نقش شبکه های اجتماعی برعملکرد زنان کارآفرین(مورد مطالعه:مدیران پیج های لباس زنانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق نقش شبکه های اجتماعی برعملکرد زنان کارآفرین می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات توصیفی و از شاخه پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری نرم افزارWARP-PLS در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه­ی مورد پژوهش شامل کلیه مدیران فروشگاهای اینستاگرامی ساکن شهر تهران است از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده می شود که کل جامعه آماری بالغ بر 384 نفرمی باشد.جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 192نفر بدست آمده است. نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده جمع آوری شده است.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای  شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد  کارآفرینی زنان در میان مدیران  پیج های لباس زنانه (55/3) تنوع شبکه اجتماعی بر عملکرد زنان(65/1) پیوند شبکه اجتماعی بر عملکرد زنان(45/1)در میان مدیران  پیج های لباس زنانه تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role Of Social Networks On The Performance Of Women Entrepreneurs (Case Study: Managers Of Women's Clothing Pages)

نویسنده [English]

  • yaser razavi nachouei
Master of Business Administration, Department of Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study examines social media on the performance of women entrepreneurs. The research is descriptive in terms of purpose and descriptive in terms of how to collect information. Research data was collected through Likert five-choice questions in the research questionnaire. In the present study, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, in accordance with the statistical needs of WARP-PLS software in the form of descriptive and inferential statistics in the form of linear and multiple regression has been used. The study population includes all managers of Instagram stores living in Tehran. Cochran's formula is used for an unlimited community, the total statistical population is 384 people. To calculate the sample size required for research using Cochran's formula at a confidence level of 5% Equivalent to 192 people. The study sample was collected by simple random sampling. The results showed that social network variables on women's entrepreneurial performance among store managers (3.55) social network variability on women's performance (1.65) social network link on women's performance (1.45) Instagram has a significant impact among store managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation Experience
  • Proximity
  • Cultural Difference
  • Information Management
  • International Network Reduction
  • International Performance
  • Sustainable Competitiveness