شناسایی عوامل بوجود آورنده چابکی در بانک سپه استان خوزستان با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در  عصر حاضر که رقابت بین بانک ها و موسسات مالی در جهت جذب، حفظ و نگهداشت مشتری شدت گرفته است و روش های زیادی نیز مانند تبلیغات، تسهیلات، سودهای سپرده و غیره وجود دارد. اما یکی از روش هایی که بعنوان عاملی مهم و حیاتی، در این مسیر کمک کننده است که هم به لحاظ کاهش هزینه و هم در بلندمدت می تواند سازمان را در بین رقبا تثبیت نماید چابکی سازمان است. هدف تحقیق کنونی شناسایی عوامل بوجود آورنده چابکی سازمان در بانک سپه استان خوزستان با رویکرد آمیخته بوده است. روش تحقیق با رویکرد آمیخته(کیفی-کمی) که در بخش کیفی از نظر هدف، بنیادی و از نوع اکتشافی و در بخش کمی نیز از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان به تعداد 15 نفر و در بخش کمی نیز کلیه کارکنان بانک سپه استان خوزستان که براساس فرمول کوکران 235 نفر بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای نسخه 2020 و در بخش کمی با نرم افزار های آماری اس پی اس اس و آموس  مشخص شد که: در یافته های بخش کیفی 16 مولفه و 5 دسته(تنوع محصولات، آموزش، امکانات، ارتباطات و سهولت) بدست آمد. همچنین در یافته های بخش کمی متغیرهای تنوع محصولات، آموزش، امکانات و سهولت بر چابکی سازمان تاثیر مثبت و معناداری داشته ولی تاثیر متغیر ارتباطات بر چابکی سازمان تایید نشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors that create agility in Sepah Bank in Khuzestan province with a mixed approach

نویسندگان [English]

  • Hassan Rashidi 1
  • sadegh tosizadeh 2
  • ali jokar 3
1 University Lecturer, Department of Management, Payame Noor University, Ilam, Iran
2 Master of Public Management, Human Resources, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran
3 Master of Accounting, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the competition between banks and financial institutions for attracting, retaining and retaining customers has intensified and there are many methods such as advertising, facilities, deposit interest and so on. But one of the methods that, as an important and vital factor, helps in this direction, which can establish the organization among competitors both in terms of cost reduction and in the long run, is the agility of the organization. The aim of the present study was to identify the factors that create organizational agility in Sepah Bank in Khuzestan province with a mixed approach. The research method with a mixed approach (qualitative-quantitative) which in the qualitative part in terms of purpose, fundamental and exploratory type and in the quantitative part in terms of purpose, is applied and descriptive-survey type. The statistical population of the research in the qualitative part includes 15 experts and in the quantitative part all the employees of Sepah Bank in Khuzestan province, which according to Cochran's formula was 235 people. After analyzing the data in the qualitative section using Max QDE software version 2020 and in the quantitative section with SPSS and Amos statistical software, it was determined that: In the findings of the qualitative section, 16 components and 5 categories (Product variety, training, facilities, communication and convenience) were obtained. Also, in the findings of the quantitative section, the variables of product diversity, training, facilities and ease had a positive and significant effect on organizational agility, but the effect of communication variable on organizational agility was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational agility
  • customer
  • mixed approach
  • Sepah Bank Khuzestan.topsis
احمدی بالادهی، سیدمهدی و خاکزادیان، سیدمهدی(1399). بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین با چابکی منابع انسانی در فرماندهی انتظامی استان مازندران، توسعه سازمانی پلیس، دوره 17، شماره 73، 31-48.
امینی حاجی باشی، آناهیتا؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ امیری، مجتبی و یزدان پناه، احمدعلی(1398). طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در موسسات آموزش عالی، مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین ع، 11(2)، 36: 87-112. 
آقایی، میلاد و آقایی، رضا(1393). ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی، فصلنامه رشد فناوری، 10(39).
بهرامی، کیانوش و کریمی گوارشکی، محمدحسین(1398). مدلی برای چابکی در تعمیرات اساسی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: یکی از مراکز تعمیرات و بازسازی تجهیزات دفاعی)، مدیریت صنعتی، 11(2)، 255-272.
