ارائه مدل ارزیابی اخلاق صنایع کوچک و متوسط با استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

پژوهشگران عوامل متعددی را برای اخلاق اسلامی در حوزه سازمانی و کاری در نظر گرفته‌اند اما هیچ کدام با یکدگیر اتفاق نظر جامعی در این خصوص نداشته‌اند و همچنین بر اساس تحقیقات قبلی محرز نگردید چگونه می‌‍توان، ارزیابی جامعی از اخلاق اسلامی در سازمان ارائه کرد، لذا هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل و رتبه‌بندی ارزشیابی اخلاق سازمانی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری-تفسیری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران صنایع کوچک و متوسط می‌باشد که پس از مطالعه ادبیات نظری موضوع مدل اولیه طراحی شد.برای شناسایی معیارها و بیان روابط بین معیارها، مصاحبه از20 نفر از خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی استفاده‌شده است. پس از طراحی پرسشنامه، نظرات خبرگان جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار Choice Expert با استفاده از تکنیک AHP و ISM مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزشیابی اخلاق سازمانی اولویت‌بندی گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد برای طراحی مدل ارزشیابی اخلاق سازمانی در صنایع کوچک و متوسط مجموعاً 5 مؤلفه و17 شاخص را می‌بایست موردتوجه قرارداد. مؤلفه‌ها عبارت‌اند از عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل ساختاری، عوامل زمینه‌ای که هریک داری شاخص‌هایی می‌باشند، که با وزن دادن و امتیازبندی فرم ارزشیابی اخلاق سازمانی با مجموع 1000 امتیاز، که از مجموع امتیازهای هر شاخص حاصل گردیده تدوین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the evaluation model of the ethics of small and medium industries using structural-interpretive modeling

نویسندگان [English]

  • Ali Mehdizadeh Ashrafi 1
  • Majid Jahangirfard 1
  • Torag Mojibi 2
  • Nasrin Jamali Monfarad 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 PhD Student, Department of Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

Researchers have considered several factors for Islamic ethics in the organizational and work field, but none of them have reached a comprehensive consensus on this matter, and based on previous researches, it is not clear how to provide a comprehensive evaluation of Islamic ethics in the organization, so the aim The current research is to present the model and rating of organizational ethics evaluation in small and medium industries using the structural-interpretive modeling technique. The statistical population of the research is the managers of small and medium-sized industries, which was designed after studying the theoretical literature on the subject of the initial model. To identify the criteria and express the relationships between the criteria, interviews of 20 experts in the field of human resources management were used with a non-probability sampling method. After designing the questionnaire, experts' opinions were collected and using Choice Expert software, using AHP and ISM techniques, the components and evaluation indicators of organizational ethics were prioritized. The findings of the research showed that in order to design the evaluation model of organizational ethics in small and medium industries, a total of 5 components and 17 indicators should be taken into consideration. The components are individual factors, organizational factors, environmental factors, structural factors, contextual factors, each of which has indicators, which were compiled by weighing and scoring the organizational ethics evaluation form with a total of 1000 points, which was obtained from the total points of each indicator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics evaluation
  • organizational ethics
  • fuzzy Delphi hierarchical analysis
ابراهیم آریانی قیزقاپان, عادل زاهد بابلان, علی خالق‌خواه, مهدی معینی‌کیا.(1399). تبیین نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در ارتباط بین جو اخلاق سازمانی و طفره‌روی مجازی کارکنان دانشگاهی. مجله اخلاق زیستی10(35), 1-22.‎
ابراهیمی نژاد، مهدی و شول، عباس. (1396). بررسی رابطه اخلاق ارزشیابی و مشتری مداری (شرکت کاشی الماس کویر)، پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی). دوره 16،. شماره 2.
احمدی، احمد؛ سید نقوی، میر علی؛ رضایی منش، بهروز؛. (1399). تأثیر اصول اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد مدیریت منابع انسانی بانک رفاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی.
الوانی سیدمهدی. منشور اخلاقیات سازمانی در کلام مولا علی (ع). فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه. ۱۳۷۹; ۱۴
الوانی، سیدمهدی؛ حسنپور، اکبر و داوری، علی. (1389). تحلیل اخلاق سازمانی کارکنان با استفاده از الگوی دایره اخلاق. اخلاق. در علوم و فناوری. شماره 3و 4.
احمدی، نسیبه. (1388). معرفی و نقد روش دلفى. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 22.
اردلان، محمد رضا؛ نعمتی، لیلا. (1398). اخلاق سازمانی ابزاری برای ارتقای عملکرد سازمانی، کنفرانس ابزار و تکنیک های مدیریت، مرکز همایش های دانشگاه تهران
اسدی، محسن و شیرزاد، مهران. (1399). نقش اخلاق کاری اسلامی در فرهنگ و تعهد سازمانی. اسلام و مدیریت. شماره 2.
