نقش عوامل روانشناختی در قصد خرید و تمایل به پرداخت مشتریان برای سیستم مدیریت انرژی خانگی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مسائل زیست‌محیطی، مانند گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی، مصرف‌کنندگان را به سمت تغییر رفتارهای مصرف سوق داده است. به عنوان مثال، خرید محصولات سبز در سال‌های اخیر افزایش یافته است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوشیاری به سلامتی، ارزش‌های مذهبی محیط‌زیستی، هنجارهای ذهنی و شخصی و شخصیت بر قصد خرید سیستم مدیریت انرژی خانگی و همچنین بررسی تاثیر قصد خرید بر تمایل به پرداخت برای سیستم مدیریت انرژی خانگی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان لوازم خانگی کم‌مصرف در ایران هستند که حداقل 18 سال سن داشته و دارای مدرک دیپلم می‌باشند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 384 نفر به دست آمده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه آنلاین استفاده گردیده است. روایی و پایایی این پرسشنامه نیز مورد تصدیق قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج نشان داده است که هنجارهای ذهنی، هنجارهای شخصی و صفت شخصیتی گشودگی به تجربه بر قصد خرید تاثیرگذار است و قصد خرید منجر به تمایل به پرداخت می‌شود. یافته‌های پژوهش، پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی مهمی را به شرکت‌های تولید‌کننده محصولات سبز، شرکت‌های ساختمانی، مدیران بازاریابی، معماران و مهندسان ساختمان ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of psychological factors in customers' purchase intention and willingness to pay for home energy management system

نویسندگان [English]

  • Maryam Zidehsaraei 1
  • Mansour Hakim Javadi 2
  • Iraj Shakerinia 2
1 Master of Psychology, Department of Psychology, University Campus 2, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Environmental issues, such as global warming and climate change, are driving consumers to change consumption behaviors. For example, the purchase of green products has increased in recent years. The purpose of this study was to investigate the effect of health consciousness, religious environmental values, subjective and personal norms, and personality on the purchase intention of the home energy management system and also to investigate the effect of the purchase intention on the willingness to pay for home energy management system. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of nature. The statistical population of this study is energy-efficient appliances customers in Iran who are at least 18 years old and have a diploma. The sample size was 384 people based on the Morgan table. An online questionnaire was used to collect data. The validity, and reliability of this questionnaire were also confirmed. To analyze the data from structural equation modeling with the partial least squares approach. The results showed that subjective norms, personal norms, and the personality trait of openness influence the purchase intention, and the purchase intention leads to the willingness to pay. The research findings provide important research and practical suggestions to green product manufacturing companies, construction companies, marketing managers, architects, and building engineers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subjective norms
  • Personal norms
  • Personality
  • Purchase intention and Willingness to pay
افکاری، ف. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر قصد رفتار حامی محیط‌زیست بر مبنای دو نظریه ارزش-باور-هنجار و انتظار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت بازرگانی. دانشکده پردیس. دانشگاه گیلان.
امیری، آ. (1398). مطالعه تطبیقی قیمت بازار مرغ ارگانیک با تمایل به پرداخت آن توسط مشتریان با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: شهر رشت). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت بازرگانی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه گیلان.
باغانی، ع. (1395). تبیین عوامل تاثیرگذار بر قصد خرید محصولات غذایی سبز با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری (مورد مطالعه: مشتریان محصولات غذایی سبز شهر مشهد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت بازرگانی. دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری. دانشگاه سمنان.
پاشازانوسی، ب. (1395). بررسی تاثیر نگرانی زیست محیطی بر خرید محصولات سبز: با اثر میانجی قصد خرید (مطالعه موردی: شهروندان شهر تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت بازرگانی. دانشکده علوم اقتصادی و اداری. دانشگاه مازندران.
جواهری‌زاده، ا.، ثانی فرد، ر. و آزاده‌دل، ا. (1399). مطالعه تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری مصرف‌کنندگان در صنعت بانکداری. فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی، 1(4)، 53-63.
زند حسامی، ح. و پروینچی، ش. (1393). به کارگیری نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده در بررسی قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 18، 23-30.
