آینده پژوهش‌های بازاریابی با رویکرد هوش مصنوعی

سخن سردبیر

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش‌های اسکاتو همکاران(2022) و سانداراجان و همکاران(2022)، نشان داده‌اند که تحقیقات فعلی بازاریابی  عموما بر ساختارهایی تمرکز داشته‌اند که متغیرهای بدست آمده از آنان، قابل اندازه‌گیری بوده و روند این تحقیقات اصولا بر علم آمار، محاسبات ریاضی یا هوش مصنوعی، وابسته است. این روند موجب شده است تا بسیاری از ساختارهای بازاریابی هوشمند از دیدگاه بسیاری از محققان علم بازاریابی مغفول بماند. در همین راستا، در جدول 1، تحقیقات بازاریابی گذشته، حال و آینده از دیدگاه علم‌سنجی، نشان داده شده است:
جدول1- علم‌سنجی تحقیقات بازاریابی(گذشته، حال و آینده)

با توجه به جدول1، مشخصا پژوهش‌های حوزه فعلی و آتی جهان، معطوف به کشف لایه‌های پنهان در بازاریابی شده است که متغیرهای فعلی و روش‌های فعلی، قادر به حمایت علمی از آن‌ها نیستند لذا بازاریابی هوش مصنوعی  نیز به عنوان یک زمینه بکر تحقیقاتی که علوم اعصاب را با ساختارهای ضمیر ناخودآگاه پیوند می‌زند و تجربه بازاریابی و مدیریت دانش را با این مجموعه پیوند خورده در هم می‌آمیزد می‌تواند مورد مناسبی برای توسعه لبه‌های دانشی علم مدیریت بازاریابی قرار بگیرد.
باتوجه به موارد ذکر شده، رسالت نشریه علمی مدیریت تبلیغات و فروش، توسعه و انتشار مقالات به روز حوزه بازرگانی به خصوص بازاریابی است که با رویکردی آینده نگر، به دنبال کشف استراتژی‌های نوین بازاریابی با رویکرد هوش مصنوعی است، در همین راستا سعی شده است در شماره پاییز 1401، بیشتر مقالات حوزه بازاریابی هوشمند پوشش داده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future of marketing research with an artificial intelligence approach

نویسندگان [English]

  • Tahmores Hasangholipor yasory 1
  • Mohammad Amin Torabi 2
1 Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Business Administration, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The researches of Scotto et al. (2022) and Sundarajan et al. (2022) have shown that current marketing research has generally focused on structures whose variables can be measured and the process of this research is mainly based on statistics, mathematical calculations or artificial intelligence. It Depends. This trend has caused many intelligent marketing structures to be neglected from the point of view of many marketing science researchers. In this regard, in Table 1, past, present and future marketing researches are shown from the perspective of scientometrics:
Table 1- Scientometrics of marketing research (past, present and future)
According to Table 1, researches in the current and future fields of the world are focused on discovering the hidden layers in marketing that the current variables and current methods are not able to support them scientifically, therefore artificial intelligence marketing is also a virgin field of research that neuroscience links with the structures of the unconscious mind and combines the experience of marketing and knowledge management with this linked set can be a suitable case for developing the knowledge edges of the science of marketing management.
According to the mentioned cases, the mission of the scientific journal of advertising and sales management is to develop and publish up-to-date articles in the field of commerce, especially marketing, which, with a forward-looking approach, seeks to discover new marketing strategies with an artificial intelligence approach. In the autumn issue of 1401, most of the articles in the field of intelligent marketing are covered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing research
  • future of marketing
  • artificial intelligence in marketing
  • artificial intelligence
Jia, H. M., Wang, Y., Tian, Q., & Fan, D. (2022). Marketing Innovations and Sustainable Development for the Future Ecosystem. In (pp. 133295): Elsevier.
Rosenberg, L. B. (2022). Marketing in the Metaverse: A Fundamental Shift.
Scott, M. L., Hassler, C. M., & Martin, K. D. (2022). Here comes the sun: Present and future impact in marketing and public policy research. In (Vol. 41, pp. 1-9): SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
Sundararajan, R., Menon, P., & Jayakrishnan, B. (2022). Future of Artificial Intelligence and Machine Learning in Marketing 4.0. 2022 7th International Conference on Big Data and Computing,
Thaichon, P., & Quach, S. The growth of marketing research in artificial intelligence (AI): Topic popularity. In Artificial Intelligence for Marketing Management (pp. 18-28). Routledge.
Verma, A., Kumar, R., & Rani, R. (2022). Role Of Future Marketing-It’s Trends And Challenges. Journal of Positive School Psychology, 6(8), 8165-8168.
Wood, B. P. (2022). Beyond decolonising–some thoughts on the future of marketing/marketing research in the Gulf/ME/NA region. Arab Economic and Business Journal, 14(1), 8-16.