بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی (شفافیت اهداف، رهبری تحول آفرین، ویژگی های شغلی) و غیرسازمانی (جامعه پذیری دینی، جامعه پذیری خانواده، ویژگی های شخصیتی، ایدئولوژی سیاسی، شناسایی حرفه ای و ویژگی های جمعیت شناختی) با انگیزه خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت.
طرح پژوهشی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی–همبستگی می باشد. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری‌های استان خراسان رضوی بوده که این تعداد نمونه به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای برگزیده شده‌اند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌‌های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی و عوامل غیرسازمانی گردآوری شده و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه‌ها به ترتیب 822/0، 815/0 و 795/0 به دست آمده است و به منظور اطمینان از تناسب شاخص‌ها با مؤلفه‌ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدلسازی استفاده گردیده است. داده‌ها با نرم‌افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد.
یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته‌های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.
نوآوری پژوهش: شناخت عوامل و سنجش میزان اثرگذاری عوامل مختلف بر اانگیزه خدمت عمومی از جمله موضوعات مهم و به روز در زمینه انگیزش کارکنان می باشد.
کلید واژگان: انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی، عوامل غیرسازمانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigation the relationship between organizational and nonorganizational factors with public service motivation

نویسندگان [English]

  • alireza manzaritavakoli 1
  • mohammadreza bahramzadeh 2
  • sanjar salajegheh 3
1 Assistant Professor of Faculty of Management and Humanities of Islamic Azad University of Kerman, Kerman, Iran
2 PhD Student in Public Administration, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Investigating the relationship between organizational and non-organizational factors with public service motivation
Objective: This study aims to explain the model and examine the relationship between organizational factors (transparency of goals, transformational leadership, job characteristics) and non-organizational (religious socialization, family socialization, personality traits, political ideology, professional identification and characteristics Demographic) was motivated by public (government) services.
Research design: The present study is a descriptive-correlational research in terms of applied purpose and in terms of the type of research. The sample size includes 324 employees of municipalities in Khorasan Razavi province, and this number of samples were selected by multi-stage cluster sampling. The required data were collected through a combination of public service motivation, organizational and non-organizational factors questionnaires and the reliability coefficient (Cronbach's α) for the questionnaires was 0.822, 0.815 and 0.795, respectively. In order to ensure the fit of the indicators with the components (validity review), expertise test and heuristic factor analysis have been used and in order to analyze the data, modeling has been used. Data were analyzed using SPSS and Amos software.
Findings: The results showed that there is a significant relationship between organizational and non-organizational factors with public service motivation and the relationships were confirmed in the research model and in the end, based on the research findings, some suggestions were presented.
Research innovation: Recognizing the factors and measuring the impact of various factors on public service motivation are among the important and up-to-date issues in the field of employee motivation.
Keywords: public service motivation, organizational factors, non-organizational factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • public service motivation
  • organizational factors
  • non-organizational factors
استونر،جیمزوفریمن،ادوارد (1375). اصول مدیریت : برنامه ریزی و سازماندهی. جلد 2. ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های اسلامی.
اسماعیلی، مهدی (1394). «بررسی رابطه بین انگیزه شغلی کارکنان و رضایت شغلی در شهرداری قم». نشریه تخصصی راهبرد شماره 9.
حاجیان، الناز؛ سهیلا سردار و محمدرضا بابایی (1394). «ارائه مدلی جهت سنجش انگیزش درونی موثر در تمایل کارکنان به تسهیم دانش صریح و ضمنی مطالعه موردی شهرداری تهران». کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع .
