid-‎‏19‏‎. Cogentbusiness ‎‏8‏‎(‎‏1‏‎).‎
Pikkarainen, Tero, Kari Pikkarainen, Heikki Karjaluoto, and Seppo Pahnila. 2004‏‎. Consumer Acceptance of Online Banking: An Extension of the Technology Acceptance Model. Journal of Internet Research ‎‏14‏‎(‎‏3‏‎): ‎‏224‏‎‎‏35‏‎.
Shareef, Mahmud Akhter, Bhasker Mukerji, Yogesh K Dwivedi, and Nripendra P Rana. ‎‏2019. Social Media Marketing: Comparative Effect of Advertisement Sources. Journal of Retailing and Consumer Services ‎‏46‏‎(November ‎‏2017‏‎): ‎‏58‏‎‎‏69‏‎.
Toor, Areeba, Mudassir Husnain, and Talha Hussain. ‎‏2017. The Impact of Social Network marketing on Consumer Purchase Intention in Pakistan : Consumer Engagement as a Mediator. Asia Journal of Businedd and Accounting ‎‏10‏‎(‎‏1‏‎): ‎‏167‏‎‎‏200‏‎.
Ugonna, A. Ikechukwu, O. Victor, N. Gerald, and O. Jeff, 2017. Effects of Online Marketing on the Behaviour of Consumers in Selected Online Companies in Owerri, Imo State – Nigeria. Journal of International Studies ‎‏6‏‎(‎‏6‏‎): ‎‏32‏‎‎‏43‏‎.
Wibowo, Ardy, Shih-Chih Chen, Uraiporn Wiangin, Yin Ma, and Athapol Ruangkanjanases. ‎‏2020‏‎. “Customer Behavior as an Outcome of Social Media Marketing: The Role of Social ‎Media Marketing Activity and Customer Experience. Sustainability ‎‏13‏‎(‎‏1‏‎):‎‏189‏‎.