بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفه‌ای کارکنان؛ تبیین نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبز (کارکنان شرکت‌های فعال پتروشیمی منطقه پارس جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران، بوشهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکتی یکی از مفاهیم مهمی است که حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را دربرمی گیرد. عواملی که می‌تواند در کنار مسئولیت اجتماعی شرکتی به محیط زیست سالم توجه نشان دهد، مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار است. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفه‌ای کارکنان با نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبز است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت جمع‌آوری داده‌ها روش توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، 8000 کارکنان شرکت‌های فعال پتروشیمی منطقه پارس جنوبی می‌باشد. نمونه آماری پژوهش 370 نفر از کارمندان است. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش نیز پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن به روش روایی محتوای و روایی سازه و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، روش معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) به کمک نرم‌افزار Smart pls3 بوده است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها حاکی از آن است که مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار سبز با مقداری تی معناداری (20/18) بر مدیریت منابع انسانی سبز (85/20) و عملکرد وظیفه‌ای کارکنان (36/7) تأثیر مثبت و معناداری دارد. رفتار سبز بر عملکرد وظیفه‌ای کارکنان با مقدار تی معناداری (66/2) و مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد وظیفه‌ای کارکنان (52/4) دارای اثر مثبت و معناداری است. هم‌چنین نقش میانجی رفتار سبز میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفه‌ای (70/2) و نقش میانجی مدیت منابع انسانی سبز میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفه‌ای (33/4) مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating corporate social responsibility and employee Task performance; Explain the mediating role of green behavior and green human resource management (employees of active petrochemical companies in South Pars region)

نویسندگان [English]

 • elham tangestani 1
 • hamidreza nematollahi 2
 • Mani Arman 3
1 Master of Business Management, Bushehr Persian Gulf University, Iran, Bushehr
2 MSc. Student of Public Administration Student, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Corporate social responsibility is one of the most important concepts in the economic, social and environmental fields. Factors that can pay attention to a healthy environment along with corporate social responsibility are green human resource management and behavior. Therefore, the purpose of this study is to investigate corporate social responsibility and employee task performance with the mediating role of green behavior and green human resource management. This research is descriptive-survey method in terms of purpose, application and nature of data collection and is of correlation type. The statistical population of the study is 8000 employees of active petrochemical companies in South Pars region. The statistical sample of the research is 370 employees. The data collection tool was a standard questionnaire whose validity was confirmed by content validity method and construct validity and its reliability by Cronbach's alpha method. The method of data analysis to test the research hypotheses was the method of structural equations (partial least squares) using Smart pls3 software. The results of data analysis indicate that corporate social responsibility has a positive and significant effect on green behavior with a significant t (18.20) on green human resource management (20.85) and employee performance (7.36). Green behavior has a positive and significant effect on the performance of employees with a significant T value (2.66) and green human resource management on the performance of employees (4.52). The mediating role of green behavior between corporate social responsibility and job performance (2.70) and the mediating role of green human resource management between corporate social responsibility and job performance (4.33) were also confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Social Responsibility
 • Green Behavior
 • Green Human Resource Management
 • Tsk Performance
 1. حسینی، س؛ یداللهی،ش (1392). آمار پارامتریک و روش پژوهش. تهران: صفار.

  دانایی فرد، ح؛ حسینی، س؛ میرزایی، ش (1392). روش پژوهش مقدماتی. تهران: انتشارات صفار.

  زارع چاهوکی، م (1389). روش های تحلیل چند متغیره در نرمافزار SPSS. تهران: دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

  سپهوند، ر؛ نظرپوری، ا؛ سپهوند، م (1401). اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: مدیران و کارشناسان شرکت­های کوچک فرآوری ضایعات). مدیریت فرهنگ سازمانی, 1(20), 71-100.

  محسنین، ش؛ اسفیدانی، م (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart PLS. تهران: انتشارات کتاب مهربان.

  مطیعی، م؛ خانی، ا؛ بیرامی، ث (1400). تأثیر زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست‌محیطی: نقش واسطه‌ای نوآوری سبز. اندیشه آماد, 20(77), 165-196.

  نعمت الهی, حمیدرضا, امیری, امین, احمدی, حیدر. (1400). شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اپیدمی کرونا. مدیریت دولتی. 13(4). 626-597.

  نیک منش, شمس الدین, نعمت الهی, حمیدرضا, رضایتی چرانی, افسانه. (1400). بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر عدالت و سلامت سازمانی. مجله حکمرانی و توسعه. 2(2).124-103

   Afsar, B., Al-Ghazali, B., & Ur Rehman, Z. (2020). Retracted: The moderating effects of employee corporate social responsibility motive attributions (substantive and symbolic) between corporate social responsibility perceptions and voluntary pro-environmental behavior. Corporate Social Responsibility and Environment Mnagement, 27(2), 769-785.

