تأثیر جذابیت برند کارفرمایی بر تمایل به ماندگاری کارکنان با نقش واسطه‌ دل‌بستگی شغلی (مورد مطالعه؛ بانک ملت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازاریابی، موسسه آموزش عالی گنجنامه، همدان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب‌و‌کار، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

بانک ملت در سال‌های اخیر با چالش نگهداشت کارکنان خوب خود مواجه شده است که به نظر می‌رسد جذابیت این بانک در حوزه برند کارفرمایی و سطح دل‌بستگی شغلی در بین کارکنان این بانک می‌تواند تبیین‌کننده این مسئله باشد. پژوهش حاضر باهدف ارائه راهکارهایی برای ارتقای ماندگاری و نگهداشت کارکنان بانک ملت از طریق بررسی میزان تأثیر جذابیت برند کارفرمایی بر آن و با نقش واسطه دل‌بستگی شغلی انجام شد. از منظر روش‌شناسی، این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و به‌صورت مقطعی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک ملت شهر همدان در سال 1398 بودند که با روش سرشماری اقدام به اخذ اطلاعات از همه افراد شد به تعداد 143 نفر شد. روش گردآوری اطلاعات از نوع پرسشنامه‌های استاندارد بود. برای تحلیل داده‌ها ، از معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که جذابیت برند کارفرمایی به‌طور مستقیم به میزان 62 درصد بر تمایل به ماندگاری کارکنان تأثیرگذار است، جذابیت برند کارفرمایی به میزان 61 درصد بر دل‌بستگی شغلی اثرگذار بود و دل‌بستگی شغلی به میزان 19 درصد متغیر تمایل به ماندگاری کارکنان را تبیین می‌کند. نتایج نشان داد که سرمایه‌گذاری سازمان‌ها جهت ارتقای جذابیت برند کارفرمایی خود موجبات دل‌بسته شدن کارکنان به شغلشان را فراهم آورده و از این محل تمایل آن‌ها برای ماندگاری در سازمان را ارتقاء می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Employer Branding on Employee Willingness In Bank Mellat: Mediating Role of Job Attachment

نویسندگان [English]

  • Ali Asghari Sarem 1
  • Hossein Panahinia 2
  • Mehdi Saeedi 3
1 Assistant Prof, Management Department, Faculty of Management and Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 MSc. in Marketing Management, University College of Ganjnameh, Hamedan, Iran.
3 MSc. Student in Business Management, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

In recent years, Bank Mellat has faced the challenge of retaining its good employees, and it seems that the bank's attractiveness in the field of employer brand and the level of job attachment among the bank's employees can explain this issue. The aim of this study was to provide solutions to improve the shelf life and retention of Bank Mellat employees by examining the impact of employer brand attractiveness on it and the mediating role of job attachment. From a methodological point of view, this research was descriptive-survey and cross-sectional and applied. The statistical population included all employees of Bank Mellat in Hamedan in 1398, which was used to obtain information from all people by census method, to 143 people. The method of data collection was standard questionnaires. For data analysis, structural equations were used with the help of PLS ​​software. The results showed that the attractiveness of the employer brand directly affects the desire to retain employees by 62%, the attractiveness of the employer brand by 61% affected job attachment and job attachment by 19% explains the tendency of employee retention. The results showed that the investment of organizations to enhance the attractiveness of their employer brand causes employees to become attached to their jobs and from this place promotes their desire to stay in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to retain employees
  • Job Involvement
  • Human resources management
  • The charm of the employer brand