حمیدی­زاده، علی؛ دانایی فرد، حسن؛ طهماسبی، رضا؛ همایی لطیف، مهتاب (1397). «بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان­های دولتی ایران». فصلنامه علمی – پژوهشی سیاستگذاری عمومی. شماره 3، پاییز 1397، دوره 4، صفحات 139-123
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1396). مدل­سازی معادلات ساختاری. تهران. انتشارات جهاددانشگاهی، صفحه 46
شجاعی، سامره؛ پرویز خلیلی (1394). «بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش انگیزه خدمات عمومی و شفافیت اهداف». نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 1 (15)، 116-93
معصومی، ابراهیم (1393). «بررسی رابطه خلاقیت مدیران با انگیزش شغلی کارکنان در شهرداری تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
نعمتی, خائف الهی, احمدعلی, دانایی فرد, آذر, عادل. (1395). «طراحی نظام انگیزه­ی خدمت‏ رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری». پژوهش های مدیریت عمومی, 9(32), 25-5.‎
یعقوبی، نورمحمد و اکرم احمدنیا (1393). «بررسی رابطه بین رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان. فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی». دوره2. شماره 3. تابستان 1393. صفحات 64-49 .
Amayah, A. T. (2011)."Knowledge Sharing, Personality Traits and Diversity: A Literature Review". Paper presented at The Midwest Research-to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education. St. Louis, MO: USA.
Arthur N. Turner and Paul R. Lawrence. (1965). "Industrial Jobs and the Worker" (Cambridge, MA: Harvard Graduate School of Business Administration, 1965); Clifford Hurston, "Job Reconstruction in Progress," Management World, vol. 17 (March/April 1988), p. 19; Y
Bandura, A. (2013). "The role of self-efficacy in goal-based motivation". In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), New developments in goal setting and task performance (pp. 147-157). New York, NY: Routledge.
Bass, B.M., & Avolio, B. J. (1994). Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership. Sage Publications. ISBN 080395235X, 9780803952355
Bellah, Robert N.; Madsen, Richard;Sullivan, William M.; Swidler, Ann;and Tipton, Steven M.(1985). "Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life". New York: Harper and Row.
Bellé, N.(2012). "Experimental Evidence on the Relationship between Public Service Motivation and Job Performance". Public Administration Review, 73(1), 143–153.
Belle´, N. (2014). "Leading to make a difference: a field experiment on the performance effects of transformational leadership, perceived social impact, and public service motivation". Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 24, No. 1, pp: 109-136.
Boeree, C. G. (2009). "Personality theory: a biosocial approach". Psychology Department Shippensburg University. Retrieved 20th February, 2015.
Brewer G. A. and Selden S. C. (1998). "Whistle Blowers in the Federal Civil Service: New Evidence of the Public Service Ethic". Journal of PublicAdministration Research and Theory, 8(3), 413-439.
Brewer, G. (2010). "Public service motivation and performance"; in Walker, R.M., Boyne, G.A. and Brewer, G.A. (Eds), Public Management and Performance: Research Directions, Cambridge University Press, Cambridge and New York, NY, pp:152-177.
Bright, L. (2016)."Public service motivation and socialization in graduate education". Teaching Public Administration, 34(3), 284-306.
Caillier, J. (2015)."Towards a better understanding of public service motivation and mission valence in public agencies". Public Management Review, 17(9), 1217-1236.
Caillier, J. (2016a). "Do Transformational Leaders Affect Turnover Intentions and Extra-Role Behaviors Through Mission Valence?" The American Review of Public Administration, 46(2), 226-242.
Caillier, J. (2016b). "Does Public Service Motivation Mediate the Relationship between Goal Clarity and both Organizational Commitment and Extra-Role Behaviours". Public Management Review, 18(2).
Camilleri E. (2007). "Antecedents Affecting Public Service Motivation". Personnel Review, 36(3), 356- 377.
Coursey, H. D., Pandey, K. S. (2007). "Public service motivation measurement: Testing an abridged version of perry’s proposed scale".Administrtion and Society, 39 (5), 547-568.
(1997). "Public-Service Motivation: Building Empirical Evidence of Incidence and Eff ect". Journal of Public Administration Research and Th eory.
Davis, R. S., & Stazyk, E. C. (2015). "Developing and testing a new goal taxonomy: Accounting for the complexity of ambiguity and political support". Journal of Public Administration Research and Theory, 25, 751-775.
Dunn, W. S., Mount, M. K., Barrick, M. R., & Ones, D. S. (1995). "Relative importance of personality and general mental ability in managers' judgments of applicant qualifications". Journal of Applied Psychology, 80(4), 500.
Emmert M. A. and Taher W. A. (1992)., "Public Sector Professionals: The Effects of Public Sector Jobs on Motivation, Job Satisfaction and Work Involvement"., American Review of Public Administration, 22(1), 37-48.
