ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانک‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دکتری گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه امام جواد(ع)، تهران، ایران

چکیده

امروزه بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می‌کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانک‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت هست. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش، روسا و معاونین مدیریت شمال غرب بانک تجارت شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل 260 نفر بود که از این تعداد نمونه 152 نفری به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شده‌ و داده‌ها از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است. هم‌چنین جهت آزمون فرضیات پژوهش، مدل معادلات ساختاری و به‌ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کار گرفته‌شده و به این منظور از نرم‌افزارهای آماری اس‌پی‌اس‌اس 17 و اسمارت پی‌ال‌اس استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش پس از تحلیل مسیر نشان داد بین نظام‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین یکسان‌سازی نرخ ارز عملکرد بانک‌ها رابطه معناداری نشان داده می‌شود ولی رابطه معناداری بین نظام‌های ارزی و عملکرد بانک‌ها به‌وضوح قابل‌رؤیت نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Evaluation Of The Effects Of Banks' Foreign Exchange System And Exchange Rate Unification On The Performance Of Tejarat Bank

نویسندگان [English]

  • hossein norouzi 1
  • Dariush Tahmasebi Aghbelaghi 2
  • khirollah jasembechari 3
1 Assistant Professor, Business Management Dep., Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Ph.D. of Business Management Dep., university of Tehran, Tehran, Iran
3 Msc, of Accounting, University of Emam Javad, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, banks, as the most important element of the financial market, play a very important role in the economies of countries, especially Iran, which relies on the banking system. The purpose of this study is to strategically evaluate the effects of the banking system of banks and unify the exchange rate on the performance of Tejarat Bank. This research is a correlational study and a Likert-scale five-item questionnaire has been used to collect data. The statistical population of the study is the heads and deputies of the northwest management of Tejarat Bank in Tehran. The statistical population of this study included 260 people, of which 152 people were selected by random sampling method and data were collected through questionnaires and library studies. Also, to test the research hypotheses, the structural equation model and especially the path analysis technique have been used and for this purpose, SPSS 17 and Smart PiLAS statistical software have been used. Findings of the research after path analysis showed that there is a significant relationship between exchange rate systems and exchange rate unification and also a significant relationship between exchange rate unification and banks 'performance, but a significant relationship between foreign exchange systems and banks' performance clearly is not visible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Currency systems
  • exchange rate unification
  • strategic evaluation
  • bank performance