کشف عوامل مرتبط با حساسیت مشتری در چابکی زنجیره های تأمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

2 استاد تمام گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

چکیده

بهبود توانایی چابکی در جهت ارتقای پایداری زنجیره تأمین بسیار مؤثر است. در بین عوامل مرتبط با چابکی موارد متعددی به چشم می‌خورند؛ که مرتبط به حساسیت مشتری هستند. حساسیت مشتری از ابعاد چابکی یک زنجیره تأمین به حساب می‌آید؛ که از این منظر می‎توان تعاریف گوناگونی برای این نوع از زنجیره تأمین ارائه کرد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و کشف جایگاه عوامل مرتبط با حساسیت مشتری در زنجیره تأمین شرکت‌هاست. برای این تحقیق به داده‌های نیاز است؛ که از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه زوجی جمع‌آوری می‌شوند. برای تجزیهوتحلیل داده‌ها در این تحقیق از فرایند تحلیل سلسه مراتبی استفاده شد. این روش یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره رایج و پرکاربرد است؛ که امکان تعیین اهمیت هر یک از ویژگی‎های حساسیت مشتری در یک زنجیره تأمین چابک را برای ما فراهم می‎کند. در این تحقیق دریافتیم که سه سطح در سلسله مراتب موضوع مسئله با هدف ایجاد یک زنجیره تأمین چابک وجود دارد. نتایج نشان داد که در زنجیره تأمین چابک، سرعت مهم‌ترین توانایی، حساسیت مشتری مهم‌ترین توانمندساز و تولید مشتری‌محور مهم‌ترین ویژگی است. این نتیجه به این تصمیم منجر می‎شود که پرداختن به ویژگی‌های مرتبط با مشتری و بازار باعث تسریع امور در زنجیره تأمین می‎شود و همچنین توجه به ویژگی‎هایی با رتبۀ بالا در بحث حساسیت مشتری توسط تصمیم‌گیرندگان عرصه زنجیره تأمین چابکی زنجیره را بیش از پیش تضمین می‎نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Discovering factors related to customer sensitivity in the agility of supply chains

نویسندگان [English]

  • Majid Golbabaei 1
  • Ali Mohammad Ahmadvand 2
1 Ph.D. student in Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Eyvanki University, Semnan, Iran
2 Full Professor, Department of Industrial Engineering, Eyvanaki University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Improving the ability of agility is very effective in improving the sustainability of the supply chain. Among the factors related to agility, there are several cases; which are related to customer sensitivity. Customer sensitivity is one of the agility dimensions of a supply chain; From this point of view, various definitions can be provided for this type of supply chain. The main goal of this research is to identify and discover the position of factors related to customer sensitivity in the supply chain of companies. Data is needed for this research; which are collected through interviews and distribution of paired questionnaires. Hierarchical analysis process was used to analyze the data in this research. This method is one of the common and widely used multi-criteria decision making methods; which allows us to determine the importance of each of the characteristics of customer sensitivity in an agile supply chain. In this research, we found that there are three levels in the hierarchy of the issue with the aim of creating an agile supply chain. The results showed that in the agile supply chain, speed is the most important ability, customer sensitivity is the most important enabler, and customer-oriented production is the most important feature. This result leads to the decision that addressing the characteristics related to the customer and the market accelerates things in the supply chain, and also paying attention to high-ranking characteristics in the discussion of customer sensitivity by decision makers in the field of the supply chain increases the agility of the chain. It guarantees in advance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • agility
  • hierarchical analysis process
  • customer sensitivity
  • and customer-oriented production