شناسایی ابعاد، و مؤلفه‌‌های پذیرش فن‌آوری بیمه با روش داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازاریابی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار، مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران.

3 استادیار،مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

با توسعه اینترنت، استارت‌آپ‌های بیمه‌ای سهم ناچیزی در تولید حق بیمه دارند و این ویژگی‌ها زمانی مؤثر خواهد بود که مورد پذیرش قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی شاخص‌های پذیرش فنآوری در صنعت بیمه و شناخت روابط بین آنها است. برای این هدف و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فنآوری بیمه از طریق پرسشنامه با روش داده بنیاد از خبرگان بیمه‌ای مجموعاً ۴۳ مصاحبه انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد که، متغیرهای حمایت، مشروعیت‌بخشی، توسعه فرهنگی و عملکرد، قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای قیمت، همکاری، اعتماد و مزایای خرید نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند. بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می‌شوند. متغیرهای محدودیت و پیچیدگی قدرت نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند. بنابراین متغیرهای پیوندی هستند. از آنجائی‌که متغیرهای حمایت، مشروعیت بخشی، عوامل فرهنگی و عملکرد دارای تأثیرگذاری بالا و از قدرت نفوذ بالایی نیز برخوردارند، باید از طرف متولی صنعت برای ایجاد جو حمایتی نسبت به اینشورتک‌ها و فراهم ساختن منابع مناسب و تقویت زیرساخت‌های پایدار توسعه اینشورتک مورد توجه قرار گیرند و از طرفی متغیرهای قیمت، همکاری، اعتماد و مزایای خرید بسیار تأثیرپذیر هستند و شرکت‌های اینشورتک نیز باید با ارائه تکنیک‌های روز بازاریابی و با تعامل با بیمه‌گران نسبت به جلب اعتماد مشتریان خدمات بیمه و رفع نگرانی خرید از این شیوه، ایجاد جذابیت در خرید با ارائه مزایای منحصر به فرد و با نرخ و شرایط مناسب‌تری به نسبت شرکت‌های سنتی، به توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying dimensions and components of insurance technology acceptance with Grounded theory method

نویسندگان [English]

  • Ali ParsaManesh 1
  • Hormoz Mehrani 2
  • shadan vahabzadeh 3
  • Narges Hasan moradi 4
1 Ph.D Student in Marketing, Department of Management, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Marketing Management, Management Department, Ghazali Institute of Higher Education, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor of Department of Management, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Department of Management, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

increases the penetration rate of insurance and reduces insurance violations and frauds. With the development of the Internet and application users, insurance startups have a small share in the production of insurance premiums, and this Features will be effective when accepted. The main purpose of this research is to identify the indicators of technology acceptance in the insurance industry and to know the relationship between them. For this purpose and to identify the factors influencing the acceptance of insurance technology, a total of 43 interviews were conducted with insurance experts through a questionnaire using the Grounded theory aproach. The results show that the variables of support, legitimacy, cultural development and performance have a high penetrating power and has little influence and is placed in the area of independent variables. The variables of price, cooperation, trust and purchase benefits also have high dependence but little influence. Therefore, they are considered dependent variables. Constraint and complexity variables have similar influence and degree of dependence. Therefore, they are linked variables. Since the variables of support, legitimacy, cultural factors and performance have a high impact and have a high penetrating powe, they should be taken into consideration by the industry trustee to create a supportive atmosphere for insurtechs and provide appropriate resources and strengthen the sustainable infrastructure of insurtech development and on the other hand, the variables of price, cooperation, trust and purchase benefits are very effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insurance
  • insurtech
  • technology adoption
  • startup
  • support