اعتباریابی مدل مفهومی چابکی استراتژیک در بانک ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استاد تمام گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

نظر به اهمیت چابکی استراتژیک در بانک‌ها، هدف پژوهش، اعتباریابی مدل چابکی استراتژیک طراحی‌شده توسط محقق در بانک ­ملی ایران می­باشد. مدل مذکور که حاصل اجرای پژوهش به­روش فراترکیب و دلفی بوده، مشتمل بر 4 بعد اصلی، 11 مؤلفه و 34 شاخص است. جامعه آماری، کلیه کارکنان رسمی بانک ­ملی دارای مشاغل تخصصی شاغل در ادارات امور و واحدهای ستادی تهران (946 نفر) بوده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین (275 نفر) و نمونه‌گیری به روش تصادفی انجام پذیرفت. روش گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه محقق­ساخته بر اساس مدل بوده که روایی با اعتبار محتوا و پایایی با آلفای کرونباخ تائید گردید. آزمون مدل در محیط واقعی بانک ­ملی، با کمک آزمون‌های آمار استنباطی از قبیل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با استفاده از آزمون کای­اسکوئر در سطح معنی‌داری 05/0 و بررسی تناسب شاخص­های RMSEA، P-value، df/ χ2 و همچنین آزمون T، انجام و اعتبار مدل تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating A Conceptual Model Of Strategic Agility In Bank Melli Iran

نویسندگان [English]

  • Parastou Mohamad Karimi 1
  • Mir Ali Seyyed Naghavi 2
  • َAdel Salavati 3
1 PHD student, Department of Public Administration, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Full professor, Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran, (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Given the importance of strategic agility in banks, the purpose of research is to evaluate the designed strategic agility model by the researcher in Bank­Melli. The model, which is the result of Meta-Synthesis and Delphi-method, consists of 4 main dimensions, 11 components and 34 indicators. The statistical population includes the official employees of Bank Melli with specialized jobs working in the offices units in Tehran (946 people). The sample size was determined based on Cochran's formula (275 people) and sampling was done randomly. The data collection method was the use of a researcher-made questionnaire based on the extracted model, which Its validity and reliability was confirmed using content validation and Cronbach's­­ alpha. Testing the model in BankMelli, using statistical tests such as confirmatory factor analysis (second order) using Chi-square test and examining the fitness of RMSEA, P-value, χ2/df indicators as well as T-test were performed and the model was evaluated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Agility Model
  • Vision Clarity
  • Strategic Sensitivity
  • Strategic Responding
  • Collective Capabilities