تبیین نقش ارتقا برند بر وفادار سازی مشتریان پیامدها از طریق نقش میانجی رهبران سطح پنجم مورد مطالعه: بانک پارسیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 نویسنده مسئول،دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی،واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮرﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ذﻫﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﻣﺼﺮف‌ﻛﻨﻨﺪه، وﻓﺎدار ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎرى ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. هدف از انجام این پژوهش تبیین نقش ارتقاء برند بر وفاداری سازی مشتریان از طریق نقش میانجی رهبران سطح پنجم می باشد. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک پارسیان می باشند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق محور می باشد. برای بررسی روایی ابزار از روایی صوری و روایی محتوا (با اندازه‌گیری نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و روایی سازه با انجام تحلیل عامل اکتشافی) استفاده گردید. روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس و با توجه به نامعین بودن جامعه آماری طبق جدول مورگان 384 نفر انتخاب شد. داده های با استفاده از نرم افزار SPSS25 و نرم افزار Smartpls3 با اعمال آزمون‌های آماری مناسب، با توجه به فرضیه های تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎى ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﻲﺷﺪه، در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﭘـﺎراداﻳﻤﻲ داراى اﻋﺘﺒـﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ. مقدار آمارهSRMR نیز برابر با 05/0 به دست آمده که چون کمتر از 08/0 است حاکی از خوبی برازش مدل است. مقدار NFI ، نیز برابر با 81/0 به دست آمده است. هر چند مقدار این آماره برای داشتن یک برازش راضی‌کننده، باید بیش از 9/0 باشد اما مقدار بیش از 8/0 نیز حاکی از داشتن یک برازش خوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of brand promotion on customer loyalty with mediating role of level five leadership: A case study in Parsian bank

نویسندگان [English]

  • Parisa Gholami 1
  • Morteza Faraji 2
  • Alireza Rosta 3
1 Department of Business Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
چکیده [English]

In today's competitive market, gaining an appropriate position in the mind of the consumer, in such a way that the consumer is loyal to the company, is of great importance, and , advertising is considered ineffective. The purpose of this research is to explain the role of brand promotion on customer loyalty with with mediating role of level five leadership. This research is an applied research. The statistical population of this research includes Parsian Bank customers. The research tool includes a researcher-oriented questionnaire. To check the instrument's validity, face validity and content validity (by measuring the ratio of content validity and content validity index and construct validity by performing exploratory factor analysis) were used. The non-random and available sampling method was selected according to the Morgan table of 384 people due to the uncertainty of the statistical population. The data were analyzed using SPSS25 software and Smartpls3 software by applying appropriate statistical tests, according to the research hypotheses. The results of his research showed that the identified variables were valid in the form of a paradigmatic model. The value of SRMR statistic is also equal to 0.05, which is less than 0.08, which indicates the good fit of the model. The value of NFI is also equal to 0.81. Although the value of this statistic should be more than 0.9 to have a satisfactory fit, a value of more than 0.8 also indicates a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand promotion
  • customer repayment
  • customer loyalty
  • Parsian Bank