زینی‌وند، ز.، پوراشرف، ی. و طولابی، ز. (1400). تاثیر سرمایه روانشناختی کارآفرینانه بر کیفیت خدمات ادراک شده با نقش میانجی تمایل به خرید مصرف‌کننده (موردمطالعه: تعاونی‌های تولید و توزیع گل نرگس شهرستان دره‌شهر). فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی، 2(4)، 1-14.
ساعدی، ع. (1395). نقش فقه و راهکارهای اجرایی آن در گسترش هنجارهای اخلاقی در حوزه فردی و اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه فقه و مبانی حقوق. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه پیام نور.
طاهری، ا. (1398). اثر نقش ادراک و شخصیت مصرف‌کنندگان بر قصد خرید خودروهای هیبریدی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه قم.
منتظری سانیج،  ف. (1400). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر نرخ خرید در شبکه‌های اجتماعی برخط با بهره‌گیری از مدل کانو و تاپسیس فازی. فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی، 2(2)، 20-38.
موسوی، م. (1394). بررسی عوامل مرتبط با احتمال خرید کالای پایدار با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی در مشتریان مرکز خرید سیتی سنتر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه پیام نور.
Abdulsahib, J. S., Eneizan, B., & Alabboodi, A. S. (2019). Environmental concern, health consciousness and purchase intention of green products: an application of extended theory of planned behavior. The Journal of Social Sciences Research, 5(4), 868-880.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
Akhtar, F. (2019). Big-five Personality Traits and Pro-environmental Investment Specifics from an Emerging Economy. Global Business Review, 0972150919858485.
Ali, S., Ullah, H., Danish, M., & Sipra, M. A. H. (2020). An investigation of Consumer Decision Making Styles on Intentions to Purchase Energy Efficient Home Appliances in Pakistan. International Journal of Economics, Management and Accounting, 28(2), 297-325.
Amalia, F. A., Sosianika, A., & Suhartanto, D. (2020). Indonesian Millennials’ Halal food purchasing: merely a habit?. British Food Journal.
Arisbowo, N., & Ghazali, E. (2017). Green purchase behaviours of Muslim consumers: An examination of religious value and environmental knowledge. J. Organ. Stud. Innov, 4, 39-56.
Arisbowo, N., & Ghazali, E. (2017). Green purchase behaviours of Muslim consumers: An examination of religious value and environmental knowledge. J. Organ. Stud. Innov, 4, 39-56.
Asif, M., Xuhui, W., Nasiri, A., & Ayyub, S. (2018). Determinant factors influencing organic food purchase intention and the moderating role of awareness: A comparative analysis. Food Quality and Preference, 63, 144-150.
Bhutto, M. Y., Liu, X., Soomro, Y. A., Ertz, M., & Baeshen, Y. (2021). Adoption of Energy-Efficient Home Appliances: Extending the Theory of Planned Behavior. Sustainability, 13(1), 250.
Borusiak, B., Szymkowiak, A., Horska, E., Raszka, N., & Żelichowska, E. (2020). Towards building sustainable consumption: a study of second-hand buying intentions. Sustainability, 12(3), 875.
Chen, C. F., Xu, X., Adams, J., Brannon, J., Li, F., & Walzem, A. (2020). When East meets West: Understanding residents’ home energy management system adoption intention and willingness to pay in Japan and the United States. Energy Research & Social Science, 69, 101616.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-336.
Cronbach, L. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrical, 16, 297-334.
Eichhorn, T., & Meixner, O. (2020). Factors influencing the willingness to pay for aquaponic products in a developed food market: A structural equation modeling approach. Sustainability, 12(8), 3475.
Fatoki, O. (2020). Factors Influencing the Purchase of Energy-Efficient Appliances by Young Consumers in South Africa. Foundations of Management, 12(1), 151-166.
Fornell, C. & Larcker, D. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Ghazali, E. M., Mutum, D. S., & Ariswibowo, N. (2018). Impact of religious values and habit on an extended green purchase behaviour model. International Journal of Consumer Studies, 42(6), 639-654.
Global Energy Statistical Yearbook. (2021). Total Energy Consumption Report 2021. Available at yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html (Accessed 27 August 2022).
GlobalABC, IEA, UNE. (2019). Global status report for buildings and construction: towards a zero emissions, efficient and resilient buildings and construction sector.
Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European business review, 31(1), 2-24.
Hamzah, M. I., & Tanwir, N. S. (2021). Do pro-environmental factors lead to purchase intention of hybrid vehicles? The moderating effects of environmental knowledge. Journal of Cleaner Production, 279, 123643.
Hassan, S. H. (2014). The role of Islamic values on green purchase intention. Journal of Islamic Marketing.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing (pp. 277-319). Emerald Group Publishing Limited.
Hua, L., & Wang, S. (2019). Antecedents of consumers’ intention to purchase energy-efficient appliances: An empirical study based on the technology acceptance model and theory of planned behavior. Sustainability, 11(10), 2994.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.
Kahle, L. R., Minton, E. A., & Kim, C. H. (2016). Religious Values as a Predictor of Sustainable Consumption Behaviors: A Cross-Cultural Comparison. In Let’s Get Engaged! Crossing the Threshold of Marketing’s Engagement Era (pp. 273-278). Springer, Cham.
Kim, S. H., & Seock, Y. K. (2019). The roles of values and social norm on personal norms and pro-environmentally friendly apparel product purchasing behavior: The mediating role of personal norms. Journal of Retailing and Consumer Services, 51, 83-90.
Konuk, F. A. (2018). Antecedents of pregnant women’s purchase intentions and willingness to pay a premium for organic food. British Food Journal.
Kvasova, O. (2015). The Big Five personality traits as antecedents of eco-friendly tourist behavior. Personality and Individual Differences, 83, 111-116.
Li, Q., Zhang, L., Liu, T., & Qian, Q. (2021). How engineering designers’ social relationships influence green design intention: The roles of personal norms and voluntary instruments. Journal of Cleaner Production, 278, 123470.
Lim, L. M. J. (2016). Analyzing the impact of electronic word of mouth on purchase intention and willingness to pay for tourism related products. Asia Pasific Business & Economics Perspectives, 4(1).
Liobikienė, G., & Minelgaitė, A. (2021). Energy and resource-saving behaviours in European Union countries: The Campbell paradigm and goal framing theory approaches. Science of The Total Environment, 750, 141745.
Macovei, O. I. (2015). Determinants of consumers’ pro-environmental behavior–toward an integrated model. Journal of Danubian Studies and Research, 5(2), 261-275.
Manafi, A., Nowrouzi, B., & Mohammadi, P. (2021). Big Five Personality Traits and Green Purchasing Behavior in Iranian Market. Iberian Journal of Social Science, 1(3).
Markowitz, E. M., Goldberg, L. R., Ashton, M. C., & Lee, K. (2012). Profiling the “pro‐environmental individual”: A personality perspective. Journal of personality, 80(1), 81-111.
Matić, M., & Puh, B. (2016). CONSUMERS’PURCHASE INTENTIONS TOWARDS NATURAL COSMETICS. Ekonomski vjesnik/Econviews-Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues, 29(1), 53-64.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of personality and social psychology, 52(1), 81.
Meireles, P. D. O. (2018). The impact of health consciousness on the purchase intention of organic food: the moderating effect of perceived store image (Doctoral dissertation).
Minbashrazgah, M. M., Maleki, F., & Torabi, M. (2017). Green chicken purchase behavior: the moderating role of price transparency. Management of Environmental Quality: An International Journal.
Minton, E. A., Kahle, L. R., & Kim, C. H. (2015). Religion and motives for sustainable behaviors: A cross-cultural comparison and contrast. Journal of Business Research, 68(9), 1937-1944.
Mobrezi, H., & Khoshtinat, B. (2016). Investigating the factors affecting female consumers’ willingness toward green purchase based on the model of planned behavior. Procedia Economics and Finance, 36, 441-447.
Munerah, S., Koay, K. Y., & Thambiah, S. (2020). Factors influencing non-green consumers’ purchase intention: A partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) approach. Journal of Cleaner Production, 280, 124192.
Nguyen, T. N., Lobo, A., & Greenland, S. (2017). Energy efficient household appliances in emerging markets: the influence of consumers' values and knowledge on their attitudes and purchase behaviour. International journal of consumer studies, 41(2), 167-177.
