شناسایی و ارزیابی موقعیت راهبردی بخش انرژی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت بازرگانی و استاد مدعو گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

یکی از اقدامات مهم عرصه اجتماعی، مباحث مربوط به نیازها و راه‌حل‌های حوزه انرژی کشور است که آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امروزه، تأمین پایدار، مقرون‌به‌صرفه و امن انرژی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های کشورها به شمار می‌رود. در ایران یکی از پر چالشی‌ترین حوزه‌های مدیریتی، سیاست‌گذاری جامع برای بخش انرژی کشور است، لذا شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی بر موقعیت راهبردی اقتصادی کشور هدف اصلی این پژوهش هست. با انجام این امر اقدامات کلان و خرد اقتصادی در حوزه انرژی شناسایی و در اختیار مدیران ذیربط قرار می گیرد. روش این پژوهش آمیخته و با بهره‌گیری از ماتریس SPACE (ماتریس تعیین موقعیت راهبردی شامل راهبردهای دفاع یا بقا، محافظه‌کارانه، اقتضایی یا رقابتی و تهاجمی) و جمع‌بندی اطلاعات واصله و نتایج حاصله از نظریات مدیران شرکت‌ها که بر اساس جامعه آماری از مدیران شرکت‌ها (5 شرکت در حوزه نفت و 4 شرکت در حوزه نیرو) انجام‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان عوامل درونی مؤلفه‌های قوت دارای میانگین بیشتری نسبت به مؤلفه‌های ضعف هستند و از بین عوامل بیرونی، میانگین تهدیدها بیشتر از میانگین فرصت‌ها بوده است. لذا موقعیت راهبردی کشور از منظر صنایع مرتبط باانرژی، موقعیت رقابتی بوده و الگوهایی که در این پژوهش بر موقعیت رقابتی معرفی‌شده است برای این صنایع قابل بهره‌گیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and evaluate the strategic position of the energy sector in Iran

نویسندگان [English]

  • tohid firoozan 1
  • hamid khojasteh 2
  • dariush tahmasebi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Graduate of Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 PHD in MBA &Guest Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important measures in the social field is the issues related to the needs and solutions of the country's energy field that affect individuals in society. Today, sustainable, cost-effective and secure energy supply is one of the key concerns of countries. In Iran, one of the most challenging areas of management is comprehensive policy-making for the country's energy sector, so identifying and evaluating internal and external factors affecting the country's strategic economic position is the main purpose of this study. By doing this, macro and micro economic measures in the field of energy will be identified and made available to the relevant managers.The method of this research is mixed and using SPACE matrix (strategic positioning matrix including defense or survival strategies, conservative, contingent or competitive and aggressive) and summarizing the information obtained and the results of corporate managers' theories based on the statistical population of corporate managers (5 Company in the field of oil and 4 companies in the field of energy) has been done. The results indicate that among the internal factors, the components of strength have a higher mean than the components of weakness, and among the external factors, the average of threats was higher than the average of opportunities. Therefore, the strategic position of the country from the perspective of energy-related industries is a competitive position and the models introduced in this study on the competitive position can be used for these industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic position
  • energy sector
  • SPACE matrix
  • companies value added