جعفرزاده زرندی، محبوبه؛ شریفیان، اسماعیل و قهرمان تبریزی، کوروش(1397). ارائه مدل چابکی سازمانی بر مبنای فناوری اطلاعات در سازمان های ورزشی ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، 52: 137-160.
حیدری، مرتضی؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا و شاهین، آرش(1393). رابطه توانمندسازی تعالی سازمانی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی شهر اصفهان، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1: 21-37.
دهقانی پوده، حسین؛ شفقت، ابوطالب؛ ابن الرضا، سیدمجید و پاشایی هولاسو، امین(1397). شناسایی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در یکی از سازمان های نیروهای مسلح با رویکرد فازی، مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، 8(31): 7-48.
راحتی، مهدی و منصورزاده، شیوا(1397). بررسی تاثیر برنامه ریزی جامع سازمانی بر چابکی بانک های خصوصی در ایران(مطالعه موردی: بانک پاسارگاد)، مدیریت سازمان های دولتی، دوره 6، شماره 4، پاییز 1397، 107-118.
زاهدی، شمس السادات؛ خسروی، ابوالفضل؛ یاراحمدی زهی، محمدحسین و احمدی، رضا(1392). بررسی ابعاد و شاخص های قابلیت های چابکی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، 1(4): 1-24.
طبرسا، غلامعلی؛ شریفی، صدیقه و حسینی، سیداحمد(1395). بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان، مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین ع، 8(2)، 24: 113-136.
عارف نژاد، محسن؛ سپهوند، رضا و رحیمی اقدم، صمد(1399). مدل ارتقای چابکی سازمانی مبتنی بر انعطاف پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، دوره 10، شماره 1، بهار 99، 1-26.
غمخواری، سیده معصومه(1400). ارائه مدل چابکی استراتژیک و تعیین وضعیت آن در صنایع دانش بنیان، مدیریت سازمان های دولتی، 9(2)، 137-152.
قانع عبادی، ملیحه؛ آراسته، حمیدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم و عبدالهی، بیژن(1398). طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه های دولتی شهر تهران، مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 12(2)، 23: 13-40. 
کریمی گوارشکی، محمدحسین؛ اسفندیاری، نیما و مرادی، محمود(1394). ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی، مطالعات مدیریت صنعتی، 13(93)، 135-170.
Cheng, C., Zhong, H. Cao, L.(2020). Facilitating speed of internationalization: The roles of business intelligence and organizational agility, Journal of Business Research, 110(2020), 95-103.
Darvishmotevali, M., Altinay, L. Koseoglu, M.A.(2020). The link between environmental uncertainty, organizational agility, and organizational creativity in the hotel industry, International Journal of Hospitality Management, 87(2020), 1-9.
Deng, Ch.P., Wang, T., Teo, S.H.T. & Song, Q.(2021). Organizational agility through outsourcing: Roles of IT alignment, cloud computing and knowledge transfer, International Journal of Information Management, v60, octobr2021,102-125.
Ebrahimpour, H., Salarifar, M. & Asiaei, A.( 2012).The Relationship between AgilityCapabilities and Organizational Performance: a Case Study among Home Appliance Factories in Iran, European Journal of Business and Management, 4(17):186-195.
Fendereski, A., Didehkhani, H., & Fendereski, A.(2014). The Identification and Ranking Related to Organizational Agility Using Analytic Hierarchical Processing. International journal of Basic Science & Applied Research, 3(7), 455-464.
Gjerald, O., & Lyngstad, H. (2019). Service risk perceptions and risk management strategies in business-to-business tourism partnerships. Tourism management perspectives, 13, pp 7-17.
Lanti, M.(2016). Developing a lean and agile work force, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 7 (1): 11–20.
Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.
Maskell, B. (2012). The age of agile manufacturing, Supply Chain Management: An International Journal, 6(1).
Qin, R. & Nembhard, D.A .(2010). " Workforce Agility for Stochastichally diffused conditions-A real options Perspective". Int.J.Production Economics, 125(2010) : 324-334.
Ravichandran.T.(2018). Exploring the relationships between IT competence, innovation capacity and organizational agility, The Journal of Strategic Information Systems, 27(1),22-42.
Zhen, J., Xie, Z. & Dong, K.(2021). Impact of IT governance mechanisms on organizational agility and the role of top management support and IT ambidexterity, International Journal of Accounting Information Systems, V40, March2021, 100-115.