پیش آیندهایی برای انگیزه کارمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مفهوم انگیزش کارکنان و توجه به عواملی که باعث ایحاد انگیزه می­گردد از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بهره­وری نیروی انسانی مطرح می­باشد. انگیزش کارمندان دولت، مدت‌هاست که از موضوعات جذاب بوده است. این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی (شفافیت اهداف، رهبری تحول آفرین، ویژگی های شغلی) و غیرسازمانی (جامعه پذیری دینی، جامعه پذیری خانواده، ویژگی های شخصیتی، ایدئولوژی سیاسی، شناسایی حرفه ای و ویژگی های جمعیت شناختی) با انگیزه خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی–همبستگی انجام شده­است. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری­های استان خراسان رضوی بوده که به صورت نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای برگزیده شده­اند. داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه­­های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی  و عوامل غیرسازمانی گردآوری شد و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه­ها به ترتیب 822/0، 815/0 و 795/0 به دست آمد و به منظور اطمینان از تناسب شاخص­ها با مؤلفه­ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. داده­ها با نرم­افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین شاخص­های سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته­های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prerequisites For Employee Motivation

نویسندگان [English]

  • alireza manzaritavakoli 1
  • Mohammadreza Bahramzadeh 2
  • sanjar salajegheh 3
1 Member of the Faculty of Islamic Azad University, Kerman Branch
2 Assistant Professor Department of Management, Kavian Higher Education Institute, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

The concept of employee motivation and attention to the factors that create motivation is one of the most important issues in human resource productivity. Motivation of government employees has long been an interesting topic. This study aims to explain the model and examine the relationship between organizational factors (transparency of goals, transformational leadership, job characteristics) and non-organizational (religious socialization, family socialization, personality traits, political ideology, professional identification and demographic characteristics). ) Was motivated by public (government) services. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlation method. The sample size includes 324 employees of municipalities in Khorasan Razavi province who have been selected by multi-stage cluster sampling. The required data were collected through a combined questionnaire of public service motivation, organizational factors and non-organizational factors and the reliability coefficient (Cronbach's α) for the questionnaires were 0.822, 0.815 and 0.795, respectively. In order to ensure the fit of the indicators with the components (validity check), expertise test and heuristic factor analysis were used and structural equation modeling was used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS and Amos software. The results showed that there is a significant relationship between organizational and non-organizational indicators with public service motivation of employees and the relationships were confirmed in the research model and in the end, based on the research findings, some suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public service motivation
  • organizational factors
  • non-organizational factors