بازشناسی نظریه مزیت رقابتی: روایت‌پژوهی زندگی‌نامه لئونل مسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی شعبه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

نظریه­های مزیت رقابتی، با طیف وسیعی از دیدگاه­های متنوع از جمله دیدگاه مبتنی بر منابع، دیدگاه مبتنی بر صنعت، رویکرد هزینه مبادله، رویکرد نوآوری و کارآفرینی و نهایتاً اقتصاد رفتاری مواجه شده­اند که هر یک از این پارادایم­ها، دلیل موفقیت سازمان­ها را به عوامل متفاوتی نسبت داده­اند. هدف از این پژوهش، واکاوی نظریه­های مزیت رقابتی و دستیابی به رویکردی نوین به کمک روایت پژوهی داستان زندگی لئونل مسی می­باشد تا از این طریق، بینش جدید و متفاوتی در مورد مزیت رقابتی ایجاد شود. در این مقاله از روش پژوهش تکرارپذیر تجربی، که رویکردی استقرایی-قیاسی دارد و همزمان از داده­های دست اول و همچنین چارچوب­های نظری موجود، برای ساخت نظریه­ای جدید بهره می­برد، استفاده شده است. ابتدا داده­های مرتبط با زندگی لئونل مسی از کتاب زندگی­نامه او استخراج شده­اند، این داده­ها دو مرحله کدگذاری شده­اند، سپس با نظریه­ها و مفاهیم موجود و مرتبط، پیوند خورده­اند و نهایتاً از طریق ترکیب و تفسیر کدها، نظریه جدید مزیت رقابتی شکل گرفته است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهند که مزیت رقابتی، موضوعی فراتر از رویکردهای موجود مبتنی بر منابع، مبتنی بر صنعت و نظریه­های رفتاری می­باشد و دربرگیرنده نظریه­های جامعه­شناسی، از جمله اثر پیگمالیون، تعامل­گرایی نمادین، حسگری اجتماعی، حمایت اجتماعی، عادت­واره­ها و عقلانیت عاشقانه می­باشد. نظریه جدید مزیت رقابتی، هم به لحاظ ماهیت، یعنی ارائه مفاهیم جامعه­شناسی مزیت رقابتی و هم به لحاظ سطح تحلیل، یعنی توجه به سطح جامعه­شناختی سازمان، با نظریه­های موجود، کاملاً تفاوت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognizing competitive advantage theory: Narrative research of Lionel Messi’s biography

نویسنده [English]

  • Nima Eskandarinia
Department of Public Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Competitive advantage theories are faced with a wide variety of perspectives, including resource-based view, industrial organization perspective, transaction cost approach, entrepreneurship approach, and finally behavioral economics, each of which has its own paradigms. Each paradigm attributed the reason for the success of organizations to different factors. The purpose of this study is to explore theories of competitive advantage and achieve a new approach with the help of Lionel Messi's life biography to create a new and different insight into competitive advantage. In this paper, the method of phronetic iterative research, which has an inductive-deductive approach and at the same time uses first-hand data as well as existing theoretical frameworks, to construct new theories. First, data related to the life of Lionel Messi are extracted from his biography, this data is coded in two stages, then it is linked to existing and related theories and concepts, and finally through Combining and interpreting codes, a new theory of competitive advantage has emerged. The findings of this study show that competitive advantage is a matter beyond existing resource-based view, industrial organization and behavioral theories, and includes sociological theories, including the Pygmalion effect, symbolic interactionism, social sensemaking, social support, habitus, and romantic rationality. The new theory of competitive advantage is completely different from existing theories, both in nature, ie, the presentation of the sociological concepts of competitive advantage, and in terms of the level of analysis, that is, attention to the sociological level of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Advantage
  • sociological Approach
  • Lionel Messi
پارت، مایکل، (1398)، قصه شگفت انگیز لئو مسی، ماشالله صفری، تهران: گلگشت
 
Ascher, D., da Silva, W., Polowczyk, J. & da Silva, E. (2018). Neurostrategy: an advance through the paradigm epistemological in strategic management. Academy of Strategic Management Journal, 17 (2), 1-20.

Bambang, A., Kusumawati, A., Nimran, U., & Suharyono, S. (2021). The Effect of Spiritual Marketing and Entrepreneurship Orientation on Determining Sustainable Competitive Advantage. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), 231–241.
Baptista, N., Alves, H., & Pinho, J. (2021). The case for social support in social marketing. RAUSP Management Journal, 1 (1): 1-19
Boru, T. & Kuhil, A. M. (2018). The Structure Conduct Performance Model and Competing Hypothesis- a Review of Literature. Research Journal of Finance and Accounting, 9 (1): 76–89.
 
Bromiley, P. & Rau, D. (2014). How would behavioral strategy scholarship lead to prescription? Journal of Business Economics, 84 (1), 5–25.
Boru, T. & Kuhil, A. M. (2018). The Structure Conduct Performance Model and Competing Hypothesis- a Review of Literature. Research Journal of Finance and Accounting, 9 (1): 76–89.
Caves, R. & Porter, M. (1977). From Entry Barriers to Mobility Barriers: Conjectural Decisions and Contrived Deterrence to New Competition. The Quarterly Journal of Economics, 91 (2): 241-261.
Cuypers, I. R. P., Hennart, J. F., Silverman, B. S. & Ertug, G. (2021). Transaction Cost Theory: Past Progress, Current Challenges, and Suggestions for the Future. Academy of Management Annals, 15 (1): 111–150.
Dagnino, G. B., & Cinici, M. C. (2016). Research Methods for Strategic Management. London: Routledge.
Dixon, A. O. & Pusparini, E. S. (2020). The Role of Structural Empowerment and Innovative Behavior in Defining Business Process Innovation and Competitive Advantage to Cope with Industry 4.0. Advances in Economics, Business and Management Research, 160 (1): 226-232.
Downing, J. (2018). Dimensions of Competitive Advantage. Journal of New Business Ideas & Trends, 16 (2): 1–8.
Ghoshal, S. (1995). BAD FOR PRACTICE: A Critique of the Transaction Cost Theory. Academy of Management Proceedings, 1995 (1): 12–16.
Gibson, C. B., Gibson, S. C. & Webster, Q. (2021). Expanding Our Resources: Including Community in the Resource-Based View of the Firm. Journal of Management, XX (X): 1-21.
Hameed, I., Zaman, U., Waris, I., & Shafique, O. (2021). A Serial-Mediation Model to Link Entrepreneurship Education and Green Entrepreneurial Behavior: Application of Resource-Based View and Flow Theory. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (2):  1-19.

