اثرسنجی جاذبه های تبلیغاتی احساسی و منطقی در نگرش نسبت به برند شرکت ( مورد مطالعه شرکت عالیس )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 گروه مدیریت، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران

چکیده

در جهان حال حاضر رقابت بسیار زیادی میان شرکت های مختلف در جهت جلب توجه مخاطبان به سمت آگهی های تبلیغاتی وجود داشته و هرکدام از این شرکت ها از روش های گوناگونی بدین منظور استفاده می کنند. یکی از این راهکار ها، استفاده از جاذبه های تبلیغاتی موجود در پیام های بازرگانی می باشد. پژوهش پیش رو خواهان یافتن پاسخ این سوال می باشد که آیا استفاده از جاذبه های تبلیغاتی موجود در پیام های تجاری موجب تغییر نگرش افراد نسبت به برند شرکت می شود یا خیر. با توجه به توانایی به استفاده از نتایج این پژوهش، تحقیق حاضر از گروه کاربردی و پیمایشی بوده و مدیران بازاریابی میتوان از نتایج آن در برنامه ریزی های آتی خود استفاده نمایند. مورد مطالعاتی این تحقیق، شرکت عالیس بوده و جامعه آماری آن، مخاطبان برند نوشیدنی های عالیس می باشد. اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه، در نرم افزار SPSS  تحلیل شده و پس از انجام آزمون های مرتبط، روایی و پایایی پرسشنامه به اثبات رسید. سپس اطلاعات به نرم افزار AMOS  انتقال داده شد تا در این نرم افزار با استفاده از تکنیک حل معادلات ساختاری یا SEM نتایج و فرضیه ها تحلیل گردد. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بود که استفاده از جاذبه های احساسی و منطقی در پیام ها و آگهی های تبلیغاتی منجر به تاثیر مستقیم و مثبت بر روی مصرف کننده می گردد. که این امر می تواند دلیلی بر ایجاد واکنش های منطقی و احساسی در مخاطب باشد. همچنین بر اساس این تحقیق مشخص گردید که تاثیرات مثبت جاذبه های منطقی و احساسی تبلیغات بر روی واکنش های منطقی(شناختی) و احساسی(عاطفی)، می تواند باعث تغییر و ایجاد نگرش مثبت مصرف کنندگان نسبت به برندگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating The Effectiveness Of Emotional And Logical Advertising Attractions In Attitudes Towards A Company Brand (Case Study Of Alis Company)

نویسندگان [English]

  • Mahziyar Akbari 1
  • tohfeh ghobadi lamuki 2
1 PhD student in Business Management Marketing Orientation, Department of Management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Department of management, Gonbad kavoos Branch, Islamic Azad University, Gonbad kavoos,Iran
چکیده [English]

In the world today, there is a lot of competition between different companies to attract the attention of the audience to the ads and each of these companies use different methods for this purpose. One of these strategies is to use the advertising attractions contained in commercial messages. The present study seeks to find the answer to the question of whether the use of advertising attractions in commercial messages changes the attitude of people towards the company's brand or not. Due to the ability to use the results of this study, the present study is from the applied and survey group and marketing managers can use the results in their future planning. The case study of this research is Alis company and its statistical population is the audience of Alis beverage brand. The information extracted from the questionnaire was analyzed in SPSS software and after performing the relevant tests, the validity and reliability of the questionnaire were confirmed. Then the information was transferred to AMOS software to analyze the results and hypotheses in this software using structural equation solving technique or SEM. Findings of the study indicated that the use of emotional and logical attractions in messages and advertisements leads to a direct and positive impact on the consumer. This can be a reason for creating logical and emotional reactions in the audience. Also, based on this research, it was found that the positive effects of logical and emotional attractions of advertising on logical (cognitive) and emotional (emotional) reactions, can change and create a positive attitude of consumers towards the brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logical attractions
  • emotional attractions
  • attitude towards the brand Entrepreneurs