Fried and G. R. Ferris, "The Validity of the Job Characteristics Model: A Review and Meta-analysis," Personnel Psychology, vol. 40, (Summer 1987), pp. 287-322.
Funder, D. C. (2004). The Personality puzzle (Third ed.). New York: W. W. Norton.
Hackman & E. E. Lawler (Eds.). (1971). Perspectives on organizational behavior (pp. 67-78). New York, NY: McGraw-Hill.
Hackman J. R. and Oldham G. R. (1976). "Motivation through the Design of Work: Test of a Theory, Organizational Behavior and Human Performance". 16(2), 250-279
Hackman, J. R. and Oldham G. R. (1980). Work Redesign, Reading, Addison-Wesley.
Holt, S. B. (2018). For those who care: The effect of public service motivation on sector selection. Public Administration Review, 78(3), 457-471.
Homberg, F., Tabvuma, V. & Heine, K. (2014). "Motivation in public sector organizations – introduction to the special issue". EBHRM: Global Forum for Empirical Scholarship, 2(1): 1-5
Homberg, F., & Costello, J. (2019). "Zooming In on Public Service Motivation II: Construct Measurement". In Public Service Motivation and Civic Engagement (pp. 29-48). Palgrave Pivot, Cham.
Horváth, Z., & Hollósy-Vadász, G. (2018). "Testing the public service motivation and calling in Hungary". ACTA OECONOMICA UNIVERSITATIS SELYE, 7(2), 47-58.
House, R. J., & Rizzo, J. R. (1972). "Role conflict and ambiguity as critical variables in a model of organizational behavior". Organizational Behavior and Human Performance, 7, 467-505.
Houston, David J. (2000). "Public Service Motivation: a Multivariate Test". Journal of Public Administration Research and Th eory 10(4): 713–28.
Kim, S. (2016). "Job characteristics, Public Service Motivation, and work performance in Korea". Gestion et management public, 5(3), 7-24.
Kim, S., Vandenabeele,W.,Wright, B.E.,Andersen, L.B., Cerase, F.P., Christensen, R.K., Desmarais, C., Koumenta, M., Leisink, P., Liu, B., Palidauskaite, J., Pedersen, L.H., Perry, J.L., Ritz, A.,Taylor, J. and De Vivo, P. (2013). "Investigating the meaning and structure of public service motivation across populations"; Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 23 No. 1, pp: 79-102.
Kim, S., & Vandenabeele, W. (2010). "A strategy for building public service motivation research internationally". Public administration review, 70(5), 701-709.
Kim, Y. J., & Kim, E. S. (2016). "interrelationship between public service motivation and corruption theories". Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship, 4(2): 181-186.
Kim, Sangmook, Wouter Vandenabeele, Bradly E. Wright, Lotte B. Andersen,Francesco P. Cerase, Robert K. Christensen, Céline Desmarais, et al. (2013). "Investigating the structure and meaning of public service motivation across populations: Developing an international instrument and addressing issues of measurement invariance". Journal of Public Administration Research and Theory 23:79–102.
Koehler, M., & Rainey, H. G. (2008). "Interdisciplinary foundations of public service motivation". Motivation in public management: The call of public service, 33-55.
Mael F, Ashforth BE. (1992)." Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational identification". J Organiz Behav 1992; 13(2): 103-23.
Manoux,S & Marmot,M (2005). "The role of socialization in explaining social inequalities in health". Journal of social science and medicine.vol,60.pp,2129-2133.
Mayer, J. D. (2007). "Asserting the definition of personality". The online newsletter for personality science. 1(1), 1-4.
Naff, K. C. & Crum, J. (1999). "working for America: Does public service motivation make difference?" Review of Public Administration, 19(4): 5-16.
Pandey, S. K., & Wright, B. E. (2006). "Connecting the dots in public management: Political environment, organizational goal ambiguity, and the public manager’s role ambiguity". Journal of Public Administration Research and Theory, 16, 511-532.
Park, S. M., & Rainey, H. G. (2008). "Leadership and public service motivation in US federal agencies". International public management journal, 11(1), 109-142.
