بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی بانوان کارآفرین با نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیلگر خودکارآمدی(مطالعه موردی: شرکت فناوری اطلاعات بهاران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاست گذاری استراتژیک، استادیار، دانشگاه پیام نور استان یزد ، یزد، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران. تهران . ایران.

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش بسیار زیادی در ایجاد و افزایش خلاقیت و  نوآوری در عرصه کارآفرینی دارد زیرا رقابت اقتصادی را تسهیل و رشد اقتصادی طولانی مدت را پایدار کرده است. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصادهای نوظهور، زنان نیز می­توانند زندگی اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خود را متحول کنند و شکاف‌های بسیاری را در توسعه اقتصادی – اجتماعی جامعه از بین ببرند. تحقیق فوق از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش، توصیفی می­باشد. تعداد حجم نمونه، 132 نفر از بانوان شاغل در شرکت فناوری اطلاعات بهاران که به صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شد و تاثیر بین فرضیه ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری لیزرل و آزمون سوبل و آزمون معناداری R بررسی شد. آماره آزمون تی تک نمونه ای، بزرگتر از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5% یعنی 96/1 بوده به­طوریکه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی بانوان کارآفرین با نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیلگر خودکارآمدی در شرکت فناوری اطلاعات بهاران تاثیر دارد. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و نقش مثبت و مهمی در ایجاد و تقویت مولفه های سرمایه اجتماعی، پیوند آن با خودکارآمدی و در نهایت توانمندسازی زنان کارآفرین ایفا  می­کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Information and Communication Technology on Empowerment of Women Entrepreneurs with the Mediating Role of Social Capital and the Role of Self-Efficacy Modifier (Case Study: Baharan Information Technology Company)

نویسندگان [English]

  • negar motamedi 1
  • faezeh rahmani 2
1 PhD in Business Management, Strategic Policy Orientation, Assistant Professor, Payam Noor University, Yazd Province, Yazd, Iran.
2 master of information technology management , department of management, accounting & economy , Payam Noor university of Tehran. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Information and communication technology has a great role in creating and increasing creativity and innovation in the field of entrepreneurship because it has facilitated economic competition and sustained long-term economic growth. By using information and communication technology in emerging economies, women can also transform their social, political and economic lives and close many gaps in the socio-economic development of society. The above research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The sample size was 132 women working in Baharan Information Technology Company who were randomly selected based on Cochran's formula and the effect between the hypotheses using Kolmogorov-Smirnov test, factor analysis and LISREL structural equations and Sobel test and R significance test. Checked out. The one-sample t-test statistic is larger than the critical value of t at the 5% error level, ie 1.96, so that information and communication technology has an effect on empowering women entrepreneurs with the mediating role of social capital and the role of self-efficacy moderator in Baharan Information Technology Company. The results showed that information technology plays a positive and important role in creating and strengthening the components of social capital, linking it with self-efficacy and ultimately empowering women entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology
  • Empowerment
  • Social Capital
  • Self-Efficacy
  • Women Entrepreneurs
  • Baharan Information Technology Company