شناسایی برنامه صحیح بازاریابی استراتژیک صادرات محصولات با استفاده از روش آراس خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

2 استاد تمام گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

چکیده

هدف اصلی از این مطالعه شناسایی برنامه صحیح بازاریابی استراتژیک صادرات محصولات با استفاده از روش آراس خاکستری است. مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. داده ها کمی هستند که توسط تحقیقات عملیاتی جمع آوری شده است. روش آراس خاکستری برای تحلیل داده‌ها به کار گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه مقایسه زوجی نظرات 15 نفر از متخصصان جهت تصمیم گیری و اولویت بندی عوامل گرفته شد. در تعیین اولویت عوامل مختلف ، نتایج نشان داد که عواملی که باید در برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی استراتژیک صادرات محصولات مورد توجه مدیران قرار بگیرد به ترتیب شامل عوامل اقتصادی ، رقابت ، ارتباط با مشتریان و چشم اندازها و برنامه های آینده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the correct strategic marketing plan for exporting products using the ARAS-G method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jahangiri 1
  • Ahmadvand Golbabaei 2
1 Ph.D. student in Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Eyvanki University, Semnan, Iran
2 Full Professor, Department of Industrial Engineering, Eyvanaki University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to identify the correct strategic marketing plan for exporting products using the Aras Gray method. The study is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of nature. Quantitative data are collected by operational research. ARAS-G method was used for data analysis. To collect information through a paired comparison questionnaire, the opinions of 15 experts were taken for decision-making and prioritization of factors. In determining the priority of different factors, the results showed that the factors that should be considered by managers in the strategic planning of strategic marketing of export products include economic factors, competition, communication with customers, and future prospects and plans.
Loyalty is the ultimate goal of a company that has a product and service with a special trademark. The purpose of naming the range of companies is to acquire and retain loyal consumers at a reasonable cost and with the aim of returning capital as quickly as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic marketing
  • export marketing
  • Aras Gray
  • marketing plan
استعلاجی, ع., و پازکی, م. (1392). الگوی بازاریابی جهانی برای افزایش صادرات محصول گل پاکدشت. جغرافیا, 11(36), -.
امیر, ص. (1389). نقش مشتری مداری و بازاریابی در بانکداری نوین.
حسینی‌دهشیری, س. ا., و آقایی, م. فدایی, م. (1388). نقش تحقیقات استراتژیک بازار در توسعه صادرات. مناطق ویژه اقتصادی, شماره 57, 14-19.
Ahmad, M. (2009). Business ethics in Islam: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
Claycomb, C., Germain, R., & Dröge, C. (2000). The effects of formal strategic marketing planning on the industrial firm's configuration, structure, exchange patterns, and performance. Industrial Marketing Management, 29(3), 219-234.
Goharshenasan, A., & Shahin, A. (2017). Prioritisation of quality management principles based on critical success factors of TQM using integrated approach of MCDM and IPA-the case of Marjan Tile Company. International Journal of Productivity and Quality Management, 21(1), 112-128.
Gungaphul, M., & Boolaky, M. (2009). Entrepreneurship and marketing: an exploratory study in Mauritius. Journal of Chinese Entrepreneurship.
Horner, S., & Swarbrooke, J. (2012). Leisure marketing: Routledge.
Kudler, R. (1996). The effects of strategic marketing on common stock returns’ Academy of Management Journal.
Muis, I. (2020). Marketing Strategy and Capability as the Mediators in Relationship of Market Orientation and Export Performance: A Case Study of Rattan Processing SMEs. Binus Business Review, 11(1), 31-42.
Pistol, G. (2010). The role and importance of the strategic planning in bank marketing. Annals of Spiru Haret University, 153.
Sadeghpour, F., Far, M. G., Khah, A. R., & Amiri, M. A. A. (2017). Marketing Strategic Planning and Choosing the Right Strategy using AHP Technique (Case Study: Ghavamin Bank Mazandaran). Dutch Journal of Finance and Management, 1(2), 45.
Sahaf, M. A. (2019). Strategic marketing: making decisions for strategic advantage: PHI Learning Pvt. Ltd.
SOBHANI, M. S., SADEGHI, M., & RAHNAVARD, F. (2011). ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING INFORMATION SYSTEMS ON STRATEGIC PLANNING EFFICIENCY: CASE STUDY OF BANKS.
Steiner, G. (1997). Strategic marketing planning. In: New York, Free Press.
Yaneva, D. (2020). The Role Of Strategic Marketing Management For Company Development. Икономика и управление, 17(2), 105-110.