مدل کیفی ارتقا بازاریابی محتوایی ؛ شناسایی و غربال مهمترین شاخصه ها با تکنیک دلفی (مطالعه موردی: کالاهای ورزشی ایرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف: امروزه تولید محتوای عالی و درگیرکننده از مهمترین چالش ها و الویت اصلی بازاریابان است. هدف این مقاله تدوین مدل کیفی ارتقا بازاریابی محتوایی کالاهای ورزشی ایرانی، شناسایی و غربال مهمترین شاخصه ها با تکنیک دلفی، و رتبه بندی آنها بود.
روش پژوهش: روش تحقیق بر مبنای جستجوی داده ها، از نوع آمیخته بود. بخش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین با مصاحبه های عمیق از 12نفر از متخصصان به عمل آمد. بخش میانی با استفاده از تکنیک دلفی برای اطمینان از شاخصه های استخراج شده از طریق پرسشنامه در مقیاس لیکرت توسط پانل خبرگان متشکل از 10خبره انجام شد و بخش کمی رتبه بندی شاخصه ها از دید خبرگان با آزمون توصیفی-استنباطی فریدمن انجام شد.
یافته ها و نتیجه گیری: مصاحبه ها در بخش کیفی با نظریه ی داده بنیاد کدگذاری شد که شامل کد گذاری باز(104کد)، محوری(68کد) و انتخابی(27کد) از 5 مقوله ی (شرایط علی مانند استراتژی های بازاریابی، عوامل زمینه ای مانند توسعه ی ارتباطات، عوامل مداخله گر مانند توسعه ی سئو، راهبردهای مؤثرمانند توسعه ی پژوهش ها و تحقیقات و پیامدهای حاصل مانند توسعه ی اقتصاد ورزشی) و مدل کیفی بر اساس این کدگذاری ها طراحی شد. در بخش میانی از طریق تکنیک دلفی استفاده شد و به منظور هماهنگی شاخصه های شناسایی شده، از آزمون ضریب کندال در نرم افزارspss22 استفاده شد، پس از شناسایی وغربال شاخصه ها با تکنیک دلفی 6 شاخصه شناسایی شد، در بخش کمی تحقیق با آزمون فریدمن شاخصه ها رتبه بندی شد. که به ترتیب این نتایج به دست آمد: توسعه سئو، توسعه ی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، منع احتکار، همکاری میان واحد بازاریابی و فروش، توسعه ی تحقیقات و پژوهش ها، رفع تنش میان واحد بازاریابی و فروش ناشی از تعارضات فرهنگی. بر این اساس عامل توسعه ی سئو بالاترین رتبه را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت شرکت ها و بازاریابان عامل توسعه ی سئو را بیشتر مورد توجه قرار دهند و از روش های( سئوکلاه سفید ) برای افزایش سود آوری استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

qualitative model of content marketing promotion; Identification and screening of the most important indicators with the Delphi technique (case study: Iranian sports goods)

نویسندگان [English]