Henrekson, M., Johansson, D. & Karlsson, J. (2021). To Be or Not to Be: The Entrepreneur in Endogenous Growth Theory. SSRN Electronic Journal. Published.
Ignatow, G., & Robinson, L. (2017). Pierre Bourdieu: theorizing the digital. Information, Communication & Society, 20 (7): 950–966.
Jamal Ali, B. & Anwar, G. (2021). Self-leadership skills as intangible resources for sustainable competitive advantage. Advanced Engineering Science, 46 (1): 88-104.
Karlson, N., Sandström, C. & Wennberg, K. (2020). Bureaucrats or Markets in Innovation Policy? – A critique of the entrepreneurial state. The Review of Austrian Economics, 34 (1): 81–95.
Laasch, O. (2019). Mintzberg on (ir) responsible management. Research Handbook of Responsible Management, Cheltenham: Edward Elgar.
Landrum, N. E. (2008). A narrative analysis revealing strategic intent and posture. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 3 (2): 127–145.
Lovallo, D. & Sibony, O. (2010). The case for behavioral strategy. McKinsey Quarterly, 1 (1): 1–16.
Mason, E. (1939). Price and Production Policies of Large-Scale Enterprise. The American Economic Review, 29 (1): 61-74.
Obeidat, U., Obeidat, B., Alrowwad, A., Alshurideh, M., Masa’deh, R. & Abuhashesh, M. (2021). The effect of intellectual capital on competitive advantage: The mediating role of innovation. Management Science Letters, 11 (1): 1331–1344.
Ocampo, E. (2021). Capitalism, Populism and Democracy: Revisiting Samuelson’s Reformulation of Schumpeter. Área: Economía e Historia, 1 (1): 1–36.
Olafenwa, A. T., Ojikutu, A. A. & Owoeye, O. A. (2021). Managerial competencies and competitive advantage in pharmaceutical blockbusters. International Journal of Business, Management and Economics, 2 (1): 53–79.
Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review, 86 (1): 79-93.
Powell, T. C. (1996). How much does industry matter. Strategic Management Journal, 17 (4): 323-334.
Powell, T. C. (2001). Competitive advantage: logical and philosophical considerations. Strategic Management Journal, 22 (9): 875–888. 
Powell, T. C. (2011). Neurostrategy. Strategic Management Journal, 32 (13): 1484–1499.
Powell, T. C., Lovallo, D. & Fox, C. R. (2011). Behavioral strategy. Strategic Management Journal, 32 (13): 1369–1386.
Powell, T. C., Rahman, N. & Starbuck, W. H. (2010). European and North American origins of competitive advantage. Advances in Strategic Management, 27 (1): 313–351.
Powell, T.C. (2017). Strategy as Diligence: Putting Behavioral Strategy into Practice. California Management Review, 59 (3): 162-190.
Powell, T.C. (2018). Romantics, Mercenaries, and Behavioral Rationality. Advances in Strategic Management, 39 (1): 151-165.
Santos, L. L. D. S., Tureta, C. & Felix, B. (2021). A Qualitative Method Proposal for the Study of Strategy as Practice. Revista de Administração Contemporânea, 25 (2): 1-17.
Schmalensee, R. (1984). Do Markets Differ Much. The American Economic Review, 75 (3): 341-351.
Segura Millan Trejo, F. & Williams, J. (2020). ‘One hell of a player’ the social construction of the early career of Lionel Messi: towards a sociological analysis. Soccer & Society, 21 (3): 356–370.
Seo, T. (2021). Schumpeter’s paradox reconsidered: The need for theory of circular flow. MPRA, 1 (1): 1–25.
Simon, H. A. (1991). Organizations and Markets. Journal of Economic Perspectives, 5 (2): 25–44. 
Singh, J. P. (2018). Determinants of entry and its measurement- a critical review. Research Review International Journal of Multidisciplinary, 3 (12): 1288-1292.
Siraphatthada, Y., Rattanabunsakul, P. & Siraphatthada, P. (2021). The Participatory Management Model and Networking for Competitive Advantage of Community-Based Cluster in Phatthalung.
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
, 12 (12): 373-384.
Sunstein, C. R. (2021). Hayekian Behavioral Economics. SSRN Electronic Journal. Published.
Teece, D. J. (2017). A capability theory of the firm: an economics and (Strategic) management perspective. New Zealand Economic Papers, 53 (1): 1–43.
Tracy, S. J. (2020). Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact. New Jersey: Wiley-Blackwell.
Walls, P. (2021). Investing in human capital: achieving organizational competitiveness through gamification. Journal of Futures Studies, 4 (1): 1-7.
Wen-Cheng, W., Chien-Hung, L. & Ying-Chien, C. (2011). Types of Competitive Advantage and AnalysisInternational Journal of Business and Management, 6 (5): 100-104.
WU Le. (2021). Intertextuality of Characters in Pygmalion. US-China Foreign Language, 19 (4): 88-91.