  Aguiar-Quintana, T., Nguyen, T., & Araujo-Cabrera, Y. (2021). Do job insecurity, anxiety and depression caused by the COVID-19 pandemic influence hotel employees’ self-rated task performance? The moderating role of employee resilience. International Journal of Hospitality Management, 94, 1-10.

  Aguinis, H., & Glavas, A. (2019). On corporate social responsibility, sensemaking, and the search for meaningfulness through work. Journal of Management, 45(3), 1057-1086.

  Ahmed, M., Zehou, S., Raza, S., & Qureshi, M. (2020). Impact of CSR and environmental triggers on employee green behavior: The mediating effect of employee well-being. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2225-2239.

  Akremi, A., Gond, J., & Swaen, V. (2018). How do employees perceive corporate responsibility? Development and validation of a multidimensional corporate stakeholder responsibility scale. Journal of Management, 44(2), 619-657.

  Allameh, S. (2018). Antecedents and consequences of intellectual capital: the role o social capital, knowledge sharing and innovation. J. Intellectual Capital, 19(5), 858–874.

  Al-Omari, K., & Okasheh, H. (2017). The Influence of Work Environment on Job Performance: A Case Study of Engineering Company in Jordan. International Journal of Applied Engineering Research , 12(24), 1554415550.

  Astakhova, M., & Porter, G. (2015). Understanding the work passion-performance relationship: the mediating role of organizational identification and moderating role of fit at work. Human Relation, 68(8), 1315-1346.

  Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 248–287.

  Baskaran, S., Lay, H., & Ming , B. (2020). Technology Adoption and Employee’s Job Performance: An Empirical Investigation. International Journal of Academic Research in Economics and Managment and Sciences, 9(1), 78-105.

  Boan, E., & Dedeolu, B. (2020). Hotel employees' corporate social responsibility perception and organizational citizenship behavior: Perceived external prestige and pride in organization as serial mediators. Corporate Social Responsibility and Environment Management, 27, 2342–2353.

  Calveras, A. (2015). Corporate social responsibility strategy in the hotel industry: Evidence from the Balearic Islands. International Journal of Tourism Research, 17(4), 399–408.

  Cavicchi, C. (2017). Healthcare sustainability and the role of intellectual capital: Evidence from an Italian Regional Health Service. Journal of Intellectual Capital, 18(3), 544-563.

  Chaudhary, R. (2020). Green human resource management and employee green behavior: An empirical analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27, 630–641.

  Cheema, S., Afsar, B., & Al-Ghazali, B. (2020). How employee's perceived corporate social responsibility affects employee's pro-environmental ? The influence of organizational identification, corporate entrepreneurship, and environmental consciousness. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 616-629.

  De Roeck, K., & Farooq, O. (2018). Corporate social responsibility and ethical leadership: Investigating their interactive effect on employees' socially responsible behaviors. Journal of Business Ethics, 151(4), 923-939.

  Del Giudice, M., Carayannis, E., & Palacios-Marqué, D. (2018). The human dimension of open innovation. Manage. Decis, 56(6), 1159–1166.

  Dumont, J., Shen, J., & Deng, X. (2017). Effects of green HRM practices on employee workplace green behavior: The role of psychological green climate and employee green values. Human Resource Management, 56(4), 613–627.

  1. Sobaih, A., Hasanein , A., & Elshaer, I. (2020). Influences of Green Human Resources Management on Environmental Performance in Small Lodging Enterprises: The Role of Green Innovation. Sustainability, 12(10371), 1-19.

  Farrington, T., Curran, R., & Gori, K. (2017). Corporate social responsibility: Reviewed, rated, revised. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(1), 30–47.

  Flammer, C., & Luo, J. (2016). Corporate social responsibility as an employee governance tool: evidence from a quasi-experiment”,. Strategic Management Journal, 2014(1), 163-183.

  Fu, H., Ye, B., & Law, R. (2014). You do well and i do well? The behavioral consequences of corporate social responsibility. International Journal of Hospitality Management, 40, 62-70.

  Fu, H., Ye, H., & Law, R. (2014). You do well and I do well? The behavioral consequences of corporate social responsibility. International Journal of Hospitality Management, 40, 62-70.

  Graves, L., & Sarkis, J. (2018). The role of employees' leadership perceptions, values, and motivation in employees' pro-environmental behaviors. Journal of Cleaner Production, 576–587.

  Haar, J., & Roche, M. (2013). Three-way interaction effects of workaholism on employee well-being: Evidence from blue-collar workers in New Zealand. Journal of Management & Organization, 19(2), 134-149.

  He, J., & Zhang, H. (2020). Being sustainable: The three‐way interactive effects of CSR , green human resource management, and responsible leadership on employee green behavior and task performance. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(1), 1043-1054.

  Inceoglu, I., Thomas, G., & Chu, C. (2018). Leadership behavior and employee well-being: An integrated review and a future research agenda. The Leadership Quarterly, 29(1), 179-202.

  Javed, M., Rashid, M., & Hussain, G. (2020). The effects of corporate social responsibility on corporate reputation and firm financial performance: Moderating role of responsible leadership. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27, 1395-1406.