  • asma fekrat 1
  • Esmaeil Shrifiyan 2
1 Management Department, Payam Noor University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Purpose: Today, producing excellent and engaging content is one of the most important challenges and the main priority of marketers. The purpose of this article is to formulate a qualitative model for promoting the content marketing of Iranian sports goods, identifying and screening the most important indicators with the Delphi technique, and ranking them.
Research method: The research method is based on data search, of mixed type. The qualitative part has been carried out using the data theory of the Strauss and Corbin Foundation with in-depth interviews of 12 experts. The middle part has been extracted using the Delphi technique to ensure the indicators, it has been done through a Likert scale questionnaire by a panel of experts consisting of 10 experts, and the quantitative part of rating the indicators from the experts' point of view has been done with Friedman's descriptive-inferential test.
Findings and conclusions: The interviews were coded in the qualitative section, which includes open coding (104 codes), central coding (68 codes), and selective coding (27 codes) of 5 categories (causal conditions such as marketing strategies, background factors such as the development of Communication, intervening factors such as the development of SEO, effective strategies such as the development of research and research and the resulting consequences such as the development of sports economy) and a qualitative model have been designed. In the middle section, through the Delphi technique, in order to coordinate the identified indicators, the Kendall coefficient test was used in the SPSS software, after identifying and screening the indicators with the Delphi technique, 6 indicators were identified, in the quantitative part of the research Friedman's test of indicators is ranked: Development of SEO, development of media and social networks, prohibition of hoarding, cooperation between marketing and sales units, development of research and studies, resolution of tension between marketing and sales units due to cultural conflicts. Based on this, the SEO development factor has been assigned the highest rank, it can be concluded that companies and marketers should pay more attention to the development factor of SEO and use (white hat SEO) methods to increase profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "content marketing"
  • "Iranian sports goods"
  • " Delphi technique"
  • " SEO development"
  • " white hat SEO"
-Amir Shahi, Mir Ahmad; Manti, Hussein. (2014). Modeling marketing activities affecting brand value using the fundamental. Journal of Business Management. No. 24, PP. 97-115 .(In Persian).
-Andalib, Mohammad; Mohammad, Soleimani. (2016). Identifying and Prioritizing factors affecting the formation of hoarding with the hierarchical method of EHP. Journal of Islamic Economic, Volume 10, Number 1(19), Page 41-58. (In Persian).
-Bahadori, Ali. (2017). Qualitative research on the foundation, coding and importance, steps and methods of its implementation in Farhangian University internship.A bi- Quartery of new strategies for Teacher Education, Fourth Year, No. 5, PP. 69-88. (In Persian).
-Dehghani Soltani, Mehdi and others. (2018). Investigating the Impact of Customer Relationship Management on Marketing Performance by Explaining Innovation and Marketing Memory. Commercial  Strategies, No. 31, PP. 59-78. (In Persian).
-Doroodi, Homa; Moradi, Sanaz. (2016). Investigating managers' marketing myopia by applying mediating variables: company communication and consulting with sales unit personnel. Journal of  Marketing Management, Volume 11, Number 34, Pages 109-95. (In Persian).
-Vazifeh Dost, Hussein; Budaghi Khajehriz, Hossein. (2017). Investigating the Impact of Relationship Marketing Strategies on Customer Satisfaction and Customer Loyalty of Ansar Bank. Strategic Management Researches, No. 66, PP. 143-165. (In Persian).
-Firoozian, Fereshteh; Bahr al-Ulum, Hassan; Dehghanipour, Houria. (2019). The effect of social media marketing on special value and intention to repurchase customers of sports stores. Research in sport management and marketing. No. 2, PP. 149-174. (In Persian).
-Ghasemi, Reza; Javadipour, Mohammad; Turkfar, Ahmad. (2019). Identifying barriers to Iranian sports marketing from the Perspective of the country's sports managers. Sport Management, Volume 7, No. 6   PP. 829-846. (In Persian).
Ghazizadeh, Mostafa; Beiginiya, Abdalreza; Roshanghiyasi, Roghayeh. (2014). Relation of distribution Power between marketing and sales unit with corporate business Performance. Journal of Business Management, No. 21, PP. 105-122. (In Persian).
- Jamshidian, Leila; Turkfar, Ahmad. (2019). The framework of the Islamic marketing development model in Iranian sports. Sports Management Studies, Volume 12, Number 63, Pages 261-280. (In Persian).
-Jafarzadeh, Ahmad; Mokhtarzadeh, Nima. (2006). Provide a quantitative model for auditing compliance with Production and marketing strategies. Iranian Journal of Management Sciences, Second Year, No. 6, PP. 95-125. (In Persian).
- Khakzadiyan, Mahdi; Fattahi, Mahdi; Salehi, Mohammad. (2019). Presenting an entrepreneurial marketing model to improve innovative performance from the perspective of university faculty members. Journal of Training in Police Science, N(25)7, P223-249. (In Persian).
-Masoomzadeh, Seyed Mohsen; Torabzadeh, Aqdas. (2005). Ranking of industrial Products.Iranian Journal of Trade Studies(IJTC) ,Volume8, No. 30,  PP. 69-83. (In Persian).
-Milani, Farzaneh; Zenozi, Seyed Jafar. (2019). Investigating the effect of using various marketing strategies on social networks on gaining customers' trust. Journal of Information and Communication Technology, Eleventh Year, Nos. 39 and 40, PP. 91-108. (In Persian).
-Mohammadi, Forough; Kalateh Sifri, Masoumeh; Razavi, Seyed Mohammad Hossein. (2018). Designing the economic development model of Iran's sports industry with a world-class approach. Quarterly Journal of applied research in sport management, No. 1, PP. 84-69.(In Persian).
 
