تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط تکنولوژی محور با تاکید بر نقش تعدیلگری عوامل محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غزالی

2 دکترای کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

3 دانشیار، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غزالی

چکیده

بازاریابی کارآفرینانه بعنوان رویکردی جدید در بازاریابی شرکت‌های کوچک و متوسط ظهور یافته که در خلق و تحویل ارزش، فرآیندهای اصلی بازاریابی را از طریق شیوه‌های کارآفرینانه، نوآورانه و فرصت محور تقویت می‌نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط تکنولوژی محور با تاکید بر نقش تعدیلگری عوامل محیطی، می‌باشد. جامعه آماری مدیران ارشد و کارشناسان خبره شرکت‌های کوچک و متوسط تکنولوژی محور شهر تهران می‌باشد. تحقیق حاضر از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از منظر متغیر، از نوع تحقیق کمی به شمار می‌رود. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. با استفاده از نرم‌افزار ایموس، داده‌ها مورد تحلیل قرار گرفتند. در بررسی اعتبار پرسش نامه تحقیق از اعتبار سازه و در تحلیل پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل یافته‌ها نشان داد که بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد کسب و کار رابطه معنا داری وجود دارد و محیط سرمایه گذاری داخلی شرکت ها به تعدیل این ارتباط می پردازند. در نهایت برررسی اثرات سازه‌های پژوهش نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه به صورت مستقیم به میزان 0.276 بر عملکرد کسب و کار موثر است. عوامل محیطی نیز به صورت مستقیم به میزان 0.288 بر بازاریابی کارآفرینانه موثر است، و به صورت غیرمستقیم به میزان 0.0795 بر عملکرد کسب و کار موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Entrepreneurial Marketing on the Performance of Small and Medium-Sized Technology-Based Companies with Emphasize on Moderating Role of environmental factors

نویسندگان [English]

  • hamidreza shamkhali 1
  • somaye ARABI 2
  • manochehr niknam 3
1 Master of Business Administration, Ghazali Higher Education Institute.
2 PhD in Entrepreneurship, Islamic Azad University, Qazvin Branch
3 Associate Professor, Faculty Member of Ghazali Institute of Higher Education
چکیده [English]