Parrlberg, L. E., Perry, J. L., &Hondeghem, A. (2007). "strategies for applying public service Motivation". presented at the 9th National public Management Research Conference, Tucson, AZ.
Perry J. L. (2000). "Bringing Society in: Toward a Theory of Public Service Motivation". Journal of Public Administration Research and Theory, 10(2),471-488.
Perry J. L. and Hondeghem A. (2008). Motivation in Public Management: The Call of Public Service. Oxford, Oxford University Press.
Perry J. L. and Wise L. R. (1990). The Motivational Bases of Public Service, Public Administration Review. 50(3), 367-373.
Perry, J. L. (1997). "Antecedents of public service motivation". Journal of public administration research and theory, 7(2), 181-197.
Perry, J. L., & Porter, L. W. (1982). "Factors affecting the context for motivation in public organizations". Academy of management review, 7(1), 89-98.
Pervin, L. A., Cervone, D., & John, O. P. (2005). Personality Theory and Research (Ninth ed.). Hoboken NJ: John Wiley & Sons.
Petrovsky, Nicolai and Ritz, Adrian. (2014). "Public service motivation and performance". a Global Forum for Empirical Scholarship Vol. 2, No. 1, pp:57-79.
Rainey H. G. and Steinbauer P. (1999). "Galloping Elephants: Developing Elements of a Theory of Effective Government rganizations". Journal of Public Administration Research and Theory, 9(1), 1-32.
Ritz A., Brewer G. A. and Neumann O. (2016). "Public Service Motivation: A Systematic Literature Review and Outlook". Public Administration Review, 76(3), 414-426.
Rothmann, S., & Coetzer, E. P. (2003). "The big five personality dimensions and job performance". SA Journal of Industrial Psychology, 29(1), 68-74
Sadiq, S. (2017). "Evaluation of Public Service Motivation: A Case Study of Hefei Public Sector Organizations". Business and Economic Research, 8(1), 186-197.
Staats, E. B. (1988). "Public service and the public interest". Public Administration Review, 601-ii.
Syamsir, M. (2014, August). "Antecedents for Public Service Motivation of Indonesian Public Servants: A Case Study in Padang, West Sumatera". In 2014 International Conference on Public Management. Atlantis Press.
Vandenabeele, W. (2007). "Towards a public administration theory of public service motivation: an institutional approach"; Public Management Review, Vol. 9, No. 4, pp: 545-556.
Vandenabeele, W., Ritz, A., & Neumann, O. (2018). "Public service motivation: state of the art and conceptual cleanup". In The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe (pp. 261-278). Palgrave Macmillan, London.
Weißmüllera, K. S., De Waelec, L., & van Witteloostuijnc, A. (2019). PUBLIC SERVICE MOTIVATION AND PRO-SOCIAL RULE-BREAKING.
Wright B. E. (2004). "The Role of Work Context in Work Motivation: A Public Sector Application of Goal and Social Cognitive Theories". Journal of Public Administration Research and Theory, 14(1),59-78.
Wright B. E. and Grant A. M. (2010). "Unanswered Questions about Public Service Motivation: Designing Research to Address Key Issues of Emergence and Effects". Public Administration Review, 70(5), 691–700.
Wright, B., & Pandey, S. (2010). "Transformational leadership in the public sector: Does structure matter?" Journal of Public Administration Research and Theory, 20(1), 75-89.
Wright, B., & Pandey, S. (2011). "Public organizations and mission valence : When does mission matter?" Administration & Society, 43(1), 22-44.
Yahaya, A., Yahaya, N., Bon, A. T., Ismail, S., & Noor, N. M. (2012). "The relationship between big five personality with work motivation, competitiveness and job satisfaction". Elixir Psychology, 44(a), 7454-7461.
Yucel, I., Mcmillan, A., & Richard, O. (2013). "Does CEO transformational leadership influence top executive normative commitment?". Journal of Business Research, 67(6), 1170-1177.
Zubair, S. S., Salman, D. Y., Irfan, D. S., Jabeen, D. N., & Moazzam, D. A. (2018). "Towards a holistic model of Public Service Motivation: A Systematic Literature Review". Journal of the Research Society of Pakistan, 179-192.