  Jiang, K., Lepak, D., & Hu, J. (2012). How does human resource management influence organizational outcomes? A metaanalytic investigation of mediating mechanisms. Academy of Management Journal, 55(6), 1264–1294.

  Khattak, S., Nouman, M., Fayaz, M., & Cismas, L. (2021). Corporate Social Responsibility and Employee Green Behavior in the Hospitality Industry: A Cross-Country Study. Sustainability, 10(101534), 1-15.

  Kim, Y., Kim, W., & Choi, H. (2019). The effect of green human resource management on hotel employees' eco-friendly behavior and environmental performance. International Journal of Hospitality Management, 76, 83-93.

  Kumar, S., Chattopadhyay, S., &Sharma, V. (2013). Green supply chain management: A case study from Indian electrical and electronics industry, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), 1(6).

  Leroy, H., Segers, J., & Dierendonck, D. (2018). Managing people in organizations: Integrating the study of hrm and leadership. Human Resource Management Review, 28(3), 249–257.

  Luu, T. (2019). Building employees' organizational citizenship behavior for the environment. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(1), 406–426.

  Mandago, R. (2019). Influence of Green Human Resource Management Practices on Environmental Sustainability in Service Based State Corporations in Kenya. A Thesis Submitted in Partial Fulfilment for the Degree of Doctor of Philosophy in Human Resource Management in the Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, 1-170.

  Messersmith, J., Patel, P., & Lepak, D. (2011). Unlocking the black box: exploring the link between high-performance work systems and performance. Journal of Applied Psychology, 96(6), 1105-1118.

  Norton, T., Parker, S., & Zacher, H. (2015). Employee green behavior: A theoretical framework, multilevel review, and future research agenda (supplementary material). Organization & Environment, 28(1), 103-125.

  Obaid, T., & Alias, R. (2015). The impact of green recruitment, green trainingand green learning on the firm performance: conceptual paper. International Journal of Applied Research, 1(12), 951-953.

  Osagie, E., Wesselink, R., & Blok, V. (2020). Learning organization for corporate social responsibility implementation; unravelling the intricate relationship between organizational and operational learning organization characteristics. Organization& Environment, 1-24.

  Pham, N., Tucˇková, Z., & Jabbour, C. (2019). Greening the hospitality industry: How do green human resource management practices influence organizational citizenship behavior in hotels? A mixedmethods study. Tourism Management, 72, 386–399.

  Phillips, F. (2018). Innovation for sustainability. Strat. Change, 27(6), 539–542.

  Renwick, D., Redman, T., & Maguire, S. (2013). Green human resource management: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 15(1), 1-14.

  Robertson, J., & Barling, J. (2013). Greening organizations through leaders' influence on employees' pro-environmental behaviors. Journal of Organizational Behavior, 34(2), 176-194.

  Roos, G., & O'Connor, A. (2015). Government policy implications of intellectual capital: an Australian manufacturing case study. J. Intellectual Capital, 16(2), 364-389.

  Sabokro, M., Masud, M., & Kayedian, A. (2021). The effect of green human resources management on corporate social responsibility, green psychological climate and employees’ green behavior. Journal of Cleaner Production, 313(1), 1-12.

  Shen, J., & Benson, J. (2016). When CSR is a social norm: How socially responsible human resource management affects employee work behavior. Journal of Management, 20(6), 1723-1746.

  Shen, J., Dumont, J., & Deng, X. (2016). Employees perceptions of greenHRM and non-green employee work outcomes: The social identity and stakeholder perspectives. Group & Organization Management, 43(4), 594–622.

  Singh, S., Mittal, S., & Sengupta, A. (2019). A dual-pathway model of knowledge exchange: linking human and psychosocial capital with prosocial knowledge effectiveness. Journal of Knowledge Management, 23(5), 889-914.

  Su, L., & R. Swanson, S. (2019). Perceived corporate social responsibility's impact on the well-being and supportive green behaviors of hotel employees: The mediating role of the employee-corporate relationship. Tourism Management, 72, 437-450.

  Syafri, W., Prabowo, H., & Ashari nur, S. (2021). The Impact of Workplace Green Behavior and Green Innovation on Green Performance of SMEs: A Case Study in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), 365-374.

  Tian, Q., & Robertson, J. (2019). How and when does perceived CSR affect employees' engagement in voluntary pro-environmental behavior? Journal of Business Ethics, 155(4), 399-412.

  Úbeda-García, M., Claver-Cort´es, E., & Marco-Lajara, B. (2021). Corporate social responsibility and firm performance in the hotel industry.The mediating role of green human resource management and environmental outcomes. Journal of Business Research, 123, 57-69.

  Waldman, D., & Balven, R. (2015). Responsible leadership: Theoretical issues and research directions. Academy of Management Executive, 28(3), 224–234.

  Wulansari, N., Witiastuti, R., & Ridloah, S. (2018). Employee Performance Measurement Development Based on Green HRM Indicators Development Based on Green HRM Indicators. International Conference on Economics, Business and Economic Education, 1(1), 1179-1194.