اشرفی سلیم کندی, قلاوندی, حسن, قلعه ای. (1399). رابطۀ تفکر انتقادی و نوآوری سازمانی با میانجی گری اخلاق سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری16(1), 100-107.‎
اصغرپور، محمدجواد. (1396). تصمیم‌گیری های چند معیاره. ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
آقا میرزایی محلی, تقوایی یزدی, آقاتبار رودباری, جمیله. (1398). تأثیر کمال‌گرایی پیشرفت‌دهنده بر یادگیری سازمانی و اخلاق سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران). طب و تزکیه29(3).‎
اقبالی، حسین و احمدوند، مسعود و مقامی پور، فخرالدین و کبرایی آبکنار، شکوفه،1395،کاربرد روش تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP) برای اولویت بندی و انتخاب معیارهای تغییر فاز برای کاربردهای راحت در ساختمآن‌ها،کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،تهران
انصاری رنانی، قاسم. (1388). میزگرد اخلاق کیمیای سعادت سازمان. ماهنامه تدبیر
بهرامی. (1398). نقش «قدرت مدیریت» در توسعه اخلاقی سازمان‌ها. پژوهش نامه اخلاق13(50), 83-104.‎
تولایی، روح اله. (1388). عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان، توسعه انسانی پلیس، دوره  6، شماره  25
جعفری هرندی, شریفی قورتانی, اسلامی هرندی. (1398). بررسی رابطة رفتارهای اخلاقی سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی دبیران با نقش واسطه ای تعهد سازمانی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی8(2), 271-290.‎
جعفری, ‌معصومه, غلمانی, ‌فرحناز. (1397). بررسی نقش توسعه منابع انسانی بر بهبود اخلاق سازمانی و اعتماد سازمانی در سازمان جهاد دانشگاهی تهران. آفاق علوم انسانی19(2), 75-93.‎
جمالی، احسان؛ حبیبی، مجتبی؛ باقی یزدل، رقیه. (1393). کاربرد روش دلفی در تحقیقات علوم رفتاری و پزشکی: مروری بر مزایا، تنگناها و روش شناسی. فصلنامه‌ی آموزش عالی، سال هفتم، شماره ی بیست و ششم.
حدادنیا, شهیدی. (1398). نقش واسطه ای جو اخلاق سازمانی در رابطه بین هوش معنوی و سرمایه فکری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس. مجله توانمندسازی سرمایه انسانی, 2(1), 71-81.‎
حقیقت شهرستانی, مسعود, پورعزت, معمارزاده طهران, حمیدی, و ناصر. (1399). تبیین مضمونهای تعالی اخلاق سازمانی در پرتو نهج‌البلاغه. فصلنامه مدیریت اسلامی, 121-148.‎
حنفی زاده پ.؛ رحمانی آ. (1389). روش تحقیق ساختارهای چند بعدی؛ انتشارات ترمه.
خزنی، صبریه، شایسته فرد، مرضیه؛ سعیدالذاکرین، منصوره؛ چراغیان، بهمن. (1396). جو اخلاق سازمانی واقعی و ایده ال از دید پرستاران بیمارستآن‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره ی ششم، شماره ی ٢.
رسولی, آراس, اسعدی, سروه, تاجیک. (1399). ارائه مدل رضایت شغلی بر اساس اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی. مشاوره شغلی و سازمانی.‎
زواره, یارمحمدزاده, پیمان, آرامی. (1398). نقش مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سوء اخلاق سازمانی کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری14(4), 68-77.‎
ساکی، رضا؛ حمیدی، فریده؛ صدوق، مریم سادات. (1399). رابطه بین اخلاق سازمانی و عملکرد شغلی مدیران. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال یازدهم، شماره 1.
سبزی, امیرحمزه, گل زاده, آقازاده, حیدریان بایی. (1399). تبیین الگوی ارتباطی فرهنگ اخلاق سازمانی با اخلاق حرفه‌ای در مربیان ورزشی. مطالعات روانشناسی ورزشی.‎
ضیاءالدینی, محمد, مرادی شهر بابک. (1397). رابطه بین مشارکت و انطباق‌پذیری سازمانی با اثربخشی سازمانی: نقش میانجی اخلاق سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری13(4), 117-124.‎
عامری,  ‌مسعود. (1399). تأثیر اخلاق سازمانی در بین کارکنان سازمان. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه31(5), 55-62.‎
فراهی هروی، معین الدین(1384). تفسیر حدائق الحقائق. انتشارات دانشگاه تهران.
کرسول، جان. (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم نگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانایی فرد، حسین کاظمی. انتشارات صفار.
کریمی, علی, فرازیانی, فاتح. (1399). تحلیل ارتباط بین فرهنگ اخلاقی و اخلاق سازمانی با درگیری شغلی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری15(4), 155-162.‎
گیوریان، حسن. (1389). نقش اخلاقیات در توسعه ی سازمان. فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 47.
