الگوی فرصت های نوآورانه بازاریابی برای کارآفرینان در حوزه گردشگری حلال در منطقه آزاد اروند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت بازرگانی،واحد بین المللی خرمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،خرمشهر،ایران

2 گروه مدیریت،واحد بین المللی خرمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،خرمشهر ، ایران

چکیده

این پژوهش با موضوع" ارائه الگوی فرصت های نوآورانه بازاریابی برای کارآفرینان در حوزه گردشگری حلال" از لحاظ هدف کاربردی، ماهیت داده ها آمیخته و اکتشافی ؛ از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول شامل خبرگان و متخصصانی که با مفاهیم کامل صنعت گردشگری حلال و فرصت های نوآورانه بازاریابی برای کارآفرینان این حوزه آشنایی کامل دارند. دسته دوم شامل مجریان و ذینفعان این صنعت یعنی شرکت های ارائه دهنده ی خدمات گردشگری، توریستی که خود نیز شامل زیر مجموعه‌های از جمله (مدیران، کارمندان، کارشناسان) می‌باشد. که این جمعیت مسئول پرکردن پرسشنامه‌ها در بخش کمی می-باشند. در بخش کیفی حجم نمونه 11 نفر از خبرگان و متخصصان مرتبط با موضوع بوده که مصاحبه ساختاریافته ی بسته با این افراد انجام خواهد شد. در بخش کمی پرسشنامه‌ها بین 57 نفر از کارکنان شرکت های گردشگری، توریستی منطقه آزاد اروند توزیع شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه توسط پژوهشگر انجام شد. بدین صورت که نخست تمامی معیارها و زیر معیارهای با استفاده از نظرات خبرگان استخراج شده است. سپس از طریق روش دلفی نسبت به اعتبار سنجی این عوامل پرداخته شد. در مرحله کمی از مدلسازی معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی با نرم افزار Spss و LISREL مورد تحیل قرارگرفت. نتایج به دست آمده به شناسایی پنج عامل فرصت های نوآورانه بازاریابی برای کارآفرینان( ارزش ایجاد شده برای گردشگران، نوآوری در محصولات و خدمات، شبکه های اجتماعی برای تبلیغات، فن آوری های روز برای شبکه های توزیع و محصولات و خدمات پایدار) انجامید. الگوی مذکور و روابط ارائه شده در آن با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت و تاثیر این مؤلفه ها تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model of innovative marketing opportunities for entrepreneurs in the field of halal tourism in Arvand Free Zone

نویسندگان [English]

  • leila andarvazh 1
  • Hedieh yaAhoo 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Management Department, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

This research with the topic of "providing a model of innovative marketing opportunities for entrepreneurs in the field of halal tourism" in terms of the practical purpose, the nature of the data is mixed and exploratory; In terms of the data collection method, it is a descriptive research. The statistical community is divided into two categories, the first category includes experts and specialists who are fully familiar with the complete concepts of the halal tourism industry and innovative marketing opportunities for entrepreneurs in this field.The second category includes the operators and beneficiaries of this industry, i.e. companies providing tourism services, tourists, which also includes sub-groups such as (managers, employees, experts). that this population is responsible for filling the questionnaires in the quantitative partIn the qualitative part, the sample size is 11 experts and specialists related to the subject, and a closed structured interview will be conducted with these people. In the quantitative section, questionnaires were distributed among 57 employees of tourism companies in Arvand Free ZoneThe data collection tool in this research was conducted by the researcher using interviews and questionnaires. In this way, first, all the criteria and sub-criteria have been extracted using the opinions of experts. Then the validation of these factors was discussed through the Delphi method. In the quantitative stage, structural equation modeling and factor analysis method were studied with Spss and LISREL software. The obtained results led to the identification of five factors of innovative marketing opportunities for entrepreneurs (created value for tourists, innovation in products and services, social networks for advertising, modern technologies for distribution networks and sustainable products and services). The mentioned model and the relationships presented in it were evaluated using structural equation model test and the effect of these components was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal tourism
  • exploring innovative marketing opportunities
  • entrepreneurs
  • Arvand Free Zone