Entrepreneurial marketing has emerged as a new approach in the marketing of small and medium enterprises that in value creation and delivery, strengthens the main marketing processes through entrepreneurial, innovative and opportunity-oriented methods. The purpose of this study is to investigate the effect of entrepreneurial marketing on the performance of small and medium technology-based companies with emphasis on the moderating role of environmental factors. The statistical population is senior managers and experts of small and medium technology-based companies in Tehran. From a variable perspective, it is a quantitative research. A questionnaire used to collect data. Data analyzed using Amos software. Structural validity used to evaluate the validity of the research questionnaire and Cronbach''s alpha coefficient used to analyze its reliability. The analysis of the findings showed that there is a significant relationship between entrepreneurial marketing and business performance and the internal investment environment of companies moderates this relationship. Finally, the study of the effects of research structures showed that entrepreneurial marketing directly affects business performance by 0.276. Environmental factors also directly affect entrepreneurial marketing by 0.288, and indirectly by 0.0795 on business performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial marketing
  • performance
  • technology-driven SMEs
  • environmental factors
حمیدی زاده، محمد رضا،قره‌چه، منیژه، عطایی، مهدی، پشاآبادی، میکاییل. (1393). بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسه تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. 7 (2).
رضائی، روح الله، منگلی، نسرین، صفا، لیلا. (1394). بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تاثیر آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط. کارآفرینی در کشاورزی. 2 (2). 1-16.
شراعی، فاطمه، کلابی، امیرمحمد، خدادادحسینی، سید حمید. (1399). تاثیر جایگاه بازاریابی‌کارآفرینانه بر پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر نوسازی استراتژیک. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. 13 (3). 440-421.
Bandara, K. B. T. U. K., Jayasundara, J. M. S. B., Naradda Gamage, S. K., Ekanayake, E. M. S., Rajapackshe, P. S. K., Abeyrathne, G. A. K. N. J., & Prasanna, R. P. I. R. (2020). Entrepreneurial Marketing & Performance of Small & Medium Enterprises in Developed and Developing Economies: A Conceptual Exploration.
Barbosa, A. P. F. P. L., Salerno, M. S., de Souza Nascimento, P. T., Albala, A., Maranzato, F. P., & Tamoschus, D. (2021). Configurations of project management practices to enhance the performance of open innovation R&D projects. International Journal of Project Management39(2), 128-138.
Becherer, R. C., Haynes, P. J., & Helms, M. M. (2008). An exploratory investigation of entrepreneurial marketing in SMEs: The influence of the owner/operator. Journal of Business and Entrepreneurship20(2), 44.
Becherer, R. C., Helms, M. M., & McDonald, J. P. (2012). The effect of entrepreneurial marketing on outcome goals in SMEs. New England Journal of Entrepreneurship.15 (1).1-12.
Carson, D., & Cromie, S. (1989). Marketing planning in small enterprises: a model and some empirical evidence. Journal of Marketing Management5(1), 33-49.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research295(2), 295-336.
Collinson, E., & Shaw, E. (2001). Entrepreneurial marketing–a historical perspective on development and practice. Management decision. 1(1).1-11.
Cooper, R. G. (1994). New products: the factors that drive success. International marketing review. 11: 60-76.
Eggers, F., Niemand, T., Kraus, S., & Breier, M. (2020). Developing a scale for entrepreneurial marketing: Revealing its inner frame and prediction of performance. Journal of Business Research113, 72-82.
Fard, M. H., & Amiri, N. S. (2018). The effect of entrepreneurial marketing on halal food SMEs performance. Journal of Islamic Marketing. 9 No. 3, pp. 598-620
Fatoki, O. (2019). Entrepreneurial Marketing and Performance of Small and Medium Enterprises in South Africa. Journal of Reviews on Global Economics8, 1429-1437.
Gorica, K., & Buhaljoti, A. (2016). Entrepreneurial marketing: evidence from SMEs in Albania. American Journal of Marketing Research2(2), 46-52.
Hamali, S. (2015). The effect of entrepreneurial marketing on business performance: Small garment industry in Bandung City, Indonesia. Developing Country Studies5(1), 2225-0565.
Hill, J., & Wright, L. T. (2000). Defining the scope of entrepreneurial marketing: a qualitative approach. Journal of Enterprising Culture8(01), 23-46.
Hills, G. E., Hultman, C. M., Kraus, S., & Schulte, R. (2010). History, theory and evidence of entrepreneurial marketing–an overview. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management11(1), 3-18.
Hills, S. B., & Sarin, S. (2003). From market driven to market driving: an alternate paradigm for marketing in high technology industries. Journal of Marketing Theory and Practice11(3), 13-24.
Hisrich, R. D., & Ramadani, V. (2017). Effective entrepreneurial management. Effective Entrepreneurial Management.
Hoque, A. S. M. M., Siddiqui, B. A., Awang, Z. B., & Baharu, S. M. A. T. (2018). Exploratory factor analysis of entrepreneurial orientation in the context of Bangladeshi small and medium enterprises (SMES). European Journal of Management and Marketing Studies.3 (2).81-94.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal20(2), 195-204.
Hutton, S., Demir, R., & Eldridge, S. (2021). How does open innovation contribute to the firm's dynamic capabilities?. Technovation106, 102288.
Jones, R., Suoranta, M., & Rowley, J. (2013). Entrepreneurial marketing: a comparative study. The Service Industries Journal33(7-8), 705-719.
Kraus, S., Harms, R., & Fink, M. (2010). Entrepreneurial marketing: moving beyond marketing in new ventures. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management11(1), 19-34.
Kurgun, H., Bagiran, D., Ozeren, E., & Maral, B. (2011). Entrepreneurial marketing-The interface between marketing and entrepreneurship: A qualitative research on boutique hotels. European Journal of Social Sciences26(3), 340-357.
Mahrous, A., Genedy, M. A., & Kalliny, M. (2020). The impact of characteristics of intra-organizational environment on entrepreneurial marketing intensity and performance in Egypt. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies.106 (102288).2-15
Maritz, A., Frederick, H., & Valos, M. (2010). A discursive approach to entrepreneurial marketing: Integrating academic and practice theory. Small Enterprise Research17(1), 74-86.
Mohr, J. J., & Sarin, S. (2009). Drucker’s insights on market orientation and innovation: implications for emerging areas in high-technology marketing. Journal of the Academy of Marketing Science37(1), 85-96.
Mohr, J. J., & Sarin, S. (2009). Drucker’s insights on market orientation and innovation: implications for emerging areas in high-technology marketing. Journal of the Academy of Marketing Science37(1), 85-96.
Mojekeh, M. O., Nwokolie, C. E., & Okwuraiwe, F. E. (2018). Entrepreneurial Marketing and the Performance of the Selected Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. Journal of Economics, Business, and Management2, 1-23.
Morris, M. H., Kuratko, D. F., & Covin, J. G. (2011). Corporate innovation and entrepreneurship: entrepreneurial development within organizations. South-western cengage learning.
Morris, M. H., Schindehutte, M., & LaForge, R. W. (2002). Entrepreneurial marketing: a construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives. Journal of marketing theory and practice10(4), 1-19.
Morrish, S. C., Miles, M. P., & Deacon, J. H. (2010). Entrepreneurial marketing: acknowledging the entrepreneur and customer-centric interrelationship. Journal of strategic marketing18(4), 303-316.
Moss, S., Prosser, H., Costello, H., Simpson, N., Patel, P., Rowe, S., ... & Hatton, C. (1998). Reliability and validity of the PAS‐ADD Checklist for detecting psychiatric disorders in adults with intellectual disability. Journal of intellectual disability research42(2), 173-183.
O'dwyer, M., Gilmore, A., & Carson, D. (2009). Innovative marketing in SMEs. European journal of marketing. 43 No. 1/2, pp. 46-61.
Priyanath, H. M. S., & Premaratne, S. P. (2014). Government SME development programs in Sri Lanka: A review in the lens of transaction cost economics.13 (2).59-81
Sadiku-Dushi, N., Dana, L. P., & Ramadani, V. (2019). Entrepreneurial marketing dimensions and SMEs performance. Journal of Business Research100, 86-99.
Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & data analysis48(1), 159-205.
Traynor, K., & Traynor, S. C. (1989). Marketing approaches used by high tech firms. Industrial Marketing Management18(4), 281-287.
VU, H. M. (2020). A review of dynamic capabilities, innovation capabilities, entrepreneurial capabilities and their consequences. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business7(8), 485-494.
Whalen, P., Uslay, C., Pascal, V. J., Omura, G., McAuley, A., Kasouf, C. J., & Deacon, J. (2016). Anatomy of competitive advantage: towards a contingency theory of entrepreneurial marketing. Journal of Strategic Marketing24(1), 5-19.
Yang, M., & Gabrielsson, P. (2017). Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective. Industrial Marketing Management64, 147-160.