تاثیر سرمایه روانشناختی کارآفرینانه بر کیفیت خدمات ادراک شده با نقش میانجی تمایل به خرید مصرف کننده(موردمطالعه: تعاونی های تولید و توزیع گل نرگس شهرستان دره‌شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

امروزه تعاونی های تولید و توزیع در کشور، یکی از اهداف توسعه اقتصادی می باشد که مسئول خدمت رسانی به روستائیان و کشاورزان شهرستانی را برعهده دارند که در این راستا تمرکز بر کیفیت خدمات و تمایل مشتری نقش مهمی را ایفا می کند. بنابراین هدف ازپژوهش حاضر، بررسی تاثیرسرمایه روانشناختی کارآفرینانه بر کیفیت خدمات ادراک شده با نقش میانجی تمایل به خرید مصرف کننده در تعاونی های تولید و توزیع گل نرگس شهرستان دره شهر بود. پژوهش حاضر، از جنبه هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، اعضاء تعاونی های تولید و توزیع گل نرگس شهرستان دره شهر به تعداد 422 نفر بودند که حجم نمونه ازطریق فرمول کوکران 201 نفرتعیین گردید. مدل ساختاری وآزمون فرضیه ها ازطریق مدل سازی معادلات ساختاری بااستفاده از نرم افزارهای SPSS21 و LISREL8.5 انجام شد. نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد متغیر سرمایه­روانشناختی کارآفرینانه با میانجی­گری تمایل به خریدمصرف­کننده بر کیفیت خدمات­ادراک­شده تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که  بین سرمایه­روانشناختی­کارآفرینانه و کیفیت­خدمات­ادراک­شده، سرمایه­روانشناختی کارآفرینانه و تمایل به خریدمصرف­کننده و کیفیت­خدمات ادراک­شده و تمایل به خریدمصرف­کننده رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Entrepreneurial Psychological Capital on the Quality of Perceived Services with the Mediating Role of Consumer Purchasing Tendency(Case study: Narcissus flower production and distribution cooperatives in Darrehshahr city)

نویسندگان [English]

  • zahra zeinivand
  • yasanollah Pourashraf
  • Zeinab Toulabi
Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Today, production and distribution cooperatives in the country is one of the goals of economic development, which are responsible for providing services to villagers and farmers in the city, in this regard, focusing on service quality and customer desire plays an important role. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of entrepreneurial psychological capital on the quality of perceived services with the mediating role of consumer tendency to purchase daffodils in the production and distribution of daffodils in Darrehshahr. The statistical population of this study was 422 members of narcissus flower production and distribution cooperatives in Darrehshahr city, and the sample size was determined by Cochran's formula of 201 people. Structural modeling and testing of hypotheses were performed by structural equation modeling using SPSS21 and LISREL8.5 software. The results of testing the research hypotheses showed that at the 95% confidence level, the entrepreneurial psychological capital variable has a significant effect on the quality of perceived services through the mediation of the consumer's desire to buy. It was also found that there is a significant relationship between psychological capital, entrepreneurship and quality of services, perceived, entrepreneurial psychological capital and consumer willingness to buy, and quality of perceived services and consumer willingness to buy at 95% confidence level. has it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to buy
  • consumer
  • psychological capital
  • entrepreneurship
  • quality of service