- Mokhlesi, Saeid; Akbari Yazdi, Hossein; Elahi, Alireza; Mohammad, Khabiri. (2018). Developing a social marketing model to promote the participation of knowledgeable and low-income middle-aged people in regular leisure activities. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion, N7, P93-108. (In Persian).
-Naseri, Zahra; Norouzi, Alireza; Fahim Nia, Fatima. (2017). Comparative study of content marketing models in terms of steps and implementation Process. Academic librarianship and information research, Volume 52, Number 1, Pages 83-100. (In Persian).
- Nikoyeh, Mehdi; Shirvani Naghani, Muslim; Darvishi Se Talani, Farhad. (2019). Identifying and prioritizing multi-field factors affecting brain drain (Analysis and forecasting of the fourth wave in Iran from( 2013 to 2024).
 Strategic study Quarterly, year 27,N 104, pages 127-154. (In Persian).
-Noahi, Mersana. (2019). Evaluating the role of company-based and customer-centric content marketing based on the steps of the marketing funnel. Pars Modir,Volume 4, Number 16. (In Persian).
-Naseri, Zahra; Nowruzi, Alireza; Fahimniya, Fatemeh; Maniyan, Amir. (2017). Content marketing: identifying the basic components and dimensions in order to Provide a conceptual model. Journal of Library and Information Science, Number1(13). (In Persian).
Sultan Hosseini, Mohammad; et al. (2013). Prioritizing barriers to the development of Professional ethics in sports media. Sport Management, Volume 5, Number 3, Pages 137-159. (In Persian).
-Rahmanabadi, Mehran; Karmian, Shaghayegh. (2018). The Impact of Social Media Content Marketing on Customers' Intentions to Buy Online. Advanced International Conference on Management, Business, Economic Trade and Finance. (In Persian).
-Rezvani, Mehran; Mirtaheri, Seyedeh Fatemeh. (2019). The Impact of Using Content Marketing on Website Visibility in New Emerging Internet Businesses (Unique Book Website Study).(In Persian).
 
-Sajjadi Jagharq, Seyed Abdullah; Qaraati, Alireza; Heidari, Majid. (2014). The role of social media in marketing and its impact on organizational structure. Media studies, Tenth Year, No. 28, PP. 127-143.(In Persian).
-Salari Nahand, Ebrahim. (2015). The Role of Marketing Research in New Product Development: The Second National Conference on Marketing Research. (In Persian).
-Seyed Javadin, Seyed Reza; Diwandari, Ali; Asfidani; Mohammad Rahim. (2012). Consumer Behavior Patterns and Internet Marketing Strategies: Home Appliances. Iranian Journal of Trade Studies(IJTC) No. 69, PP. 159-182. (In Persian).
-Shabahang, Reza; et al .(2018). Structural analysis of the relationship between hoarding and interpersonal problems .Journal of Applied Psychological Research, Volume 10, Number 4, Pages 49-67.(In Persian). - Andonova, Alesandar D.(2020). 55 th International Scientific Conference on Information. Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), 37-41.
-Ahmad, N. S., Musa, R., & Harun, M. H. M. (2016). The Impact of Social Media Content Marketing (SMCM) towards Brand Health. Procedia Economics and Finance, 37, 331–336. doi:10.1016/s2212-5671(16)30133-2.
-Anthony, L.(2014). Content Marketing Vs. traditional advertising for B2B companies: Case study: Industrail News Service. BA thesis, Hagga Helia University, Finaland.
-Du Plessis, C. (2017). The role of content marketing in social media content communities. SA Journal of Information Management, 19(1). doi:10.4102/sajim.v19i1.866.
-Hänninen, H.(2015),  Perceptions of content Marketing: case study on companies; MA thesis . University of Jyvaskyla, Finaland..
-Holliman, G., & Rowley, J. (2014). Business to business digital content marketing: marketers’ PercePtions of best Practice. Journal of Research in Interactive Marketing, 8(4), 269–293. doi:10.1108/jrim-02-2014-0013.
-Matta, Himanshu; Gupta,Rachika; Agarwal,Sumit. (2021). Search Engine optimization in digital marketing: Present scenario and future scope. International Conference on Intelligent Engineering and Management(ICIEM), 530-534.
-Pitts, B. G. (2020). Technology and sport marketing. Managing Sport Across Borders, 127–146. doi:10.4324/9780429316036-6.
-Richelieu, A., & Webb, A. (2021). Strategic sport marketing in the society of the spectacle. Journal of Strategic Marketing, 1–18. doi:10.1080/0965254x.
-Ristevska Jovanovska, S. (2020). SPORTS MARKETING - PRODUCTS AND CUSTOMERS. RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH, 9, 181–188. doi:10.46733/Pesh2090181rj.
-Strus, A&Corbin, J. (1998). Basic of qualitativar research. Newbury Park, Sage Publication.
-Sinkoansari, S; Ghishvaansari, G; Umar Ghori, Muhammad; Kazi, Abdul Ghaffr. (2019). Impact of brand awareness and social media content marketing on consumer purches decision. Journal of Public Valu and Administrative Insight2(2), 5-10.
-Shilbury, D., Westerbeek, H., Quick, S., Funk, D., & Karg, A. (2020). The strategic sport-marketing Planning Process. Strategic Sport Marketing, 21–43. doi:10.4324/9781003117483-4.
- Terho, Harri; Mero, Joel; Siutla, Lotta; Jaakkola, Elina. (2022). Digital content marketing in business marketing. Industrial Marketing Management 105, 294-310.
-Williams, J., & Chinn, S. J. (2010). Meeting Relationship-Marketing Goals Through Social Media: A Conceptual Model for Sport Marketers. International Journal of Sport Communication, 3(4), 422–437. doi:10.1123/ijsc.3.4.422.