آسیب شناسی نظام آموزش و توسعه منابع انسانی از دیدگاه تجاری در بانک سپه

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب‌های موجود در نظام آموزش و توسعه منابع انسانی از دیدگاه تجاری در بانک سپه انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها به روش ترکیبی (کمی-کیفی) انجام گردیده است. روش کیفی خود مشتمل بر دو مرحله تحلیل اسناد و مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش کمی با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است.
یافته ها: جامعه پژوهش حاضر در تحلیل اسناد شامل پایان‌نامه‌ها، کتب، مقالات موجود در زمینه آسیب‌شناسی آموزش و توسعه است و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از 46 سند علمی به عنوان نمونه استفاده شد. برای مصاحبه کلیه مدیران، خبرگان، صاحبنظران و فعالان آموزش و توسعه جامعه پژوهش را تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ، 18 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله کمی پژوهش، جامعه آماری مشتمل بر کلیه کارکنان و مدیران بانک سپه تبریز به تعداد 250 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری‌های تصادفی طبقه و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 126 نفر تعیین شد.
نتیجه: بر اساس یافته‌ها، بانک سپه در هر سه بعد فرایندی، ساختاری و محیطی دچار آسیب است. بعضی از راهبردهای مهم این پژوهش عبارت از : توجه به پتانسیل‌های منطقه ای در فرایند نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های کلیدی منابع انسانی همانند خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، برنامه‌ریزی برای آموزش مهارت‌های نرم همانند کار تیمی و اخلاق کار به کارکنان و پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه آموزش‌های مهارتی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of human resources education and development system From a business perspective in Sepah Bank

نویسندگان [English]

  • Ahad Zeinali 1
  • Farhad Nejad Haji Ali Irani 2
  • Yahya Dadash Karimi 2
  • Nader Bohloli 3
1 PhD Candidate, Department of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Assistant Professor of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran..
3 4. Assistant Professor of Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to identify the disadvantages of the education and human resources development system in Sepah Bank.
Method: The present study is applied in terms of purpose and in terms of data collection method is a combined (quantitative-qualitative) method. The qualitative method consists of two stages of document analysis and semi-structured interview and the quantitative method is done using a questionnaire.
Results: The research population in the analysis of documents includes dissertations, books, articles in the field of pathology of education and development and 46 scientific documents were used as a sample using the available sampling method. For interviews, all managers, experts, experts and activists of education and development constitute the research community. Using purposive sampling method, 18 people were selected as the sample. In the quantitative stage of the research, the statistical population consisted of all employees and managers of Sepah Bank in Tabriz, numbering 250 people, which was determined by stratified random sampling method and based on Cochran's formula, the sample size was 126 people.
Conclusion: Based on the findings, Sepah Bank suffers in all three dimensions of process, structure and environment. Some of the important strategies of this research are: paying attention to regional potentials in the educational needs assessment process, planning to improve key human resource skills such as creativity, innovation and entrepreneurship, planning to teach soft skills such as teamwork and work ethic to employees and Implement integrated management of skills training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education and development
  • pathology
  • process injuries
  • structural injuries and environmental injuries