Prakash, G., & Pathak, P. (2017). Intention to buy eco-friendly packaged products among young consumers of India: A study on developing nation. Journal of cleaner production, 141, 385-393.
Prakash, G., Choudhary, S., Kumar, A., Garza-Reyes, J. A., Khan, S. A. R., & Panda, T. K. (2019). Do altruistic and egoistic values influence consumers’ attitudes and purchase intentions towards eco-friendly packaged products? An empirical investigation. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 163-169.
Reto, F., & Braunsberger, K. (2016). I believe therefore I care: The relationship between religiosity, environmental attitudes, and green product purchase in Mexico. International Marketing Review, 33(1), 137-155.
Ru, X., Wang, S., & Yan, S. (2018). Exploring the effects of normative factors and perceived behavioral control on individual’s energy-saving intention: An empirical study in eastern China. Resources, Conservation and Recycling, 134, 91-99.
Sathyapriya, P., & Sekar, P. (2020). Green Product and Consumer Behavior: An Analytical Study. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 5(5), 536-540.
Schniederjans, D. G., & Starkey, C. M. (2014). Intention and willingness to pay for green freight transportation: An empirical examination. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 31, 116-125.
Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 10). New York: Academic Press.
Siyavooshi, M., Foroozanfar, A., & Sharifi, Y. (2019). Effect of Islamic values on green purchasing behavior. Journal of Islamic Marketing, 10(1), 125-137.
Sun, Y., Wang, S., Gao, L., & Li, J. (2018). Unearthing the effects of personality traits on consumer’s attitude and intention to buy green products. Natural Hazards, 93(1), 299-314.
Sundjoto, Kuswandi, & Harjanti, W. (2016). Role of Religion: Implication of Perosnal Value and Corporate Culture on the Lecturer Job Satisfaction. Archives of Business Research, 4(3), 86-93.
Tan, C. S., Ooi, H. Y., & Goh, Y. N. (2017). A moral extension of the theory of planned behavior to predict consumers’ purchase intention for energy-efficient household appliances in Malaysia. Energy Policy, 107, 459-471.
Toklu, I. T., & Kucuk, H. O. (2017). The impact of brand crisis on consumers’ green purchase intention and willingness to pay more. International Business Research, 10(1), 22-33.
Tong, Q., Anders, S., Zhang, J., & Zhang, L. (2020). The roles of pollution concerns and environmental knowledge in making green food choices: Evidence from Chinese consumers. Food Research International, 130, 108881.
United Nations Environment Programme. (2021, October 26). Emissions Gap Report 2021. Available at www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021 (Accessed 27 August 2022).
Verma, V. K., Kumar, S., & Chandra, B. (2017). Big Five personality traits and tourist’s intention to visit green hotels. Indian Journal of Scientific Research, 15(2), 79-87.
Wang, C., Zhang, J., Cao, J., Duan, X., & Hu, Q. (2019). The impact of behavioral reference on tourists' responsible environmental behaviors. Science of The Total Environment, 694, 133698.
Wang, L., Weng Wong, P. P., & Elangkovan, N. A. (2020). The influence of religiosity on consumer’s green purchase intention towards green hotel selection in China. Journal of China Tourism Research, 16(3), 319-345.
Washizu, A., Nakano, S., Ishii, H., & Hayashi, Y. (2019). Willingness to pay for home energy management systems: A survey in New York and Tokyo. Sustainability, 11(17), 4790.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
Wikipedia contributors. (2019, September 20). Islam in Iran. Wikipedia. Available at en.wikipedia.org/w/index.php?title=Islam_in_Iran&oldid=916820397. (Accessed 16 February 2021).
Xu, X., Wang, S., & Yu, Y. (2020). Consumer’s intention to purchase green furniture: do health consciousness and environmental awareness matter?. Science of the Total Environment, 704, 135275.
Yazdanpanah, M., & Forouzani, M. (2015). Application of the Theory of Planned Behaviour to predict Iranian students' intention to purchase organic food. Journal of Cleaner Production, 107, 342-352.
Zahan, I., Chuanmin, S., Fayyaz, M., & Hafeez, M. (2020). Green purchase behavior towards green housing: an investigation of Bangladeshi consumers. Environmental Science and Pollution Research, 27(31), 38745-38757.