تحلیل حقوق تجارت ممتاز دریایی در پرداخت اجرت و پاداش نجات دریایی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری ،گروه حقوق خصوصی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمانشاه ،ایران

2 استادیار ،گروه حقوق،واحد کرمانشاه،دانشگاه ازاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

چکیده

نجات دریایی عبارتست از فرآیندی که به موجب آن یک کشتی, محموله آن یا سایر اموال از مخاطرات رها می شوند و نجات‌دهنده به کسی گفته می شود که مبادرت به عملیات نجات می کند, بدون آن که شناور به او تعلق داشته یا از اعضای اصلی شناور به شمار آید. یکی از منابع در اخذ اجرت و پرداخت توسط نجات‌دهنده و تسهیل در اخذ آن، استفاده از حقوق ممتاز دریایی است. حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می‌شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژۀ دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می‌گردند. پاداش واجرت نجات دریایی در حمل ونقل دریایی برپایه اصول مسلم حقوقی داخلی و بین‌المللی، (عدل وانصاف) و قوانین جاری و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی و شرع انور درنظام اسلامی است، براین اساس که عمل انسانی محترم و اصل بر تعلق اجرت خدمات، امری است که مورد توافق تمام جوامع حقوقی است که در این راستا حقوق ممتاز دریایی یکی از منابع جهت پرداخت اجرت و تشویق به احسان و تکریم عمل انسانی است و در این نوشتار با تحلیل آن با تقدم بر حقوق دیگر عوامل از جمله حقوق متصدی حمل و نقل درصورتی‌که عملیات نجات متعلق به نجاتگر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of maritime privilege trade rights in the payment of wages and rewards for marine rescue

نویسندگان [English]

  • Kobra Shahbazi 1
  • Saeid Kheradmandi 2
  • Javad PourKarami 2
1 Ph.D. student, private law department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Maritime rescue is a process by which a ship, its cargo or other property is released from danger, and a rescuer is someone who undertakes a rescue operation, regardless of whether the vessel belongs to him or one of the main members of the vessel. be considered One of the sources in obtaining wages and payment by the rescuer and facilitating its obtaining is the use of maritime privileges. Maritime preferential rights are considered as judgment bonds against maritime property and are subject to a special payment system and special procedural rules, and through the creation of a preferential right and its quick implementation, they encourage maritime creditors to help the ship to continue its voyage. The remuneration of the sea rescue fee in sea transportation is based on certain principles of domestic and international law (justice and fairness) and current laws and various international conventions and Sharia Anwar in the Islamic system. It is agreed by all legal communities that in this regard, maritime privilege rights are one of the sources to pay wages and encourage benevolence and respect for human actions, and in this article, by analyzing it, it takes priority over the rights of other agents, including the rights of the transport operator, if the operation Salvation will belong to the Savior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritime Privilege Rights
  • Wages And Rewards
  • Marine Rescue
  • Maritime Law