محمدخانی، مهرانگیز؛ بلالی، اسماعیل و محمدی، اکرم. (1398). تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی (مورد شهرستان خوانسار). جامعه شناسی کاربردی. دوره. 24. شماره 2.
محمدصادق حسن زاده پسیخانی, تورج حسن زاده ثمرین, بهناز فنون حسنی. (1397). تأثیر جو اخلاقی سازمانی بر سکوت کارکنان با نقش میانجی درک از حمایت سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی.‎
محمدی مهر، مژگان؛ خانی، حامد؛ هاشمی، ماجد. (1397). بررسی اخلاق حرفه‌ای- سازمانی از دیدگاه معلمان در مدارس متوسطه شهر سنندج. نشریه مطالعات آموزشی نما، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، سال دوم، شماره دوم
مسکویه، احمد بن محمد(1426ق)، تهذیب الاخلاق و تطهیر العراق. طلیعه النور.
مطهری، مرتضی(1395). فلسفه اخلاق. انتشارات صدرا.
مظاهری راد. (1397). مروری بر مفاهیم اخلاقی در سازمان‌ها، پایگاه مقالات علمی مدیریت، شماره 132.
مقیمی، سید محمد و مجید رمضان. (1396). پژوهشنامه مدیریت( 3)؛ مدیریت رفتار سازمانی(سطح سازمانی). تهران: راهدان.
منطقی. (1397). بررسی رابطة اخلاق سازمانی و معنویت سازمانی. معرفت فرهنگی اجتماعی36(9), 89-109.‎
موسوی، محمد؛ عربشاهی کریزی، احمد. (1398). رابطه­ی اخلاق با تعالی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال نهم، شماره 2
نوری نوخندان, مهین, کریمی, محمد, قربانی, محمود. (1399). ارائه مدل ارزشهای فرهنگی-اخلاقی به‌منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های افزایش عدالت و اخلاق سازمانی. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت5(3), 71-80.‎
هس مر، ال.تی- اخلاق در مدیریت - ترجمه سید محمد اعرابی، داوود ایزدی- تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی- 1382.
Abzari M, Yazdanshenas M. (2014). Work ethics social responsibility in modern quality management. Organizational culture management;  (15): 5. (In Persian).
Ahmed B, Shad I, Mumtaz R, Tanveer Z. (2012). Organizational ethics and job satisfaction: Evidence from Pakistan. African Journal of Business Management; 6(8): 2966-2973.
Amjadi, G., Daneshfard, K., & Mohammad, D. A. H. (2018). Pathology of retaining factors of professional staff with organizational ethics approach in National Oil Company.
Arnaudov K, Koseska E. (2012). Business ethics and social responsibility in tourist organizations in terms of changing environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences; 44: 387-397.
Čmelíková, Z. (2020). Managing ethics in organization–focusing innovation in creating ethical organizational culture. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska.
Coltman Tim. D., Timothy M. M., David F., Venaik S.;"Formative versus reflective measurement models: Two applications of formative measurement" , Journal of Business Research 61, 2008,1250 –1262.
Dempsey, P. A. & Dempse, ADy (2010). Using nursing research: process, critical evaluation, and utilization. 5th ed. Lippincott Williams and Wilkins Co.
Fung RK. (2021). Performance evaluation of a web-based information system for laboratories and service centers, Logistics Information Management; 13(4): 218-227.
Gorsira, Madelijne; Linda, Steg ; Adriaan, Denkers and Wim Huisman. (2018). Corruption in Organizations: Ethical Climate and Individual Motives. Adm. Sci. 2018, 8, 4
Herzog, L. (2019). Professional ethics in banking and the logic of “Integrated Situations”: Aligning responsibilities, recognition, and incentives. Journal of Business Ethics156(2), 531-543.
Jaramillo J, Prakash M, James S. (2012). Bringing meaning to the sales job: The effect of ethical climate and customer demandingne. Journal of Business Research; 1-7.
Landeta, J. (2016). Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological Forecasting and Social Change, 73 (5): 467-482.
Lawrence, N. W. (2009). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 4th ed. Allyn and Bacon Co.
Linstone, H. A. & Turruf, M. (2012). The Delphi method: Techniques and application [on-line]. Available: www.njit.edu/pub
Paraizo, C. B., & Bégin, L. (2019). Organizational Ethics in Health Settings. Ciencia & saude coletiva25, 251-259.
Schwepker JR. (2017). Ethical climates relationship to job satisfaction or organizational Commitment, and turnover intention in the Sales force. Journal of Business Research; 54(72): 520-
Taghizadeh H, Soltani- Feseghandis GH. (2011).The Effect of Business Ethics on the Corporate Social Responsibility. Ethics in science & technology; 5(3-4): 94. (In Persian).
Zeinali P, Pourezzat AA. (2013). The effects of unethical climate in the workplace, Anti-social behavior. Ethics in Science and Technology; 6(4): 31-40.